TEORIJA ORGANIZACIJE:
Teorija organizacije
Teorija organizacije
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166993
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Teorija organizacije Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166993
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
Pusić, E.; Organizacija kao teorijski problem.; Rad HAZU br. 480. (2000)
Pusić, E.; Upravljanje u suvremenoj državi.; Društveno veleučilište (2002), str. 1-40
Christensen, Tom, Peer Laegreid, Paul G. Roness i Kjell Arne Rovik; Organization Theory and the Public Sector: Instrument, Culture and Myth; Routledge (2007)
March, James G.; The Ambiguities of Experience (Messenger Lectures); Cornell University Press (2010)
Senge, Peter M.; Peta disciplina: principi i praksa učeće organizacije. 3. izdanje.; Mozaik knjiga. (2009)
Giljević, Teo; Okolina upravne organizacije; Pravni vjesnik, 31 (3-4); (2015), str. 213-236
Giljević, Teo; Utjecaj okoline organizacije na upravnu koordinaciju: Ministarstvo uprave kao studija slučaja. Hrvatska i komparativna javna uprava, 15(4); (2015), str. 875-908
Denhardt Robert B.; Theories of Public Organization, Fifth Edition; Wadsworth Publishing Company (2008)
Džinić, Jasmina; Correlation between the administrative leadership style and inclination towards organizational learning in local administrative organizations. Ekonomska misao i praksa, XXIV: 1; (2015), str. 3-26
Džinić Jasmina; Organizacijsko učenje u javnoj upravi, Pravni vjesnik, 30: 3-4; (2014), str. 133-156
Adizes, Ichak; Kako riješiti krizu upravljanja; Zagreb: Globus (1989)
Tompkins, Jonathan R.; Organization Theory and Public Management; Cengage Learning (2005)
11. Heller, Frank, Eugen Pusić, George Strauss, Bernhard Wilpert; Organizational Participation: Myth and Reality.; Oxford University Press (1998)
Reed, Michael I.; The Sociology of Organizations; Harvester Wheatsheaf (1992)
Lynch, Thomas D., Todd J. Dicker (eds.); Handbook of Organization Theory and Management; The Philosophical Approach; Marcel Dekker Inc. (1998)
Morgan, Gareth; Images of Organization.; Thousand Oaks etc.: Sage. (1997)
Pusić, E.; Upravna znanost; Zagreb: Naprijed (1995)
Pfeffer, Jeffrey; New Directions for Organization Theory; Oxford University Press (1997)
Meyer, John W., W. Richard Scott; Organizational Environments; Ritual and Rationality; Newbury Park etc.: Sage. (1992)
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Objasniti tijek razvoja teorije organizacije i izdvojiti temeljne postavke pojedinih pravaca teorije organizacije.
 2. Diskutirati položaj i djelovanje pojedinca i grupe u organizaciji.
 3. Sažeti temeljne koncepte teorije motivacije i motivacijskih modela.
 4. Grupirati potencijalne međusobne utjecaje različitih organizacijskih varijabli.
 5. Objasniti fenomen organizacijskog komuniciranja, vrste organizacijske kulture, funkcije i stilove vođenja i menadžment u javnoj upravi.
 6. Objasniti razvoj pluralizma pristupa proučavanju upravne organizacije (elefantologija), redukcionističke pokušaje te značaj teorije organizacije kao društvene znanosti.
 7. Diskutirati suvremeno stanje i budući smjer razvoja teorije organizacije.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Interpretirati postavke različitih pravaca teorije organizacije.
 2. Demonstrirati temeljne postavke o odnosu različitih organizacijskih varijabli na primjerima odabranih upravnih sustava.
 3. Rasporediti postavke različitih teorijskih pravaca prema njihovoj prikladnosti za istraživanje odnosa odabranih organizacijskih varijabli.
 4. Interpretirati različite postavke o upravnoj organizaciji kao socijalnom sustavu.
 5. Demonstrirati mogućnost primjene naučenih teorijskih znanja na rješavanje problema u procesima organiziranja i upravljanja organizacijskim razvojem konkretne upravne organizacije.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Povezati razvoj teorije organizacije s općim razvojem društva i promjenama upravnih sustava.
 2. Analizirati rezultate istraživanja o međusobnom utjecaju različitih organizacijskih varijabli.
 3. Provjeriti postavke glavnih pravaca teorije organizacije na temelju empirijskih podataka.
 4. Usporediti različite strukturne oblike u organizaciji i povezati pojavu novih strukturnih oblika s tendencijama u razvoju društva i uprave.
 5. Analizirati fenomen organizacijskog komuniciranja, vrste organizacijske kulture, funkcije i stilove vođenja i menadžment u javnoj upravi.
 6. Riješiti teorijske probleme odnosa različitih organizacijskih varijabli.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Izgraditi teorijske modele odnosa i međusobnog utjecaja različitih organizacijskih varijabli.
 2. Predložiti načine provjere postavljenih teorijskih modela o međusobnom utjecaju pojedinih organizacijskih varijabli.
 3. Konstruirati modele organizacijske strukture prikladne za ostvarivanje određenih organizacijskih ciljeva.
 4. Upravljati provedbom istraživanja odnosa različitih organizacijskih varijabli.
 5. Pripremiti teze o međusobnoj uvjetovanosti različitih organizacijskih varijabli.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Valorizirati doprinose pojedinih teorijskih pravaca razvoju teorije organizacije.
 2. Odabrati prikladne načine provjere postavljenih teorijskih modela o međusobnom utjecaju pojedinih organizacijskih varijabli.
 3. Preispitati temeljne postavke različitih pravaca teorije organizacije.
 4. Zaključiti rezultate empirijskog istraživanja o odnosu različitih organizacijskih varijabli.

Procijeniti prikladnost upotrebe rezultata i zaključaka istraživanja u širem međunarodnom kontekstu.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 2. aktivno pratiti i analizirati razvoj različitih pravaca teorije organizacije;
 3. primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o različitim organizacijskim varijablama i njihovim implikacijama na konkretne organizacije.

provoditi samostalna i timska znanstvena istraživanja i prezentirati njihove rezultate.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • Evidentira se dolazak studenata na predavanje;
 • Bilježi se aktivnost studenta na nastavi, pojedinačna izlaganja o nekoj temi, razumijevanje gradiva, kvaliteta diskusije i slično;

Znanje se provjerava na usmenom ispitu i ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5). Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize, sinteze i vrednovanja znanja stečenog na temelju predavanja i diskusija na nastavi te obvezne literature.

Obavijesti