JAVNE SLUŽBE:
Javne službe
Javne službe
Studij: Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
Šifra: 174356
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
doc. dr. sc. Teo Giljević
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
Osnovni podaci
Javne službe Javno pravo i javna uprava - 2. semestar
5.0 174356
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Teo Giljević

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
Literatura
I. Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak; Upravna znanost: Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 215.-246
I. Kpprić, A. Musa, G. Lalić Novak; Europski upravni prostor; Institut za javnu upravu (2012), str. 175.-187
S. Ivanišević; Prilog diskusiji o pojmu javne službe; Zbornik radova Visoke upravne škole za 1968. godinu (1968), str. 70.-88
V. Đulabić; Socijalne službe u konceptu službi od općeg interesa; Revija za socijalnu politiku (2), str. 137.-159
I. Koprić, A. Musa, V. Đulabić; Europski standardi regulacije službi od općeg interesa; Hrvatska i komparativna javna uprava (3), str. 647-688
Opis predmeta
Javne službe: određenje i razgraničenje pojmova, klasifikacija javnih službi.
Razvoj javnih službi: povijesni korijeni i suvremene tendencije.
Službe od općeg interesa u pravu i politici Europske unije.
Javne službe u Hrvatskoj: pravni i policy okvir djelovanja.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Grupirati djelatnosti javnih službi u različite kategorije, ovisno različitim klasifikacijama koje se primjenjuju u literaturi.
 2. Objasniti različite uloge koje javne vlast ima u pogledu javnih službi
 3. Diskutirati o ulozi javnih službi u razvoju institucionalnog mehanizma države i njezinog upravnog aparata.
 4. Prepoznati suvremene tendencije razvoja javnih službi u pojedinim upravnim područjima.
 5. Sažeti politiku i regulaciju javnih službi u Europskoj uniji i njezin odraz na nacionalno reguliranje javnih službi.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Interpretirati pozitivno-pravnu regulaciju pojedinih javnih službi u Hrvatskoj, njihovu organizaciju, obavljanje, financiranje i zaštitu prava korisnika.
 2. Analizirati i prikazati pravni režim ustanova i javnih ustanova u Hrvatskoj.
 3. Demonstrirati kako suvremene tendencije razvoja javnih službi utječu na konkretne djelatnosti javnih službi u Hrvatskoj.
 4. Prikazati specifičnosti koje obilježavaju određene kategorije javnih službi.
 5. Analizirati i prikazati položaj i ulogu neovisnih regulatora u komparativnim sustavima i Hrvatskoj.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Razlikovati i analizirati različite oblike u kojima se izvode javne službe.
 2. Analizirati (u pisanoj formi – referat) razvoj određene djelatnosti javne službe i javno prezentirati nalaze.
 3. Razlikovati posebnosti osnovnih kategorija javnih službi (gospodarske/negospodarske, centralne/lokalne, itd.) i usporediti režime njihovog uređenja (određivanje, regulacija, financiranje, obavljanje, nadzor).
 4. Koristiti komparative podatke i spoznaje u pogledu razvoja javnih službi prilikom analize javnih službi u Hrvatskoj. 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati tendencije razvoja javnih službi u duljoj vremenskoj perspektivi.
 2. Izraditi popis sličnosti i razlika koje postoje između različitih kategorija javnih službi, a proizlaze iz njihovog različitog razvoja i uloge u suvremenom društvu.
 3. Formulirati relevantna istraživačka pitanja i prikupiti empirijske podatke koji će pružiti empirijsku osnovu za odgovor na ta pitanja.
 4. Osmisliti načine kako inovirati neke od važnih segmenata određene javne službe.

Vrednovanje (Evaluacija)

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Ocijeniti stanje javnih službi u Hrvatskoj s obzirom na suvremene tendencije razvoja i regulacije tih djelatnosti u drugim upravnim tradicijama te pravu i politici EU.
 2. Procijeniti kako će se razvijati određene djelatnosti javnih službi uslijed reformi koje zahvaćaju javnu upravi i javni sektor.
 3. Preporučiti osnovne elemente strateškog pristupa djelatnostima javnih službi imajući u vidu različitosti koje proizlaze iz različitih kategorija tih službi.
 4. Prosuditi o tome koji su glavni izazovi koji postoje u nekom konkretnoj javnoj službi u Hrvatskoj.
 5. Usporediti slučajeve iz sudske prakse Suda EU u pogledu javnih službi i zaključiti koje koncepcije sadrži i podupire ta praksa.
 6. Postaviti prioritete razvoja određenih kategorija javnih službi.
Praktične i generičke vještine:

 

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Jasno i razumljivo prezentirati usvojene ishode učenja
 2. Na kognitivnoj razini studenti stječu opće i posebno znanje i sposobnost identificiranja i definiranja različitih kategorija javnih službi, vrsta i oblika njihova izvođenja te analiziranja regulacije javnih službi u Europskoj uniji te pozitivno-pravne regulacije, organizacije, obavljanja, financiranja i zaštite prava korisnika javnih službi u Hrvatskoj
 3. U praktičnom smislu, studenti se osposobljavaju za praćenje i analizu problema liberalizacije, privatizacije, deregulacije i komercijalizacije javnih službi i njihovih učinaka, utjecaja europske regulacije na nacionalno reguliranje javnih službi i analizu pitanja koja se odnose na javne službe u Republici Hrvatskoj
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava putem izrade referata i na usmenom ispitu.

1. Referat

Referat je oblik poticanja studentskog angažmana u nastavi. Studenti koji redovito pohađaju predavanja imaju mogućnost izrade i prezentacije referata o određenim javnim službama (ishodi učenja analiza do vrednovanje). Na taj način, u slučaju pozitivno ocijenjenog referata, na usmenom dijelu ispita provjerava se manji opseg nastavnog sadržaja.

2. Usmeni ispit

Usmeni ispit se sastoji se od reprodukcije stečenog znanja, njegovog razumijevanja i primjene na analizu javnih službi (službi od općeg interesa) u Europskoj uniji i Hrvatskoj, jednako kao i na kritički osvrt na sadašnje stanje u pogledu javnih službi i oblikovanje prijedloga za unaprjeđenja određenih djelatnosti javnih službi. Od studenta se očekuje argumentirano iznošenje stavova o određenoj nastavnoj cjelini (ishodi učenja znanje i razumijevanje do vrednovanje).

Obavijesti