E C T S - Diplomski pravni studij - I. godina
I. godina - I. semestar

Obavezni predmeti

Sati nastave ECTS bodovi

Opća teorija prava i države

6 8

Opća povijest prava i države

6 8

Sociologija

6 8

Seminar iz jednog od obveznih predmeta

2 4

Strani jezik pravne struke I. (engleski ili njemački)

2 2

Ukupno

22 30

I. godina - II. semestar

Obavezni predmeti

Sati nastave ECTS bodovi

Rimsko privatno pravo

6 8

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu

6 8

Politička ekonomija

6 8

Seminar iz jednog od obveznih predmeta

2 4

Strani jezik pravne struke II. (engleski ili njemački)

2 2

Ukupno

22 30

Za upis u III. semestar potrebno je tijekom I. godine realizirati najmanje 50 bodova.

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana