OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Javni menadžment (seminar)
Javni menadžment - seminar
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 116601
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
doc. dr. sc. Jasmina Džinić
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman
Ispitni rokovi:
  • 13. 12. 2019.
  • 20. 01. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Javni menadžment - seminar Javna uprava - 1. semestar
4.0 116601
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Literatura će se utvrditi u dogovoru sa predmetnim nastavnikom;
Opis predmeta
Seminar je oblik grupnog rada na kojem studenti uz vodstvo nastavnika detaljnije obrađuju određenu nastavnu cjelinu s fokusom na konkretne probleme iz upravne prakse. Seminar se sastoji od dva dijela. U prvom, studenti predstavljaju određenu temu i to služi kao podloga za argumentiran razgovor i raspravu o temi. U drugom dijelu seminara naglasak se stavlja na predstavljanje eseja koji služe kao podloga za analizu i raspravu na seminaru.
Ispitni rokovi
13. 12. 2019.
20. 01. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

1. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

- Razumjeti područje javnog menadžmenta, njegovu važnost i primjenjivost u svakodnevnom radu upravnih organizacija.

- Razumjeti i objasniti različite metode i instrumente javnog menadžmenta koji se primjenjuju u upravljanju suvremenim organizacijama javne uprave i javnog sektora.

- Objasniti nove menadžerske instrumente kao što su upravljanje putem rezultata, javno-privatno partnerstvo, privatizacija, vanjsko ugovaranje (outsourcing), orijentaciju na korisnike i kvalitetu, i sl.

- Definirati kako menadžerizam utječe na metode rada u upravi, posebno na kreiranje i izvršavanje državnog i lokalnih proračuna te kako se odražava na status javnih službenika.

- Razumjeti kako suvremene upravne reforme utemeljene na menadžerskim idejama mijenjaju odnos građana i javne uprave.

 

2. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

- Interpretirati kako suvremene upravne doktrine (novi javni menadžment, dobro upravljanje, neo-weberijanska uprava) utječe na procese upravljanja u suvremenoj javnoj upravi i javnom sektoru.

- Izabrati metode i instrumente javnog menadžmenta koji su prikladni za primjenu u pojedinim dijelovima javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj.

- Demonstrirati na primjeru upravne prakse (studija slučaja) primjenu odabranih metoda i instrumenata javnog menadžmenta.

- Predstaviti iskustva upotrebe metoda i instrumenata javnog menadžmenta u odabranim komparativnim upravnim sustavima.

- Ilustrirati posebnosti javnog menadžmenta koji se primjenjuje u hrvatskoj javnoj upravi i javnom sektoru.

 

3. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

- Razlikovati različite metode i instrumente javnog menadžmenta koji su se pojavili u pojedinim zemljama.

- Analizirati prednosti i nedostatke metoda i instrumenata javnog menadžmenta te njihovu upotrebljivost u uvjetima modernih država pogođenih raznim krizama i izloženih sve većem utjecaju procesa globalizacije.

- Razlikovati specifičnosti javnog menadžmenta u glavnim komponentama javne uprave i javnog sektora kao što su državna uprava, teritorijalna samouprava, javne službe, državne kompanije (javna poduzeća), javne agencije.

- Izdvojiti i kategorizirati glavne izazove s kojima se susreće javni menadžment u Hrvatskoj.

- Usporediti metode i instrumente javnog menadžmenta koji se primjenjuju u Hrvatskoj sa sličnim metodama i instrumentima i odabranim europskim upravnim tradicijama.

- Napisati samostalan rad (esej) o odabranoj temi iz područja javnog menadžmenta.

 

4. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

- Analizirati povijesni razvoj javnog menadžmenta i razloge pojave reformskih doktrina, poput novog javnog menadžmenta, dobre uprave/vladavine, neo-weberijanske uprave i sl.

- Procijeniti kakav je utjecaj pojedinih metoda i instrumenata javnog menadžmenta na konkretne primjere upravne prakse u Hrvatskoj.

- Usporediti upravnu praksu i učinke korištenja metoda i instrumenata javnog menadžmenta u različitim organizacijama javne uprave i javnog sektora.

- Kritički se osvrnuti (u pisanoj formi) na konkretne slučajeve iz upravne prakse koji sadrže primjenu neke od razmatranih metoda i instrumenata javnog menadžmenta.

- Sastaviti popis metoda i instrumenata javnog menadžmenta koji se mogu primijeniti u pojedinim dijelovima javne uprave i javnog sektora u Hrvatskoj.

 

5. Vrednovanje (Evaluacija)

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

- Ocijeniti stanje primjenu menadžerskih metoda i instrumenata u hrvatskoj javnoj upravi, jednako kao i njihovih problema i mogućnosti

- Preporučiti model reforme utemeljen na upotrebi suvremenih metoda i instrumenata javnog menadžmenta primjenjiv u hrvatskim prilikama.

- Prosuditi dosadašnji razvoj i trendove razvoja javnog menadžmenta sa stajališta suvremenih doktrinarno-teorijskih spoznaja o javnom menadžmentu.

- Ocijeniti funkcioniranje pojedinih metoda i instrumenata koji se primjenjuju ili planiraju primijeniti u hrvatskoj javnoj upravi i javnom sektoru.

- Preispitati i valorizirati politiku modernizacije javnog menadžmenta i preporučiti poboljšanja njezinog sadržaja i provedbe.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Jasno i razumljivo prezentirati usvojene ishode učenja.

2. Na razini kognitivnih znanja studenti stječu nova saznanja o javnom menadžmentu, njegovom povijesnom razvoju i njegovom sadašnjem stupnju razvitka. Studenti uviđaju pozitivne i negativne posljedice do kojih je menadžerizam u javnoj upravi doveo te uče kako primijeniti ova znanja na budući praktični rad u javnoj upravi i cjelokupnom javnom sektoru.

3. Na intelektualnoj razini studenti razvijaju sposobnost apstraktnog razmišljanja te kritičkih ocjena pojedinih modela reforme javne uprave i javnog sektora. Razvijaju sposobnost samostalnog predlaganja mogućih rješenja pojedinih problema u javnoj upravi.

4. Studenti razvijaju i istraživačke sposobnosti kroz samostalno istraživanje područja javnog menadžmenta, te posebno razvijaju sposobnost korištenja suvremenih baza podataka budući je literatura koja se bavi ovom tematikom većim dijelom na stranim jezicima.

5. Na praktičnoj razini studenti usvajaju znanja o metodama i instrumentima javnog menadžmenta, poput privatizacije, vanjskog ugovaranja (outsourcing) upravljana ciljevima i rezultatima, orijentaciju na korisnike i kvalitetu, strateškom planiranju, plaćanju prema učinku rada, koja su preduvjet za budući rad na bilo kojem višem radnom mjestu u javnoj upravi.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Seminar se ocjenjuje uzimajući u obzir tri elementa:

a) redovitost pohađanja seminarske nastave te argumentiranost sudjelovanja u raspravi

b) pripremljenost seminarskih izlaganja te argumentiranost u razgovoru o temi koja se u izlaganju obrađuje

c) kvaliteta napisanog eseja. Esej se ocjenjuje s obzirom na serioznost obrade zadane teme, analitičnosti i prikaza rezultata, kao i njihove javne prezentacije.

 

Ukupni kriteriji za formiranje ocjene su sljedeći:

Dovoljan, 2 - student vlada temeljnim pojmovima i na općoj razini povezuje strukture i procese;

Dobar, 3 - uz (2), student je sposoban uočiti i objasniti uzroke i posljedice temeljnih koncepata;

Vrlo dobar, 4 - uz (3) student pokazuje razumijevanje procesa i struktura i povezuje ih s relevantnih problemima;

Odličan, 5 - uz (4) student pokazuje visoke sposobnosti povezivanja problema, propisa i teorijskih spoznaja te sposobnost usporedbe i demonstrira mogućnosti primjene.