PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA PRAVNIKE-LINGVISTE, PRAVNE PREVODITELJE I SUDSKE TUMAČE:
Program stručnog usavrašavanja za pravnike-lingviste, pravne prevoditelje i sudske tumače

UPIS U PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA PRAVNIKE LINGVISTE,  PRAVNE PREVODITELJE SUDSKE TUMAČE


U akademskoj godini 2017/18 nastavlja se organizacija programa stručnog usavršavanja za pravnike-lingviste i prevoditelje namijenjen svim pravnicima i prevoditeljima koji se u svome radu susreću s pravnim prevođenjem, te budućim pravnicima-lingvistima i prevoditeljima u institucijama EU. 


Kandidati koji su diplomirali na jednom od pravnih ili filoloških fakulteta, uz dobro poznavanje hrvatskog i dva strana jezika (ili iznimno jedan strani jezik na razini C1) mogu sudjelovati u programu uz prethodno izvršenu  prijavu. Prije početka programa održavaju se inicijalni testovi koji se sastoje od prijevoda pravnog teksta s odabranih stranih jezika na hrvatski.


Okvirni sadržaj programa
 
Program se sastoji od teorijskog uvoda u pravno prevođenje i terminologiju,  praktičnih vježbi prevođenja s dva odabrana strana jezika na hrvatski jezik (engleski, njemački, francuski, talijanski) te s hrvatskog na odabrane strane jezike (polaznici koji se ne namjeravaju prijaviti za natječaje u institucijama EU mogu odabrati samo jedan strani jezik), kolegija hrvatskog jezika za pravnike, uvoda u europsko pravo i institucije, te praktičnog pretraživanja baza podataka vezanih uz europsko pravo uz upute o korištenju prevoditeljskih alata. 

Polaznici će ovim programom edukacije steći uvid u problematiku pravnog prevođenja i redakture pravnih tekstova, kao i znanja i vještine potrebne za prevođenje pravnih tekstova, te utvrditi i ažurirati stečena znanja o pravu i institucijama EU.

Program je izrađen uz konzultacije s pravnicima-lingvistima iz Vijeća EU, Suda EU i Europske središnje banke i namijenjen je budućim hrvatskim pravnicima lingvistima u institucijama EU i svim pravnicima, sudskim tumačima i prevoditeljima koji se u svom radu susreću s potrebom pravne komunikacije na stranim jezicima i prevođenjem pravnih tekstova.

Mjesto održavanja: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3.

Vrijeme održavanja: Program je jednosemestralan, a predavanja će se održavati radnim danom 17.30-20.30h, uz mogućnost održavanja kraćih vikend-seminara  prema rasporedu koji će biti objavljen naknadno. 

Školarina: 5.000,00 kn. + PDV 

Rok za prijave: Prijave  uz koje treba priložiti CV (Europass)  treba poslati u elektronskom obliku do 26.2.2018. (ili do popunjenja grupe) na adresu: lelijasocanac@gmail.com . 

Potvrde: Prema članku 53. Statuta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, polaznici će po završenom programu stručnog usavršavanja dobiti svjedodžbe o pohađanju nastave i uspjehu na ispitima.

Molimo sve zainteresirane kandidate da se pravovremeno prijave.


Kontakt: 

prof. dr. sc. Lelija Sočanac
Voditeljica Centra za jezike i pravo 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
10000 Zagreb
Gundulićeva 10
Mobitel: 091 2019 313
e-mail: lelijasocanac@gmail.com