OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Reforma javne uprave u europskom kontekstu
Reforma javne uprave u europskom kontekstu
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 84049
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Reforma javne uprave u europskom kontekstu Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 84049
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

do siječnja 2020 putem e-maila

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Peters, B.G. and J Pierre, eds.; The Handbook of Public Administration; (2008), str. selected
D.Kettl; The Transformation of Governance: Globalization, Devolution and the Role of Government; Public Administration Review, 60:6 (2000)
H. C. H. Hofmann, A. H. Turk:; EU Administrative Governance,; (2006), str. selected
Koprić, A. Musa, G. Lalić Novak; What is good administration in European terms? Legal and institutional adjustments as a ticket to the European administrative space; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 61(5) (2011), str. 1515-1560
Koprić, I.; Managing Public Affairs in South Eastern Europe: Muddled Governance. U: Ann Marie Bissessar (ed.) Governance: Is It for Everyone?; New York: Nova Science Publishers, Inc. (2012)
Koprić, I., Kovač, P.; European Administrative Space. Spreading Standards, Building Capacities; NISPACee, Bratislava, Slovakia (2016), str. selected
Musa, A., Marčetić, G., Đulabić, V., Manojlović, R.; Reforma javne uprave u europskom kontekstu (odabrani tekstovi) text - A reader (selected readings of key authors); Online publikacije, Katedra za upravnu znanost (2020), str. 1-250 (od ljetnog semeestra)
OECD; The principles of public administration; OECD (2014), str. selected
T. Bovaird, E. Loffler (eds.); Public management and governance; Abingdon, New York: Routledge (2009), str. selected
B.G.Peters, M. Painter; Administrative traditions; Palgrave MacMillan (2000), str. selected
T.A.J. Toonen; Administrative Reform: Analytics, in Peters, B.G. and J Pierre, eds.; The Handbook of Public Administration (2008), str. selected
F.Cardona; Assessing the Approximation of Administrative Principles and Practices among EU Member States; OECD Sigma (2005), str. selected
Koprić; Attracting and Retaining the Best People in Civil Service; UNDP (2010), str. 1-40
G. Marčetić, D. Prelec; Development of a Human Resources Development Strategy in Croatian Civil Service; Croatian International Relations Review, no. 62/63 (2011), str. 41-56
H. Wollmann; Provision of Public Services in European Countries: From Public/Municipal to Private and Reverse; Croatian and Comparative Public Administration, 11(4), str. 889-910
Kuhlmann Sabine and Fedele Paolo; New public management in continental Europe: local government modernization in Germany, France and Italy from a comparative perspective, in: H. Wollmann, G. Marcou (eds); The Provision of public services in Europe (2010), str. 49-74
Van de Gronden; Social services of general interest and EU law, in: Szyszczak, Davies, Andenaes, Bekkedal (eds); Developments in Services of General Interest, Berlin (2011), str. 123-153
Koprić, V. Đulabić; Democratic Potentials and Dynamics of Regionalism on the Former Yugoslav Territory; http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/democracy/news-and-events/events/conferences/2012/papers-2012/Kopric-Djulabic-wshop3.pdf (2012), str. 1-19
Wollmann H., Balboni E., Gaudin J., Marcou G.; The multi-level institutional setting in Germany, Italy, France and the UK: a comparative overview, in: H. Wollmann, G. Marcou (eds); The Provision of public services in Europe (2010), str. 15-48
Koprić, I.; Contemporary Croatian Public Administration on the Reform Waves; Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. II., no. 1/2011. (2011), str. 1-39
Opis predmeta
Kolegij pruža obuhvatan pregled suvremenih reformi javne uprave u Europi, s posebnim naglaskom na promjene u upravnom razvoju u okviru i uslijed članstva u Europskoj uniji. Tri s temeljne komponente: komparativna (prvi dio), europska (drugi dio) te hrvatska (treći dio).
U prvom se dijelu analiziraju upravne reforme u europskim državama, uključujući promjene u status službenika, proces decentralizacije i načelo supsidijarnosti, te razvoj u pogledu kvalitete i inovacija u javnoj upravi, s posebnim osvrtom na učinkovitost i odgovarajuće regulatorne instrumente. .
U drugom dijelu se analizira promjena uloge javne uprave u EU, posebno u smislu napora koje EU čini kako bi pomogla zemljama kandidatkinjama da reformiraju svoje uprave. pruža se uvid u novu europsku politiku i regulaciju u odnosu na pružanje javnih usluga (public services) kao i institucionalne posljedice tog trenda koje se odražavaju u bujanju regulatornih agencija. Konačno, analizira se uloga javne uprave u implementaciji i koordinaciji europskih politika.
Treći dio kolegija nudi uvod i pregled reforme javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj, u smislu modernizacije središnje državne uprave te poboljšanja pružanja javnih usluga, kako na lokalnom tako na centralnom nivou, uz poseban osvrt na tematiku regulacije. Na temelju prethodno obrađenih nastavnih jedinica studenti će biti u mogućnosti ocijeniti relativne uspjehe hrvatskog procesa upravne reforme unutar europskog i EU konteksta.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Opisati osnovne modele, naĉela i smjerove reforme javne uprave

