MODERNIZACIJA I EUROPEIZACIJA HRVATSKE JAVNE UPRAVE:
Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave
Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
Šifra: 166963
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
Osnovni podaci
Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
3.0 166963
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
Literatura
Koprić, I., G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak; Upravna znanost: Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet u zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 1-26, 37-51, 177-214, 345-384
Koprić, I.; Od javnih službi do službi od općeg interesa: nova europska regulacija i njezin odraz u modernim upravnim sustavima. U: Zbornik radova drugog skopsko-zagrebačkog pravnog kolokvija; (2008), str. 27.-49
Koprić, I.; Reforma javne uprave u Hrvatskoj: ni bolni rezovi ni postupne promjene - nužna je nova upravna paradigma. Političke analize, vol. VII, br. 26; (2016), str. 3-12
Koprić, I.; Kritična važnost kapaciteta javne uprave za pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji. U: D. Vašiček (ur.) Hrvatski javni sektor u aktualnim gospodarskim uvjetima; (2009), str. 148-159
Musa, A.; Agencijski model javne uprave.; Pravni fakultet (2014), str. 423-482, 556-575
Koprić, I.; Reform of the Croatian Public Administration: Between Patchy Europeanization and Bumpy Modernization. U: Polonca Kovač, Mantas Bileišis (eds.) Public Administration Reforms in the new (Eastern) EU Member States. Post Accession Dimensions of Public Governance Convergence and Divergence.; Faculty of Administration, University of Ljubljana; Myklos Romeris University (2017), str. 70-90
Koprić, I.; Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. V, br. 1/2014; (2014), str. 8-34
Bilješke s predavanja;
Bouckaert, Geert, Koen Verhoest, Guy B. Peters; The Coordination of Public Sector Organizations.; Palgrave (2010)
Koprić, I.; Modernizacija hrvatske uprave; Društveno veleučilište u Zagrebu (2003)
Nemec, Juraj (ed.); Europeanisation in Public Administration Reforms; NISPAcee (2016)
Hayward, Jack, Anand Menon; Governing Europe; Oxford University Press (2003)
Farazmand, Ali (ed.); Administrative Reform in Global Perspectives. Specijalni broj časopisa International Journal of Public Administration vol. 22, no. 6.; (1999)
Olsen, Johan P., B. Guy Peters (eds.); Lessons from Experience: Experiential Learning in Administrative Reforms in Eight Democracies.; Scandinavian University Press (1996)
Peters, B. Guy, Donald J. Savoie (eds.); Governance in a Changing Environment.Montreal etc.; Canadian Centre for Managerial Development (1995)
Frederickson, H. George; New Public Administration; The University of Alabama Press. (1980)
Henry, Nicholas; Public Administration and Public Affairs; Englewood Cliffs: Prentice Hall (1995)
Denhardt, Robert B., Barry R. Hammond (eds.); Public Administration in Action; Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company. (1992)
Pusić, E.; Upravljanje u suvremenoj državi; Društveno veleučilište (2002)
Peters, B. Guy; The Politics of Bureaucracy; Routledge (2001)
Pierre, Jon (e.); Debating Governance; Oxford University Press (2000)
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Objasniti opće tendencije razvoja nacionalnih javnih uprava uslijed globalizacijskih, tranzicijskih i eurointegracijskih procesa.
 2. Grupirati instrumente koordinacije i diskutirati učinke primjene pojedinih koordinacijskih instrumenata.
 3. Objasniti promjene načina obavljanja upravnih poslova u okviru suvremenog upravnog razvoja.
 4. Izdvojiti i objasniti različite oblike utjecaja tijela zakonodavne i izvršne vlasti na državnu upravu.
 5. Diskutirati problematiku različitih oblika nadzora državne uprave.
 6. Objasniti tendencije suvremenog upravnog razvoja u hrvatskoj državnoj upravi.
 7. Grupirati i sažeti učinke različitih tipova suvremenih upravnih reformi.
 8. Diskutirati utjecaj suvremenih upravnih doktrina na upravne reforme u hrvatskoj javnoj upravi.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Interpretirati promjene u suvremenim sustavima javne uprave, posebno glavne institucionalne inovacije i načine koordinacije sustava javne uprave.
 2. Interpretirati utjecaj globalizacijskih, tranzicijskih i europeizacijskih procesa na razvoj hrvatske javne uprave.
 3. Rasporediti tijek provođenja suvremenih upravnih reformi i pojavljivanje njihovih učinaka.
 4. Demonstrirati učinke suvremenih upravnih reformi na primjeru hrvatske javne uprave.
 5. Izabrati reformske mjere prikladne za modernizaciju hrvatske javne uprave.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati odnos suvremenih upravnih sustava s relevantnom okolinom, posebno političkim sustavom i građanima.
 2. Ispitati povezanost razvoja nacionalnih upravnih sustava i promjena na europskoj i međunarodnoj razini.
 3. Riješiti teorijski problem uspostavljanja ravnoteže uslijed procesa fragmentacije i koordinacije upravnih sustava.
 4. Povezati utjecaj međunarodnih organizacija i upravnih procesa s promjenama hrvatskog upravnog sustava.
 5. Provjeriti usklađenost očekivanog razvoja upravnih sustava s realiziranim učincima u hrvatskoj javnoj upravi i na međunarodnoj razini.
 6. Usporediti razvoj različitih upravnih sustava i ispitati sličnosti i razlike u poticajima, temeljnim obilježjima i učincima provedenih reformskih mjera.
 7. Analizirati učinke suvremenih menadžerskih reformi javne uprave.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Izgraditi teorijski okvir za istraživanje odnosa različitih varijabli povezanih sa suvremenim razvojem upravnih sustava.
 2. Konstruirati postavke o utjecaju globalnih promjena na razvoj nacionalnih upravnih sustava te o utjecaju dominantnih zemalja na međunarodni upravni razvoj.
 3. Predložiti mjere za reduciranje i uklanjanje negativnih učinaka upravnih reformi.
 4. Upravljati provedbom istraživanja odnosa različitih varijabli povezanih sa suvremenim razvojem upravnih sustava.
 5. Na temelju ranije provedenog istraživanja pripremiti prijedlog mjera za unaprjeđenje organizacije i funkcioniranja suvremenih upravnih sustava.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Preispitati glavne postavke o odnosu različitih varijabli suvremenog razvoja upravnih sustava na temelju empirijskog istraživanja.
 2. Zaključiti rezultate empirijskog istraživanja o odnosu različitih varijabli suvremenog razvoja upravnih sustava.
 3. Procijeniti prikladnost upotrebe rezultata i zaključaka istraživanja u širem međunarodnom kontekstu.

Valorizirati uspješnost provedenih mjera različitih tipova upravnih reformi i prosuditi njihove učinke u različitim nacionalnim i drugim okolnostima.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 2. aktivno pratiti i analizirati suvremeni razvoj upravnih sustava u Hrvatskoj i na međunarodnoj razini;
 3. provoditi samostalna i timska znanstvena istraživanja i prezentirati njihove rezultate;
 4. primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o razvoju, modernizaciji i europeizaciji suvremenih upravnih sustava.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • Analiziranje statističkih podataka o prolaznosti i prosjeka uspješnosti studiranja na predmetu;
 • Povratne informacije studenata,
 • Priprema i objava znanstvenih radova povezanih s temom modernizacije i europeizacije hrvatske javne uprave sa studentima i praćenje njihovog znanstvenog rada;

Poticanje sudjelovanja studenata na stručnim i znanstvenim skupovima i istraživačkim projektima povezanih s temom modernizacije i europeizacije hrvatske javne uprave.

Obavijesti