SEMINAR EU I KLIMATSKE PROMJENE:
Seminar EU i klimatske promjene

Seminar se održavati utorkom u 10:00 sati, u dvorani VII, ĆM 4. Seminarski sastanci održat će se 12. ožujka 2019., 19. ožujka, 26. ožujka, 2. travnja, 23. travnja, 7. svibnja, 14. svibnja, 21. svibnja  Seminar se neće održati 9. travnja (ispitni tjedan) i 16. travnja (zbog odsutnosti svih članova Katedre povodom seminara u Dubrovniku) i 30. travnja. Termin nadoknade za 30. travnja je 21. svibnja u 9 sati, dvorana VII, ĆM 4.

 

OBAVIJESTI

Drugi seminarski kolokvij održat će se u ponedjeljak, 27. svibnja u 11 sati. 
Mole se svi seminaristi da prijave seminarski rok 27. svibnja, kako bi im se mogla upisati ocjena iz seminara.
Upis ocjena iz seminara održat će se u ponedjeljak, 10. lipnja u 11 sati, u sobi 52, ĆM 4. 

 

Dodatni bodovi sa seminara
Popis studenata koji su ostvarili dodatne bodove na seminaru nalazi se na ljedećem linku.
Dodatni bodovi mogu se koristiti za prolazak drugog dijela kolokvija (isključivo otvoreni dio kolokvija), ili za povećanje ocjene iz seminara.
 

 

Raspored simulacija suđenja

23. travnja - predmet Faccini Dori
7. svibnja - predmet Melloni
14. svibnja - predmet Dereci
21. svibnja - predmet Schmidberger

Seminaristi su za simulacije suđenja raspoređeni prema sljedećem rasporedu.

Studenti koji imaju predviđeno izlaganje trebaju se javiti voditeljici seminara radi dogovora u vezi teme izlaganja. 

Popis presuda za seminarske radove dostupan je na sljedećem linku.

 

OPĆE INFORMACIJE O SEMINARU

NAČIN RADA NA SEMINARU

Seminar je zamišljen djelomično kao pojednostavljena simulacija sudskog postupka temeljena na presudama Suda EU prethodno obrađenim na predavanjima te kao diskusija o presudama. Seminaristi će vježbati pisanu i usmenu pravnu argumentaciju zastupajući stranke u postupku. Također, seminaristi će radeći u grupi simulirati donošenje odluka u sudskim vijećima na temelju činjenica u hipotetskim predmetima. 

Seminar će se također koncentrirati na odabrane teme iz prava okoliša Europske unije, posebice na pravno uređenje klimatskih promjena. Dio seminarista će stoga moći odabrati izraditi kratku prezentaciju i sudjelovati u diskusiji o ovoj tematici.

Studenti  se za sudjelovanje u simulaciji suđenja ili za izlaganje mogu prijaviti na sljedećem linku.

 

OBVEZE SEMINARISTA

1. Dolaziti redovito na seminar (moguća su max. 2 izostanka bez obzira na razlog).

2. Ponovno pročitati materijale koje je trebalo pročitati prije predavanja te eventualno dodatne kratke materijale za seminar .

3. Ponijeti materijale za predavanja i seminar.

4. Sudjelovati u raspravama na seminaru.

5. Položiti JEDAN od dva kolokvija.

6. Napisati seminarski rad, ako to nisu prethodno napravili u trećem semestru studija. 

 

Ad.1 Treći će izostanak u pravilu neće biti moguće opravdati. Savjetujemo da stoga ne koristite mogućnost izostajanja osim ako to nije nužno.

