KOMPARATIVNA JAVNA UPRAVA:
Komparativna javna uprava
Komparativna javna uprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166986
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Komparativna javna uprava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166986
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
Koprić, Ivan, Gordana Marčetić, Goranka Lalić Novak (ur.); Komparativna javna uprava - nastavni materijali; str. 1-190 (poglavlja 1 - 5). Dostupno na: https://www.pravo.unizg.hr/_news/14947/KJU%20-%20nastavni%20materijali%20za%20web.pdf; (2015)
Jreisat, Jamil; Globalism and Comparative Public Administration; CRC Press (2011)
Otenyo, Eric E. and Nancy S. Lind (eds.); Comparative Public Administration - The Essential Readings,; Oxford: Elsevier JAI (2007)
Chandler, J. A (ed.); Comparative Public Administration; Routledge (2001)
Jreisat, Jamil E.; Comparative Public Administration and Policy; Boulder, CO: Westview (2002)
Brans, M.; "Comparative Public Administration: From General Theory to General Frameworks, " in B. Guy Peters and Jon Pierre (eds.) The Handbook of Public Administration; London: Sage (2007)
Pierre, Jon (ed.); Bureaucracy in the Modern State: An Introduction to Comparative Public Administration.; Cheltenham and Lyme: Edward Elgar (1997)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
- Prikazati studentima osnove komparativne metode u društvenim znanostima.
- Upoznati studente s temeljnim značajkama i specifičnostima političko-upravnih sustava zapadnoeuropskih i anglosaksonskih zemalja.
- Objasniti studentima proces modernizacije i europeizacije javne uprave u tranzicijskim zemljama.
- Upoznati studente s različitim ciljevima, sadržajem i metodama upravnih reformi istočnoeuropskih i zapadnoeuropskih zemalja.
- Obraditi specifična područja i teme iz upravnih sustava drugih zemalja prema izboru studenta.

Sadržaj kolegija
Komparativna metoda u proučavanju javne uprave.
Političko-ustavno uređenje i utjecaj na organizaciju i djelovanje uprave u odabranim zemljama.
Politička, upravna i financijska decentralizacija u odabranim zemljama.
Funkcionalna decentralizacija u odabranim zemljama.
Nacionalna uprava: državna uprava, ovlasti nacionalne uprave u regulaciji, odnos s građanima u odabranim zemljama.
Komparativni službenički sustavi.
Upravne reforme u odabranim zemljama.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Objasniti osnove komparativne metode u društvenim znanostima.
 2. Izdvojiti temeljne značajke političko-upravnih sustava vodećih europskih zemalja (Francuska, Njemačka) i anglosaksonskih zemalja (SAD i Velika Britanija).
 3. Objasniti aktualne upravne procese u tranzicijskim zemljama i diskutirati o upravnim reformama u kontekstu europeizacije i prilagodbe EU standardima.
 4. Diskutirati o suvremenim upravnim doktrinama i njihovom utjecaju na konvergenciju upravnih sustava u svijetu.
 5. Prepoznati različite ciljeve, sadržaj i metode upravnih reformi u istočnoeuropskim i zapadnoeuropskim zemljama.
 6. Grupirati sličnosti i razlike među komparativnim službeničkim sustavima te diskutirati o ulozi službeničkog prava u zemljama Europske unije.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Primijeniti komparativnu metodu u znanstvenom istraživanju javne uprave.
 2. Demonstrirati različitost političko-upravnih sustava razvijenih zapadnih zemalja.
 3. Interpretirati aktualne upravne reforme s obzirom na vrstu političko-upravnog sustava i upravnu tradiciju pojedine zemlje.
 4. Primijeniti određena komparativna iskustva u praksi hrvatskih javnih organizacija.
 5. Koristiti stečena znanja u provođenju smjernica i propisa EU.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati institucionalna i organizacijska rješenja iz komparativnih upravnih sustava.
 2. Usporediti efekte menadžerskih reformi u pojedinim zemljama.
 3. Povezati zajedničke elemente suvremenih upravnih reformi te ispitati stupanj konvergencije upravnih sustava.
 4. Ispitati utjecaj pred-socijalističkog i socijalističkog nasljeđa na ključne probleme tranzicijskih zemalja i uspješnost modernizacijskih reformi.
 5. Usporediti reformske procese u razvijenim zapadnim zemljama i tranzicijskim zemljama.
 6. Kategorizirati skupine zemalja prema relevantnim značajkama te izdvojiti dobre upravne prakse.

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Konstruirati objašnjenja upravnih modela u europskim zemljama.
 2. Pripremiti stručne prijedloge za probleme hrvatskog upravnog sustava po uzoru na modele zapadnoeuropskih zemalja.
 3. Predlagati primjenu suvremenih metoda rada u upravnim organizacijama na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.
 4. Pripremiti prijedloge za jačanje procesa modernizacije i europeizacije sukladno smjernicama EU.

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Procijeniti utjecaj političko-upravnog sustava i upravne tradicije na razvoj i reforme javne uprave.
 2. Valorizirati doseg i učinak suvremenih upravnih reformi u europskim zemljama.
 3. Preispitati doseg i primjenjivost komparativnih iskustava i upravnih modela na hrvatski institucionalno-organizacijski kontekst.
 4. Prosuditi o dosegu europeizacije i stupnju konvergencije europskih upravnih sustava.
 5. Procijeniti efekte normativnih, organizacijskih i personalnih mjera na razini hrvatskog upravnog sustava.
 6. Zaključiti o smjeru kretanja globalnih upravnih procesa.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Javno prezentirati i objašnjavati usvojene ishode učenja.
 2. Aktivno pratiti tijek upravnih reformi u zemljama Europske unije i svijetu.
 3. Analizirati stanje u komparativnim upravnim sustavima te sagledavati probleme i izazove javne uprave na globalnoj razini.

Kritički promišljati i predlagati određena rješenja za hrvatski upravni sustav po uzoru na komparativne modele.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • Evidentira se dolazak studenata na predavanje;
 • Bilježi se aktivnost studenta na nastavi, pojedinačna izlaganja o nekoj temi, razumijevanje gradiva, kvaliteta diskusije i slično;

Znanje se provjerava putem usmenog ispita i eseja. Konačna ocjena je rezultat usmenog ispita (50%) i eseja (50%).

  • Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize, sinteze i vrednovanja znanja stečenog na temelju predavanja i diskusija na nastavi te obvezne literature.
  • Esej - student u dogovoru s nastavnikom odabire određenu temu iz upravnog sustava odabrane zemlje ili skupine zemalja o kojoj piše esej problemskog karaktera. Za izradu eseja student se mora koristiti relevantnom inozemnom i domaćom literaturom te pokazati sposobnost analize, sinteze i vrednovanja stečenog znanja (ishodi analiza do vrednovanje).
Obavijesti