O programu

Javna nabava je gospodarska djelatnost od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku. Pravo javne nabave složen je i za pravni poredak sve važniji dio upravnog prava. Postupci javne nabave u fokusu su javnopravnih tijela, gospodarskih subjekata, pravnih praktičara i upravnih sudova. Potrošnja javnih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga izravno utječe na proračun ali i na gospodarstvo države u cjelini te zbog svog utjecaja i podložnosti korupciji mora biti podvrgnuta složenim i detaljno propisanim postupcima. Složenost tih postupaka dodatno je pojačana čestim normativnim promjenama, koje sigurno ne doprinose stabilnosti i pravnoj sigurnosti za sve zainteresirane strane. Ključan dio pravnog okvira javne nabave zasigurno je upravnopostupovna i upravnosudska pravna zaštita, koja gospodarskim subjektima omogućava zaštitu od nezakonitog postupanja javnih i sektorskih naručitelja, ali i Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Također, sve važnija postaje i mogućnost naknade štete, i unutar upravnog spora, ali poglavito pred sudovima opće nadležnosti.

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu programa cjeloživotnog obrazovanja,  organizira program o pravnoj zaštiti i naknadi štete u postupcima javne nabave. U navedenom programu zainteresirani polaznici upoznat će se sa svim ključnim pravnim pitanjima pravne zaštite i naknade štete u postupcima javne nabave: upravnim postupkom i upravnim sporom u specifičnom javnonabavnom kontekstu, primjerima dobre i loše prakse kod pokretanja žalbenog postupka i upravnog spora, dobrom i lošom praksom DKOM-a i upravnih sudova, ali i mehanizmima sprečavanja nastanka štete i mogućnosti naknade štete koji su im dostupni unutar domaćeg pravnog poretka.

 

U održavanju programa sudjelovat će, osim predavača s Fakulteta, i drugi eminentni stručnjaci (praktičari); odvjetnici, članovi DKOM-a, suci upravnih sudova i drugi praktičari stručni u polju javne nabave. Ovakav sastav predavača osigurava sintezu teorije i prakse koja će nedvojbeno ispuniti očekivanja polaznika. Različite perspektive navedenih predavača sigurno će pružiti različite poglede na sva pravna pitanja obrađivana kroz program.

 

 

 

 

 

Nastava će se održavati u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dvorane IV i V, Trg Republike Hrvatske 3), u terminu od 19. do 23. veljače 2018. Nastavna grupa neće brojati više od 50 kandidata. Nastava će se održavati u poslijepodnevnim satima, od 17-21 sat. Predviđeno trajanje nastave je pet radnih dana (od ponedjeljka do petka), u trajanju od 5 nastavnih sati po danu. Prema tome, ukupna satnica iznosi 25 nastavnih sati (5x5).

 

Cijena programa po polazniku iznosi 150,00 kuna po satu, dakle ukupni iznos upisnine iznosi 3.750,00 kuna po polazniku. Upisnina pokriva sve troškove programa, što uključuje nastavne materijale (.ppt prezentacije i sl.), izdavanje potvrde ili svjedodžbe i okrjepu na nastavi.


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana