OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravna znanost
Studij: Pravo - 6. semestar
Šifra: 36590
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Jasmina Džinić
doc. dr. sc. Teo Giljević
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman
doc. dr. sc. Mihovil Škarica
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 28. 01. 2020.
  • 11. 02. 2020.
  • 21. 04. 2020.
  • 02. 06. 2020.
  • 16. 06. 2020.
  • 30. 06. 2020.
  • 01. 09. 2020.
  • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravna znanost Pravo - 6. semestar
8.0 36590
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
Literatura
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost- Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014)
bilješke s predavanja;
Opis predmeta
Temeljna pojmovna pitanja javne uprave. Razvoj proučavanja uprave. Javna uprava u društvu. Uprava i politički sustav. Upravna organizacija. Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi. Metode upravljanja i javnog menadžmenta. Državna uprava u Hrvatskoj. Lokalna samouprava i decentralizacija u Hrvatskoj. Javne službe u Hrvatskoj. Upravne reforme i modernizacija hrvatske javne uprave. Europeizacija nacionalnih uprava.
Ispitni rokovi
28. 01. 2020.
11. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

A.a. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Razumjeti značenje javne uprave u suvremenom društvu te razlikovati i objasniti njezine temeljne pojmove.

2. Objasniti uzroke razvoja javne uprave i njezin odnos s društveno-političkom okolinom te opisati promjene u ulozi javne uprave, od izvršitelja političkih odluka do pripremanja javnih politika.

3. Prepoznati specifična obilježja upravne organizacije, javnog upravljanja i javnog menadžmenta.

4. Razumjeti strukturu, organizaciju i funkcije državne uprave, teritorijalne samouprave i javnih službi općenito te u Republici Hrvatskoj.

5. Objasniti temeljne odrednice upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi, službeničkog prava i službeničkog sustava.

6. Razumjeti utjecaj društvenih procesa na upravne sustave, osobito globalizacije, eurointegracije, post-socijalističke tranzicije, urbanizacije, regionalizacije i decentralizacije.

7. Identificirati pravne propise koji uređuju organizaciju i sustav hrvatske javne uprave.

 

A. b. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Interpretirati ključna obilježja javne uprave.

2. Primijeniti različite pristupe za proučavanje javne uprave, uključujući pravni pristup te multidisciplinarnost i integracijski pristup.

3. Interpretirati društvene i političke uzroke razvoja i reformi javne uprave.

4. Demonstrirati posebnosti javnog sektora u odnosu na privatni sektor te skicirati razloge jačanja privatne inicijative u području javne uprave.

5. Koristiti stečene spoznaje o strukturi i funkcioniranju javne uprave za razumijevanje usmjerenja i mjera modernizacije hrvatske javne uprave.

6. Primijeniti temeljne pravne propise koji reguliraju organizaciju i sustav hrvatske javne uprave.

 

A.c. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Analizirati položaj javne uprave u društvu.

2. Usporediti i povezati različite teorijske pristupe proučavanju javne uprave i upravnih organizacija.

3. Analizirati uzajamne utjecaje razvoja uprave i aktualnih društvenih procesa.

4. Analizirati dinamiku i okoliš u kojem se formuliraju, usvajaju i provode javne politike i pravni propisi kao njihov instrument.

5. Analizirati mjere modernizacije hrvatske javne uprave.

6. Usporediti pravne propise koji reguliraju organizaciju i sustav hrvatske javne uprave.

 

A.d. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Konstruirati elementarna objašnjenja fenomena u javnoj upravi rabeći i uspoređujući razliĉite teorijske pristupe.

2. Osmisliti elementarna rješenja za probleme u javnom upravljanju i javnom menadžmentu.

3. Konstruirati analizu temeljnih principa djelovanja i funkcioniranja javne uprave.

4. Formulirati izazove u pružanju javnih usluga.

5. Predložiti elementarne izmjene pravnih propisa koji reguliraju organizaciju i sustav hrvatske javne uprave.

 

A.e. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Prosuditi trendove u daljnjem razvoju javnog sektora.

2. Preispitati djelovanje upravnih organizacija na svim razinama koristeći različite teorijske pristupe.

3. Ocijeniti utjecaj različitih društvenih, ekonomskih i političkih čimbenika na razvoj i promjene javne uprave.

4. Ocijeniti provedene i planirane reforme hrvatske javne uprave i njihov utjecaj na učinak upravnih organizacija.

5. Preispitati i vrednovati pravne propise koji reguliraju organizaciju i sustav hrvatske javne uprave.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. javno prezentirati usvojene ishode učenja;
2. aktivno pratiti i analizirati položaj javne uprave u društvu te razumjeti metode upravljanja u javnom sektoru;
3. primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o javnoj upravi;
4. razvijati komunikacijske vještine;
5. efikasno prikupiti i prezentirati informacije sadržane u knjigama, časopisima i izvorima s interneta.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblici provjere znanja

Znanje se provjerava na kolokvijima, pismenim i usmenim ispitima.

1. Kolokvij

Kolokvij je pisani oblik provjeravanja znanja u kojem student mora pokazati da razumije značenje javne uprave u suvremenom društvu i može objasniti njezine temeljne pojmove, može objasniti uzroke razvoja javne uprave i njezin odnos s društveno-političkom okolinom te opisati promjene u ulozi javne uprave, da razumije strukturu i funkcije državne uprave, teritorijalne samouprave i javnih službi, može objasniti temeljne odrednice upravljanja ljudskim potencijalima u javnoj upravi, službeničkog prava i službeničkog sustava, te njihove primjene. Pravo pristupiti kolokviju imaju studenti koji redovito pohađaju predavanja. Uspješno položen kolokvij oslobađa studenta polaganja pismenog ispita, a na usmenom ispitu polaže ostali dio gradivo.

2. Pismeni ispit

Pismeni ispit se sastoji od reprodukcije stečenog znanja, njegovog razumijevanja i primjene.

3. Usmeni ispit

Usmeni ispit se sastoji se od provjere primjene, analize, sinteze i vrednovanja stečenih znanja.