JAVNE SLUŽBE:
Javne službe
Javne službe
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166985
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
Osnovni podaci
Javne službe Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166985
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić (Predavanja)

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
Literatura
Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak; Upravna znanost: Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu.; (2014), str. 215-246
Koprić, I., A. Musa, G. Lalić Novak; Europski upravni prostor.; Zagreb: Institut za javnu upravu (2012), str. 175-187
Ivanišević, S.; Prilog diskusiji o pojmu javne službe. Zbornik radova Visoke upravne škole za 1968. godinu; (1968), str. 70-88
Đulabić, V.; Socijalne službe u konceptu službi od općeg interesa. Revija za socijalnu politiku, br. 2/2007; (2007), str. 137-159
Koprić, I., A. Musa, V. Đulabić; Europski standardi regulacije službi od općeg interesa. Hrvatska javna uprava br. 3/2008; (2008), str. 647-688
Koprić, I.; Predgovor: uprava u službi građana i opći upravni postupak. U: Ivan Koprić (ur.): Novi Zakon o općem upravnom postupku - praktična pitanja i problemi primjene; Institut za javnu upravu i Narodne novine (2009), str. XIII-XVIII
Wollmann, Hellmut; Koprić, Ivan; Marcou, Gerard (eds.); Public and Social Services in Europe From Public and Municipal to Private Sector Provision; Palgrave Macmillan (2016)
Đulabić, Vedran; European standards for local public services and their application in Croatia. LHomme, Didier; Musa, Anamarija; De La Rosa, Stephane (ur.).Good Local Governance: Application of European Standards for Local Public Services in France and Croatia.; (2016), str. 63-77
C. Pollitt; New perspectives on public services: place and technology; (2011)
Wollmann, H.; Provision of Public Services in European Countries: From Public/Municipal to Private and Reverse?, Hrvatska i komparativna javna uprava, 11(4),; (2011), str. 889-910
Đulabić, V.; Javne službe (službe od općeg interesa) i nova regulacija općeg upravnog postupka; Zbornik Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj; Društveno veleučilište u Zagrebu (2009), str. 91-108
Koprić, I.; Poboljšanje pravnog okvira djelovanja Hrvatske agencije za telekomunikacije; Novi informator, br. 5541, Male stranice (2007; (2007), str. 1-8
Perko-Šeparović, I.; Upitnost transfera rizika u javno privatnom partnerstvu; Hrvatska javna uprava, god. 7., br. 4. (2007); (2007), str. 943-969
Smith, C. J., D. Rauhut; Stealthy, Covert and Univited? Commission s "Activism" in the Implementation Convergence of Social Services of General Interest in the European Union, Hrvatska i komparativna javna uprava, 15(3),; (2015), str. 667-696
9. Popović, N.; Horizontal Approach to Network Industries in Croatia, Hrvatska i komparativna javna uprava, 13(3); (2013), str. 859-894
Opis predmeta
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Grupirati djelatnosti javnih službi u različite kategorije, ovisno različitim klasifikacijama koje se primjenjuju u literaturi.
 2. Objasniti različite uloge koje javne vlast ima u pogledu javnih službi.
 3. Diskutirati o ulozi javnih službi u razvoju institucionalnog mehanizma države i njezinog upravnog aparata.
 4. Sažeti politiku i regulaciju javnih službi u Europskoj uniji i njezin odraz na nacionalno reguliranje javnih službi.
 5. Prepoznati suvremene tendencije razvoja javnih službi u pojedinim upravnim područjima.

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Interpretirati pozitivno-pravnu regulaciju pojedinih javnih službi u Hrvatskoj, njihovu organizaciju, obavljanje, financiranje i zaštitu prava korisnika.
 2. Analizirati i prikazati pravni režim ustanova i javnih ustanova u Hrvatskoj.
 3. Demonstrirati kako suvremene tendencije razvoja javnih službi utječu na konkretne djelatnosti javnih službi u Hrvatskoj.
 4. Prikazati specifičnosti koje obilježavaju određene kategorije javnih službi.
 5. Analizirati i prikazati položaj i ulogu neovisnih regulatora u komparativnim sustavima i Hrvatskoj.

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Razlikovati i analizirati različite oblike u kojima se izvode javne službe.
 2. Analizirati (u pisanoj formi – referat) razvoj određene djelatnosti javne službe i javno prezentirati nalaze.
 3. Razlikovati posebnosti osnovnih kategorija javnih službi (gospodarske/negospodarske, centralne/lokalne, itd.) i usporediti režime njihovog uređenja (određivanje, regulacija, financiranje, obavljanje, nadzor).
 4. Koristiti komparative podatke i spoznaje u pogledu razvoja javnih službi prilikom analize javnih službi u Hrvatskoj.

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati tendencije razvoja javnih službi u duljoj vremenskoj perspektivi.
 2. Izraditi popis sličnosti i razlika koje postoje između različitih kategorija javnih službi, a proizlaze iz njihovog različitog razvoja i uloge u suvremenom društvu.
 3. Formulirati relevantna istraživačka pitanja i prikupiti empirijske podatke koji će pružiti empirijsku osnovu za odgovor na ta pitanja.
 4. Osmisliti načine kako inovirati neke od važnih segmenata određene javne službe.

Vrednovanje (Evaluacija)

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Ocijeniti stanje javnih službi u Hrvatskoj s obzirom na suvremene tendencije razvoja i regulacije tih djelatnosti u drugim upravnim tradicijama te pravu i politici EU.
 2. Procijeniti kako će se razvijati određene djelatnosti javnih službi uslijed reformi koje zahvaćaju javnu upravi i javni sektor.
 3. Preporučiti osnovne elemente strateškog pristupa djelatnostima javnih službi imajući u vidu različitosti koje proizlaze iz različitih kategorija tih službi.
 4. Prosuditi o tome koji su glavni izazovi koji postoje u nekom konkretnoj javnoj službi u Hrvatskoj.
 5. Usporediti slučajeve iz sudske prakse Suda EU u pogledu javnih službi i zaključiti koje koncepcije sadrži i podupire ta praksa.

Postaviti prioritete razvoja određenih kategorija javnih službi.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Jasno i razumljivo prezentirati usvojene ishode učenja.
 2. Na kognitivnoj razini studenti stječu opće i posebno znanje i sposobnost identificiranja i definiranja različitih kategorija javnih službi, vrsta i oblika njihova izvođenja te analiziranja regulacije javnih službi u Europskoj uniji te pozitivno-pravne regulacije, organizacije, obavljanja, financiranja i zaštite prava korisnika javnih službi u Hrvatskoj.

U praktičnom smislu, studenti se osposobljavaju za praćenje i analizu problema liberalizacije, privatizacije, deregulacije i komercijalizacije javnih službi i njihovih učinaka, utjecaja europske regulacije na nacionalno reguliranje javnih službi i analizu pitanja koja se odnose na javne službe u Republici Hrvatskoj.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • Evidentira se dolazak studenata na predavanje;
 • Bilježi se aktivnost studenta na nastavi, pojedinačna izlaganja o nekoj temi, razumijevanje gradiva, kvaliteta diskusije i slično;

Znanje se provjerava na usmenom ispitu i ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5). Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize, sinteze i vrednovanja znanja stečenog na temelju predavanja i diskusija na nastavi te obvezne literature.

Obavijesti