OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava
Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava
Studij: Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
Šifra: 122074
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: doc. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 04. 02. 2020.
  • 18. 02. 2020.
  • 21. 04. 2020.
  • 09. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 2. semestar
7.0 122074
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

do siječnja 2020 putem e-maila

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Marčetić Gordana; Upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi; Društveno veleučilište u Zagrebu (2007), str. 43.- 311
Marčetić Gordana; Javni službenici i tranzicija; Društveno veleučilište u Zagrebu i Konrad Adenauer Stiftung (2005), str. 119.- 184
Zakon o državnim službenicima, NN 49/12, 37/13 i 38/13;
Opis predmeta
CILJ KOLEGIJA:
1. Upoznati studente s modelima upravljanja ljudskim potencijalima.
2. Objasniti značenje, sadržaj i suvremenu funkciju ULJP-a.
3. Opisati ključne elemente i naglasiti razlike između pojedinih tipova službeničkih sustava.
4. Prikazati ulogu javnih službenika i specifičnost službeničkog (javnog) prava kojim se uređuju njihovi statusni odnosi.
5. Upoznati studente s hrvatskim službeničkim zakonodavstvom i proces njegove prilagodbe EU standardima.
6. Objasniti tradicionalne i suvremene metode upravljanja ljudskim potencijalima.
Ispitni rokovi
04. 02. 2020.
18. 02. 2020.
21. 04. 2020.
09. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

A. a. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:

1. Objasniti temeljne koncepte javne uprave i s njima povezane modele upravljanja ljudskim potencijalima.

2. Definirati osnovne kategorije osoblja zaposlenog u javnoj upravi.

3. Prepoznati karakteristična obilježja i ulogu državnih, lokalnih i javnih službenika.

4. Razumjeti posebnosti službeničkog (javnog) prava u odnos u na radno (privatno) pravo.

5. Opisati razliku između tradicionalne personalne funkcije i suvremene funkcije ULJP-a.

6. Identificirati strategijske i individualne komponente ULJP-a

7. Grupirati tradicionalne i nove metode i tehnike upravljanja ljudskim potencijalima.

A. b. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Interpretirati temeljne modele upravljanja ljudskim potencijalima.

2. Koristiti stečene spoznaje u procjeni aktualnih reformi službeničkog sustava.

3. Izabrati prikladnu metodu upravljanja ljudskim potencijalima prema tipu upravne organizacije.

4. Primijeniti relevantne propise iz područja službeničkog zakonodavstva.

5. Skicirati nacrte propisa iz područja upravljanja ljudskim potencijalima.

A. c. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Razlikovati vrijednosti, ciljeve i metode tradicionalnih i suvremenih načina upravljanja ljudskim potencijalima.

2. Usporediti i povezati službeničko zakonodavstvo koje se primjenjuje na pojedinim teritorijalnim upravnim razinama (lokalna, regionalna, središnja razina).

3. Razlikovati posebnosti ULJP-a u javnoj upravi u odnosu na ULJP u privatnom sektoru.

4. Analizirati aktualne reformske mjere u RH iz područja službeničkog sustava.

5. Ispitati sličnosti i razlike upravljanja ljudskim potencijalima u Hrvatskoj i komparativnim službeničkim sustavima

A.d. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Predložiti mjere za poboljšanje i modernizaciju službeničkog sustava u hrvatskoj državnoj upravi te lokalnoj i regionalnoj samoupravi.

2. Organizirati personalnu službu u upravnim organizacijama prema suvremenim metodama ULJP-a.

3. Pripremiti elementarne prijedloge za izmjenu propisa iz područja službeničkog prava.

4. Formulirati prijedloge za strateški pristup upravljanju ljudskim potencijalima na svim teritorijalnim razinama.

5. Voditi manje organizacijske jedinice za ULJP i etiku državne službe.

A. e. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Vrednovati hrvatske pravne propise iz područja službeničkog zakonodavstva i ULJP-a.

2. Procijeniti i normirati EU smjernice iz područja službeničkog zakonodavstva i ULJP-a.

3. Preispitati doseg i primjenjivost komparativnih iskustava i modela na hrvatski službenički sustav.

4. Ocijeniti reforme službeničkog sustava i njihov utjecaj na učinkovitost i kvalitetu rada upravnih organizacija.

5. Preporučiti prikladne metode ULJP-a s obzirom na ulogu i karakter upravne organizacije.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Javno prezentirati usvojene ishode učenja.

2. Kritički promišljati i argumentirati vlastite stavove o hrvatskom službeničkom sustavu.

3. Aktivno pratiti i analizirati proces reformi službeničkog sustava te uvođenje novih metoda upravljanja ljudskim potencijalima u upravne organizacije

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na usmenim i pismenim ispitima te kolokvijima.

1. Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela

1.1.Pismeni ispit

Pismeni ispit se sastoji od reprodukcije, razumijevanja i objašnjavanja stečenog znanja i pretežno se veže uz ishod učenja pod A. a. (znanje i razumijevanje). Pozitivna ocjena na pismenom ispitu osnovni je preduvjet izlaska na usmeni ispit.

1.2.Usmeni ispit

Usmeni ispit je povezan sa ishodima učenja od A. a. do A. c. (znanje i razumijevanje, primjena i analiza). Ishodi pod A. d. i A. e. koji pokazuju da je student sposoban sintetizirati i vrednovati stečeno znanje nisu nužni za provjeru znanja na ovoj razini studija, no ako ih student s uspjehom pokaže na ispitu, rezultiraju najvišim ocjenama.

2. Kolokvij

Kolokvij je pismeni oblik provjere znanja koji je po strukturi sličan pismenom ispitu, ali sadržajno obuhvaća manji dio gradiva kako bi se studentima olakšalo savladavanje ispitne materije. Veže se pretežno uz ishode učenja pod .A. aPozitivna ocjena na kolokviju preduvjet je izlaska na usmeni dio ispita (v. 1. 2.).