OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Lokalne javne službe
Lokalne javne službe
Studij: Lokalna samouprava - 3. semestar
Šifra: 128014
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
doc. dr. sc. Mihovil Škarica
Izvođači: dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Lokalne javne službe Lokalna samouprava - 3. semestar
5.0 128014
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Mihovil Škarica

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
Literatura
Pavić, Željko; Od antičkog do globalnog grada; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2001), str. 179-230, 237-256
Ivan Koprić, Gordana Marčetić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić, Goranka Lalić Novak; Upravna znanost; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014)
Ivan Koprić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić (ur.); Agencije u Hrvatskoj; Institut za javnu upravu (2013), str. 79-102
Sarvan, Desanka; Obavljanje komunalnih djelatnosti kao javne službe; Hrvatska javna uprava (2008), str. 1055-1086
Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 68/18, 110/18; , str. čl. 1-74; 104-117
Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17, 14/19; , str. čl. 17-24; 28-36
Zakon o vatrogastvu, NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10; , str. čl. 1-19; 29-32; 43-45
Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17; , str. čl. 115-130
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju NN 10/97, 107/07, 94/13; , str. čl. 1-14; 34-51
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, NN 50/17, 84/19; , str. čl. 5-20
Zakon o vodnim uslugama, 66/19; , str. čl. 1-81
Ivan Koprić, Mihovil Škarica, Roema Manojlović Toman; al Public Services and Austerity Measures in Croatia: Adaptations of the Resilient Social Model through the Central-Local Power and Blame Games; Palgrave Macmillan (2019), str. 167-191
Ivan Koprić, Anamarija Musa, Vedran Đulabić; Local Government and Local Public Services in Croatia; Palgrave Macmillan (2016), str. 201-215
Opis predmeta
Pojam i razvoj lokalnih javnih službi: komunalne djelatnosti u starom i srednjem vijeku. Industrijska revolucija i komunalne djelatnosti. Razvoj lokalnih javnih službi u Hrvatskoj - ranije stanje. Uloga lokalne samouprave u pružanju javnih službi. Pojam, koncepti i temeljne obveze javnih službi. Suvremene europske tendencije razvoja lokalnih službi - privatizacija, liberalizacija, deregulacija, komercijalizacija, remunicipalizacija. Utjecaj nove europske pravne regulacije na lokalne službe. Lokalne službe komparativno - zapadnoeuropske zemlje, tranzicijske zemlje. Lokalne javne službe i veliki gradovi. Metropolitansko područje i lokalne javne službe - različita institucionalna rješenja. Opći pravni okvir lokalnih javnih službi u Hrvatskoj. Komunalne djelatnosti u Hrvatskoj: opći i poseban pravni okvir. Oblici obavljanja lokalnih javnih službi: trgovačko društvo, javna ustanova, vlastiti pogon, koncesija i povjeravanje komunalnih poslova. Vodoopskrba i odvodnja. Gospodarenje komunalnim otpadom. Predškolski odgoj i obrazovanje. Socijalna skrb. Vatrogastvo. Financiranje lokalnih javnih službi. Obveze lokalnih jedinica i pružatelja lokalnih usluga. Položaj korisnika i potrošača. Nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

A.a. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Opisati povijesni razvoj lokalnih javnih službi
 2. Opisati i razumjeti suvremene trendove razvoja javnih službi: privatizaciju, liberalizaciju, marketizaciju, deregulaciju i remunicipalizaciju.
 3. Identificirati i objasniti regulaciju Europske unije koja se odnosi na lokalne javne službe te obrazložiti njen utjecaj na oblike obavljanja tih službi u zemljama članicama.
 4. Definirati i opisati opći pravni okvir djelovanja komunalnih službi u Hrvatskoj.
 5. Nabrojati, prepoznati i opisati različite oblike obavljanja lokalnih javnih službi u Hrvatskoj: trgovačko društvo, javna ustanova, vlastiti pogon, ugovor o koncesiji, ugovor o povjeravanju komunalnih poslova.
 6. Nabrojiti i opisati prava i obveze pružatelja komunalnih usluga, te korisnika, odnosno potrošača tih usluga.
 7. Objasniti ustrojstvo i distribuciju uloga različitih teritorijalnih razina u obavljanju lokalnih javnih službi: vodoopskrba i odvodnja, gospodarenje komunalnim otpadom; predškoslki odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, vatrogastvo.

