SOCIJALNA DRŽAVA, JAVNA UPRAVA I SOCIJALNE SLUŽBE:
Socijalna država, javna uprava i socijalne službe
Socijalna država, javna uprava i socijalne službe
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Šifra: 166871
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
Osnovni podaci
Socijalna država, javna uprava i socijalne službe Socijalna politika - 1. semestar
4.0 166871
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
Literatura
Ivanišević, S.; Prilog diskusiji o pojmu javne službe.; Zbornik radova Visoke upravne škole za 1968 (1968), str. 70-88
Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 7-34, 41-60, 267-290
Koprić, I.; Razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj.; Javna uprava (Ljubljana) 38(2): (2002), str. 207-232
Koprić, I.; Modernizacija hrvatske uprave: pitanja, prijedlozi i perspektive, u I. Koprić (priredio) Modernizacija hrvatske uprave.; Zagreb: Društveno veleučilište. (2003), str. 439-452
Koprić, I., Marčetić, G.; Kriza socijalne države, reforme javne uprave i hrvatsko upravno osoblje.; Hrvatska javna uprava 2(1) (2000), str. 25-59
Pusić, E.; Hrvatska središnja državna uprava i usporedni upravni sustavi.; Zagreb: Školska knjiga (1997), str. 23-27, 115-117, 285-293
Pusić, E.; Država i državna uprava.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 1-15, 310-329
Pavić, Ž.; Od antičkog do globalnog grada.; Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu (2001), str. 119-178, 211-218, 231-257
Zakon o ustanovama, NN 76/1993.; Narodne novine
Ivan Koprić; Djelokrug lokalne i područne (regionalne) samouprave.; Hrvatska javna uprava god. 5(1) (2005), str. 35-79
Ivan Koprić; Priority Areas in Reforming Governance and Public Administration in Croatia.; www.unpan.org (2004), str. 1-22
Ivan Koprić; Reforma javne uprave u Hrvatskoj: okviri, iskustva i perspektive. U: X. dnevi javnega prava; Portorož: Inštitut za javno upravo. (2004), str. 587-608
Ivan Koprić; Temeljna načela i usmjerenja reforme javne uprave u Hrvatskoj.; Informator br. 5288 (2004), str. 1-3
Ivan Koprić; Mjere za modernizaciju uprave u Hrvatskoj.; Informator br. 5298 (2004), str. 1-3
SIGMA; European Principles for Public Administration. SIGMA Papers No. 27.; SIGMA (1998)
Opis predmeta
1. Analizirati razvoj uprave i javnih službi
2. Upoznati doktorande s ulogom i funkcioniranjem javnih službi i socijalne države te u kontekstu krize socijalne države i reformi javne uprave
3. Razumjeti značenje europskog upravnog prostora i europske regulacije javnih službi te procesa europeizacije hrvatske javne uprave i socijalnih službi
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

 

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1.Objasniti razvoj institucija moderne države i profesionalne državne uprave, proširenje državne uprave i preobrazbu u javnu upravu, kao i razvoj i ulogu lokalne samouprave.

2.Izdvojiti uzroke krize socijalne države i grupirati menadžerske reforme usmjerene na njezino prevladavanje.

3.Diskutirati o racionalnoj organizaciji, adekvatnom području organiziranja i prihvatljivim metodama obavljanja socijalnih službi.

4.Sažeti temeljne postavke pojedinih pravaca organizacijske teorije.

5.Grupirati nadležnosti hrvatske središnje državne uprave i lokalne samouprave u pogledu socijalnih službi.

6.Diskutirati razvoj europskog upravnog prostora i europsku regulaciju javnih službi.

 

 

Primjena

 

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1.Interpretirati hrvatsku i europsku pravnu regulaciju javnih, posebno socijalnih službi.

2.Demonstrirati promjene sustava socijalnih službi uslijed procesa europeizacije na primjeru konkretnih sustava javne uprave.

3.Rasporediti nadležnosti središnje državne uprave i lokalne samouprave u pogledu socijalnih službi.

4.Izabrati prikladne načine organiziranja i obavljanja socijalnih službi s obzirom na kontekstualne faktore u pojedinim upravnim sustavima.

5.Demonstrirati razvoj lokalne samouprave i početnu ulogu lokalnih institucija u obavljanju socijalnih službi.

6.Interpretirati europske upravne standarde i načela različitih upravnih doktrina u pogledu obavljanja socijalnih službi.

javnih službi.

Analiza

 

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Analizirati konkretne pravne, organizacijske, tehničko-tehnološke i druge probleme socijalnih službi u komparativnoj, europskoj i razvojnoj perspektivi.

2. Analizirati hrvatske i europske normativne dokumente u području regulacije socijalnih službi.

3. Riješiti temeljne organizacijske i funkcionalne probleme u konkretnoj organizaciji za obavljanje određene socijalne službe.

4. Provjeriti teorijske postavke o utjecaju načela supsidijarnosti na raspodjelu javnih poslova i službi između različitih razina upravnog sustava na temelju empirijskih podataka.

5. Usporediti različite načine organiziranja i obavljanja socijalnih službi.

6. Povezati promjene u načinu organiziranja i obavljanja javnih službi sa strukturiranjem Europskog upravnog prostora i procesima europeizacije općenito.

7. Ispitati utjecaj razvoja europskih modela obavljanja javnih službi na hrvatski funkcionalni upravni sustav.

 

Sinteza

 

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Predložiti adekvatna normativna rješenja na razini Hrvatske i na razini svake pojedine lokalne i regionalne samoupravne jedinice u području regulacije socijalnih službi.

2. Izgraditi teorijski model za provedbu istraživanja međusobnog odnosa različitih varijabli u području socijalnih službi.

3. Konstruirati modele organizacije obavljanja socijalnih službi prikladne za ostvarivanje europskih upravnih standarda.

4. Pripremiti koncept provjere teorijskih postavki o odnosu različitih varijabli u području socijalnih službi.

5. Upravljati provedbom istraživanja odnosa različitih varijabli u području organizacije i razvoja socijalnih službi.

 

Vrednovanje

 

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Preispitati učinak europeizacije na razvoj nacionalnih javnih službi.

2. Preispitati različite načine raspodjele nadležnosti središnje državne uprave i lokalne samouprave u pogledu socijalnih službi.

3. Odabrati prikladne načine provjere postavljenih teorijskih modela o međusobnom utjecaju pojedinih organizacijskih varijabli u području javnih službi.

4. Valorizirati europske upravne standarde i načela upravnih doktrina u području socijalnih službi.

5. Zaključiti rezultate empirijskog istraživanja o odnosu različitih organizacijskih varijabli u pogledu organizacije i načina obavljanja socijalnih službi.

6. Procijeniti prikladnost upotrebe rezultata i zaključaka istraživanja u širem međunarodnom kontekstu.

 

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

  1. javno prezentirati usvojene ishode učenja;
  2. aktivno pratiti i analizirati razvoj i regulaciju socijalnih službi;
  3. primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o različitim organizacijskim varijablama i njihovim implikacijama na konkretne organizacije;
  4. provoditi samostalna i timska znanstvena istraživanja i prezentirati njihove rezultate.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na usmenim ispitima. Ispit se sastoji od objašnjavanja i diskutiranja glavnih pojmova i fenomena, interpretacije odnosa temeljnih varijabli, preispitivanja postojećih pojava te davanja vlastitih prijedloga i procjena.

Obavijesti