Ad.2, 3,4, Sudjelovanje na seminaru će se bilježiti i o njemu će, pored uspjeha na kolokviju, ovisiti seminarska ocjena. Temeljem aktivnog sudjelovanja na seminaru seminaristi će moći ostvariti do četiri dodatna boda na kolokviju. Sudjelovanje na seminaru sastoji se od usmene prezentacije pisanog očitovanja stranaka seminarista ili prezentaciji na odabranu temu i sudjelovanja u raspravama tijekom seminara. Seminaristi se za aktivno sudjelovanje u simulaciji sudskog postupka ili za prezentaciju o odabranim temama prava okoliša EU mogu prijaviti na sljedećem linku. Seminaristi će svoje pripremne podneske duljine do dvije stranice teksta trebati poslati na e-mail adresu voditeljice seminara  24h prije seminarskog sastanka za koji im je dodijeljena specifična uloga. Svi seminaristi, bez obzira imaju li određenu ulogu na sastanku, trebaju ponoviti gradivo obrađeno na predavanjima prethodnog tjedna te OBAVEZNO PONIJETI MATERIJALE. Od svih seminarista će se očekivati sudjelovanje u diskusijama.
Prije same simulacije proučite UPUTE ZA SUDJELOVANJE U SIMULACIJI SUĐENJA

Ad.5 Postoje samo dvije mogućnosti za kolokviranje. Jedna na ispitnom roku u travnju (12. travnja) i druga na roku krajem svibnja. Treće mogućnosti neće biti. Kolokvij u travnju odnosit će se na prvi dio gradiva. Kolokvij u lipnju odnosit će se na drugi dio gradiva.

Ad 6. Pozivaju se svi seminaristi koji imaju obvezu napisati seminarski rad iz predmeta Europsko javno pravo da se za seminarski rad prijave na sljedećem linku.

 

PRAVA SEMINARISTA

Seminaristi koji polože OBA seminarska kolokvija položili su ispit. Na seminarskim kolokvijima je moguće skupiti bodove jedino za ocjene 2 i 3 (kao i na redovnom pismenom ispitu). Za ocjene 4 i 5 potrebno je usmeno odgovarati.

 

Seminarske radnje - upute za seminariste koji su odabrali analizu presude Suda EU

Kako napisati radnju?

Tekst predmeta možete pronaći pomoću tražilice www.curia.europa.eu pretraživanjem po broj predmeta. 

Na Internetu, bazama podataka i u fakultetskoj biblioteci (bilo koji relevantan udžbenik prava EU ili specijaliziranije monografije o pojedinim područjima unutar prava EU može poslužiti kao literatura) možete pronaći literaturu koja će vam pomoći u analizi i rauzmijevanju presuda. NE OČEKUJEMO iscrpan pregled literature u vašim radnjama.

Radnje smiju imati MAKSIMALNO 2000 riječi (ne uključujući fusnote). 

Struktura:
1) Kratki opis činjenica predmeta (stranke, tip postupka, uključeni sudovi, činjenice, najvažniji nacionalni i drugi propisi primjenjivi na predmet)
2) Temeljni pravni zaključci Europskog suda (odnosno, što je bitnoga Europski sud "rekao", koja je tumačenja usvojio u vezi glavnih pitanja, kako je odgovorio na pitanja nacionalnog suda - ukratko, ne prepisivati paragrafe presude!!)

3) Zašto je presuda bitna? Kako je utjecala na razvoj europskog prava, što je u njoj novo/važno? 
4) Povežite presudu s gradivom obrađenim na nastavi.
5) Kritički osvrt - slažete li se s interpretacijom suda ili ne? Zašto? Je li prema vašem mišljenju bilo moguće drugačije riješiti predmet, i kako?

Kako vrednujemo radnje?
Neprihvatljiva radnja je ona koja prepisuje tuđe radove ili literaturu, ili bez reda kopira paragrafe iz presude bez vlastitog doprinosa/sistematizacije.

Prihvatljiva radnja je ona koja na pismen, pregledan, jasan i SAŽET način ispunjava gore navedene zahtjeve od 1) do 3), uz pokušaj odgovora na pitanja 4) i 5).

Dobra radnja daje kvalitetan i argumentiran (ali SAŽET) odgovor i na pitanje 4), uz pokušaj odgovora na pitanje 5).

Vrlo dobra radnja je ona koja daje kvalitetan i argumentiran (ali SAŽET) odgovor i na pitanja 4) i 5).

Izvrsna radnja je ona koja uz sve navedeno daje originalan i zanimljiv odgovor na pitanja 4) i 5).

 

Rokovi

Seminarske radnje moraju se predati do 1. lipnja 2019. isljkučivo slanjem na mail adresu voditeljice seminara.

 

 

 

 

 

 

 

Video Tragedy of Commons

 


Repozitorij