2. Identificirati temeljne društvene promjene koje utjeĉu na upravu i njihov odraz u novim vrijednostima, upravnim doktrinama i reformama

3. Objasniti i razlikovati nove trendove u razvoju javnih službi

4. Opisati instrumente upravljanja ljudskim potencijalima u upravi te ulogu etike

5. Opisati promjene i reformske procese u lokalnoj i regionalnoj samoupravi (proces decentralizacije)

6. Objasniti i interpretirati koncept europskog upravnog prostora

7. Objasniti upravne funkcije i procese u sustavu europskog upravljanja

8. Prepoznati i interpretirati specifiĉne vrijednosti i modalitete razvoja u javnoj upravi u tranzicijskim zemljama

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Interpretirati osnovne modele, naĉela i smjerove reforme javne uprave

2. Ilustrirati sluĉajeve uspješnih i neuspješnih reformskih zahvata te objasniti faktore koji su na njih utjecali

3. Interpretirati promjene i reformske procese u lokalnoj i regionalnoj samoupravi

4. Demonstrirati primjenu nauĉenih znanja na primjerima

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Analizirati temeljne društvene promjene koje utjeĉu na upravu i njihov odraz u novim vrijednostima i upravnim doktrinama i reformama

2. Povezati razliĉite reformske zahvate i usporediti trendove u europskom upravnom prostoru

3. Analizirati promjene i reformske procese u lokalnoj i regionalnoj samoupravi

4. Prepoznati i interpretirati specifiĉne vrijednosti i modalitete razvoja u javnoj upravi u tranzicijskim zemljama

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Sastaviti pregled reforme u odabranoj zemlji i formulirati temeljne koncepte;

2. Osmisliti i formulirati promjene i reformske procese u lokalnoj i regionalnoj samoupravi; javnim sluţbama, upravljanju ljudskim potencijalima;

3. Pripremiti teze o meĊusobnoj uvjetovanosti reformskih procesa i okoline uprave.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Interpretirati i evaluirati osnovne modele, naĉela i smjerove reforme javne uprave te njihovu implikaciju u pojedinom sluĉaju kojeg istraţuje;

2. Preispitati doktrinarne postavke i njihovu implikaciju na upravni razvoj;

3. Preporuĉiti odgovarajuće mjere i postupke za ostvarivanje reformskih ciljeva u okviru europskog upravnog prostora;

4. Vrednovati vrijednosne aspekte javne uprave i preporuĉiti njihovu primjenu u konkretnim sluĉajevima.

 

 

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Javno prezentirati usvojene ishode uĉenja;

2. Aktivno pratiti i analizirati razvoj pojedinih socioloških fenomena u upravi (profesionalizacija, etika, kultura, vrijednosti, vodstvo, itd.);

3. Primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o razliĉitim aspektima upravne reforme.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na usmenom ispitu i pisanom radu.

1. Usmeni ispit

Usmeni ispit se sastoji se od provjere primjene temeljnih pojmova i fenomena upravne reforme na konkretne organizacije, analize, sinteze i vrednovanja steĉenih znanja.

2. Pisani rad

Pisani rad se sastoji od definiranja, kategorizacije i objašnjenja temeljnih pojmova i fenomena sociologije uprave, prepoznavanja i grupiranja uvjetujućih pojava te analize i formuliranja preporuka. 1. Rasprava u diskusijskog grupi asprava i kratke prezentacije sastoje se od definiranja, kategorizacije i objašnjenja temeljnih pojmova i fenomena upravne reforme, skiciranja primjera te usporeĊivanja pojava uz evaluaciju i preporuku.