OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Nauka o javnoj upravi II.
Nauka o javnoj upravi II.
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 110921
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Jasmina Džinić
doc. dr. sc. Teo Giljević
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman
doc. dr. sc. Mihovil Škarica
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 28. 01. 2020.
 • 11. 02. 2020.
 • 21. 04. 2020.
 • 02. 06. 2020.
 • 16. 06. 2020.
 • 30. 06. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Nauka o javnoj upravi II. Javna uprava - 2. semestar
7.0 110921
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

do siječnja 2020 putem e-maila

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
Literatura
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Zagreb: Pravni fakultet Sveučičišta u Zagrebu (2014), str. 79-107, 114-124, 133-142, 345-355
PPT s predavanja;
Opis predmeta
Uvod: pojam javne uprave. Razvoj javne uprave. Upravna organizacija i upravljanje. Upravni sustavi (teritorijalni, funkcionalni, asocijativni). Razvoj proučavanja uprave. Razvoj društva i upravni razvoj.
Razvoj uprave: tendencije porasta, diferencijacije, profesionalizacije, ograničavanja prinude i informatizacije. Građani i uprava. Faze u razvoju političkih sustava. Sredstva političkog nadzora.
Odnos uprave i vlasti - strukturna rješenja, Birokratska vlast. Organizacija i organizacijska struktura. Proces organiziranja, Reorganizacija. Razvoj teorije organizacije. Organizacijska okolina, Komunikacijska mreža, Organizacijska tehnologija. Organizacijska kultura. Komunikacije u upravi, E-uprava, Postupak u upravi. Materijalna sredstva uprave, Predviđanje u upravi: planiranje. Vođenje u upravi, Nadzor u upravi. Reforme javne uprave, Upravne doktrine. Efekti suvremenih menadžerskih reformi. Podizanje kvalitete u javnoj upravi, Javne službe, Povelje javnih službi.
Ispitni rokovi
28. 01. 2020.
11. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- Opisati shvaćanje pojma organizacije kroz različite smjerove teorije organizacije, kao i njezino mjesto u razvoju kooperativnih sustava.

- Identificirati i razumjeti temeljne organizacijske varijable - strukturu, tehnologiju, okolinu, veličinu i kulturu.

- Prepoznati posebnosti javnog sektora u odnosu na privatni sektor i razumjeti razloge jačanja privatne inicijative u području javne uprave.

- Identificirati specifičnosti javnog menadžmenta modificirane prema posebnim zahtjevima javne uprave, u odnosu na privatni menadžment.

- Definirati i razlikovati osnovne metode upravnog djelovanja: planiranje, vođenje, komunikacije, postupak i nadzor.

- Definirati i objasniti pojam javnog službenika i razvoj položaja službenika kroz povijest, te razlikovati kategorije ljudi zaposlenih u upravi.

- Objasniti razloge zbog kojih dolazi do reformi javne uprave, te grupirati i objasniti učinke suvremenih menadžerskih reformi.

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- Demonstrirati posebnosti javnog sektora u odnosu na privatni sektor te skicirati razloge jačanja privatne inicijative u području javne uprave.

- Interpretirati temeljne organizacijske varijable, a osobito strukturu kao sastavni i najvažniji dio svake organizacije.

- Primijeniti osnovne metode upravnog djelovanja, nužno za osposobljavanje budućih upravnih stručnjaka.

- Koristiti stečene spoznaje o strukturi i funkcioniranju javne uprave za razumijevanje potrebe za reformama javne uprave.

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- Usporediti i povezati različite teorijske pristupe proučavanju javne uprave i upravnih organizacija.

- Kategorizirati dimenzije po kojima se razlikuju javni i privatni sektor.

- Analizirati specifičnosti javnog menadžmenta u njegovom suvremenom shvaćanju u odnosu prema tradicionalnoj upravnoj djelatnosti.

- Izdvojiti karakteristična obilježja javnih službenika i usporediti različita shvaćanja, radnopravni status i razvoj uloge javnih službenika.

- Analizirati razloge zbog kojih dolazi do reformi javne uprave uopće, te ispitati potrebu i razloge za provedbu upravne reforme u Hrvatskoj.

- Razlikovati učinke suvremenih menadžerskih reformi i izdvojiti negativne posljedice do kojih je dovela primjena mjera tog tipa reformi javne uprave.

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- Osmisliti elementarna rješenja za probleme u javnom upravljanju i javnom menadžmentu.

- Konstruirati analizu temeljnih principa djelovanja i funkcioniranja javne uprave.

- Formulirati i organizirati osnovne komponente upravljačkog ciklusa u organizaciji.

- Predložiti reformske mjere koje bi trebale dovesti do ubrzavanja i veće fleksibilnosti hrvatskog upravnog sustava.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- Preispitati posebnosti javnog upravljanja u odnosu na upravljanje u privatnom sektoru.

- Preispitati djelovanje upravnih orgnizacija na svim razinama koristeći različite teorijske pristupe.

- Usporediti temeljne organizacijske varijable - strukturu, tehnologiju, okolinu, veličinu i kulturu.

- Ocijeniti suvremene menadžerske reforme i njihov utjecaj na učinak upravnih organizacija.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. javno prezentirati usvojene ishode učenja;

2. aktivno pratiti i analizirati položaj javne uprave u društvu te razumjeti metode

upravljanja u javnom sektoru;

3. primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o javnoj upravi.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na pismenim i usmenim ispitima. Izrada prezentacija je fakultativna, ali se posebno vrednuje.

 1. Pismeni ispit

  Pismeni ispit se sastoji od reprodukcije stečenog znanja i njegovog razumijevanja (A.a).

   

 2. Usmeni ispit

  Usmeni ispit se sastoji se od provjere primjene i analize stečenih znanja (A.b – A.c).