SUVREMENE UPRAVNE DOKTRINE:
Suvremene upravne doktrine
Suvremene upravne doktrine
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166977
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Suvremene upravne doktrine Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166977
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
Koprić, I., G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak; Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu.; Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 11-16
I. Koprić:; Kriza socijalne države i menadžerske reforme javne uprave. U: Koprić I. (ur.), (2006) Javna uprava - Nastavni materijali; (2006), str. 137-158
Perko Šeparović, I.; Paradoksi novog javnog menadžmenta. U: Ivan Prpić (urednik) Globalizacija i demokracija; Fakultet političkih znanosti; (2004), str. 85-95
Dujšin, U.; Kameralizam - politička doktrina mudrih dvorjana. U: Nikola Škrlec Lomnički, svezak 2; HAZU, HDA i Pravni fakultet u Zagrebu (2000), str. 77-100
Frederickson, H. George; New Public Administration; Alabama University Press (1980), str. 1-92
OECD; Građani kao partneri; Oksimoron (2004), str. 11-88
The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy Special Issue: A Distinctive European Model ? The Neo-Weberian State, Volume I, Number 2, Winter 2008/2009 (samo dva rada, i to: Tiine Randma Liiv te Christophera Pollitta); (2008)
Laszlo Vass, Olena Kulenkova, Christopher Pollitt; Leadership and Management in the Public Sector: Values, Standards and Competencies in Central and Eastern Europe; NISPAcee (2008)
UN/DESA; Citizens, Businesses and Governments; UN: New York (2003)
Nemec, Juraj, Guy. B. Peters (ed.); State and Administration in Changing World; NISPAcee (2010)
Osborne, S. P. (ed.); The New Public Governance?: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance; Routlegde (2010)
Fenwick, John and McMillan, Janice; Public management in the postmodern era: challenges and prospects. New Horizons in Public Policy.; Edward Elgar (2010)
Rhodes, R.A.W.; Understanding Governance; Open University Press (1997)
Kooiman, Jan; Modern Governance; SAGE (1993)
Lozina, Duško, Mirko Klarić; Nova javna uprava; DES (2003)
Koprić, Ivan; Modernizacija hrvatske uprave; Društveno veleučilište u Zagrebu (2003)
Walsh, Kieron; Public Services and Market Mechanisms; MacMillan Press (1995), str. 83-192
Metcalfe, Les, Sue Richards; Improving Public Management; European Institute of Public Administration and SAGE (1993)
Lynn, Laurence E; Public Management as Art, Science, and Profession; Chatham House Publishers (1996)
Kettl, Donald F.; The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America (Interpreting American Politics); The Johns Hopkins University Press (2002)
Bogdanor, Vernon (ed.); Joined-Up Government; Oxford University Press (2005)
Meuleman, Louis; Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets: The Feasibility of Designing and Managing Governance Style Combinations.; Heidelberg: Physica-Verlag (2010)
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Objasniti koncept suvremene upravne doktrine kao poželjnog načina organiziranja i djelovanja javne uprave
 2. Objasniti efekte novog javnog menadžmenta u javnoj upravi i upravljanju, posebno u pogledu strukture javnog sektora, osoblja i metoda djelovanja
 3. Prepoznati instrumente dobrog upravljanja, posebno bolju regulaciju i transparentnost
 4. Objasniti utjecaj upravnih doktrina na upravnu praksu
 5. Diskutirati proces modernizacije i europeizacije hrvatske javne uprave na temelju suvremenih upravnih doktrina

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Demonstrirati kako vrijednosti mogu djelovati kao integrativni mehanizam politike uprave
 2. Interpretirati utjecaj pojedinih suvremenih upravnih doktrina na značajnije institucionalne inovacije u upravno-političkom sustavu
 3. Provjeriti postavke upravne doktrine na odabranom primjeru javne politike.
 4. Interpretirati mjere modernizacije i europeizacije u hrvatskoj javnoj upravi na temelju pojedinih upravnih doktrina

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Izdvojiti temeljne vrijednosti u javnoj upravi i analizirati njihov utjecaj na javno upravljanje
 2. Analizirati međusobne utjecaje društvenih procesa, upravnih doktrina i razvoja javne uprave
 3. Usporediti pojedine upravne doktrine na temelju njihovih standarda organiziranja, postupanja i djelovanja, regulacije, brige o osoblju, menadžmenta, komuniciranja i izvještavanja, financiranja, nadzora uprave, i drugih upravnih funkcija.
 4. Razlikovati mjere u reformama javne uprave potaknute određenim upravnim doktrinama

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Konstruirati teorijsko-metodološki model istraživanja utjecaja upravnih doktrina na praksu
 2. Planirati i upravljati zajedničkim istraživačkim projektima u području suvremenih upravnih doktrina
 3. Sastaviti temeljne odrednice utjecaja upravnih doktrina na praksu upravnih organizacija
 4. Formulirati mjere doktrine novog javnog menadžmenta primjerene za modernizaciju hrvatske javne uprave
 5. Formulirati mjere doktrine dobrog upravljanja za daljnju modernizaciju hrvatske javne uprave

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Odabrati adekvatnu upravnu doktrinu za istraživanje upravne prakse
 2. Odabrati prikladne metode utvrđivanja činjenica o međuuvjetovanosti upravnih doktrina i upravne prakse
 3. Preispitati utjecaj upravnih doktrina i mjera na reforme hrvatske javne uprave

Odabrati mjere za daljnju modernizaciju hrvatske javne uprave

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će steći sljedeće generičke vještine:

 • Javno prezentiranje usvojenih ishoda učenja
 • Aktivno praćenje i analiziranje razvoja javne uprave u kontekstu suvremenih upravnih doktrina
 • Vještinu prikupljanja informacija (baze podataka, pretraživanje literature i kritičko čitanje)

Kritička analiza i interpretacija

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • Evidentira se dolazak studenata na predavanje;
 • Bilježi se aktivnost studenta na nastavi, pojedinačna izlaganja o nekoj temi, razumijevanje gradiva, kvaliteta diskusije i slično;

Znanje se provjerava na usmenom ispitu i ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5). Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize, sinteze i vrednovanja znanja stečenog na temelju predavanja i diskusija na nastavi te obvezne literature.

Obavijesti