 

A. b. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Interpretirati povijesne okolnosti razvoja lokalnih službi te razloge njihovog obavljanja od strane jedinica lokalne samouprave
 2. Demonstrirati razlike između pojedinih kategorija lokalnih javnih službi s obzirom na koncepte i kategorije službi od općeg interesa razvijene u sklopu Europske unije.
 3. Ilustrirati koncepte privatizacije, liberalizacije i deregulacije na primjerima lokalnih javnih službi u Hrvatskoj.
 4. Skicirati elementarne mjere kojima bi se poboljšala pravna regulacija lokalnih javnih službi u Hrvatskoj
 5. Primijeniti stečena znanja za praktično vođenje i regulaciju lokalnih službi kao i za rješavanje u pojedinačnim slučajevima.

 

 

A.c. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Razlikovati i kategorizirati pojedine lokalne javne službe te pojedine faze njihovog povijesnog razvoja.
 2. Analizirati i povezati suvremene tendencije razvoja javnih službi.
 3. Usporediti i razlikovati lokalne službe od općeg interesa od tržišnih djelatnosti u svjetlu pravne stečevine Europske unije.
 4. Razlikovati i analizirati modalitete obavljanja komunalnih službi u velikim gradovima i kontinuirano urbaniziranim područjima.
 5. Analizirati i usporediti pravne propise koji reguliraju lokalne javne službe s relevantnom regulacijom Europske unije.

 

A.d. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Konstruirati argumentaciju za pojedine modalitete obavljanja lokalnih javnih službi u konkretnim okolnostima.
 2. Formulirati izazove u pružanju lokalnih javnih usluga.
 3. Predložiti elementarne izmjene pravnog okvira lokalnih javnih službi u Hrvatskoj.
 4. Planirati mjere osuvremenjivanja pojedinih lokalnih javnih službi.
 5. Sudjelovati u upravljanju pojedinim javnim službama u jedinicama lokalne samouprave.

 

A.e. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Prosuditi trendove u daljnjem razvoju lokalnih javnih službi.
 2. Ocijeniti utjecaj različitih društvenih, političkih i ekonomskih okolnosti na organizaciju, djelovanje i financiranje lokalnih javnih službi.
 3. Prosuditi adekvatnost pojedinih modaliteta obavljanja lokalnih javnih službi u kontinuirano urbaniziranim područjima.
 4. Preispitati i vrednovati adekvatnost pravnog okvira lokalnih javnih službi te ocijeniti njegovu usklađenost s regulacijom Europske unije.
 5. Procijeniti učinke deregulacije, privatizacije i liberalizacije lokalnih javnih službi na obveze i prava njihovih nositelja s jedne te njihovih korisnika, odnosno potrošača, s druge strane.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Javno prezentirati usvojene ishode učenja.
 2. Prepoznavati i rješavati probleme u regulaciji lokalnih javnih službi kao i praktične probleme u njihovom funkcioniranju.
 3. Studenti se u praktičkom smislu osposobljavaju za aktivno praćenje i analizu problema razvoja lokalnih javnih službi u kontekstu europskih integracija te procesa međusobnog utjecaja između EU i država članica, što ih kvalificira za rad na poslovima u javnoj upravi povezanima s europskim integracijama.
 4. U pogledu istraživačkih sposobnosti, studenti se upoznaju s osnovnim alatima pretraživanja baza europskog zakonodavstva i dokumentacijskih baza, posebno onih koji se odnose na pravne akte kojim se reguliraju pojedine javne službe lokalnog karaktera.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

1. Oblici provjere znanja

Znanje se provjerava na usmenim ispitima te fakultativno kroz pisane referate i prezentacije istraživačkih zadataka.

1.1. Usmeni ispit

Usmeni ispit se sastoji od reprodukcije stečenog znanja, njegovog razumijevanja i primjene čime se provjeravaju ishodi učenja pod A.a. i A.b. te provjere analize, sinteze i vrednovanja stečenih znanja (ishodi učenja A.c. – A.d.)

1.2. Referat / istraživački zadatak (fakultativno)

Referat je oblik poticanja studentskog angažmana u nastavi. Studenti koji redovito pohađaju predavanja imaju mogućnost izrade i prezentacije referata o određenim lokalnim javnim službama (ishodi učenja A.c. do A.d.). Na taj način, u slučaju pozitivno ocijenjenog referata, na usmenom dijelu ispita provjerava se manji opseg nastavnog sadržaja. Slično, istraživački zadatak podrazumijeva elementarno deskriptivno istraživanje pojedinih problema lokalnih javnih službi u Hrvatskoj te prezentaciju i tumačenje nalaza.