OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europski upravni prostor i nacionalna uprava
Europski upravni prostor i nacionalna uprava
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111396
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 04. 02. 2020.
 • 18. 02. 2020.
 • 21. 04. 2020.
 • 09. 06. 2020.
 • 23. 06. 2020.
 • 07. 07. 2020.
 • 08. 09. 2020.
 • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europski upravni prostor i nacionalna uprava Javna uprava - 3. semestar
5.0 111396
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
Literatura
Koprić, I., Musa, A., Lalić Novak, G; Europski upravni prostor; Institut za javnu upravu (2012), str. 1-57, 70-154, 160-219, 236-279
Prezentacije s predavanja.;
Opis predmeta
Pregled razvoja europskih integracija. Institucije EU - političko odlučivanje: Europsko vijeće, Vijeće EU i Europski parlament. Institucije EU - uprava: Europska komisija i uprava u EU (službe, agencije, komitologija; banke). Institucije EU - sudske i nadzorne instance: Sud Europske unije i druga tijela i službe (nadzornik, ombudsman, revizija). Pravo EU - izvori i načela. Tipologije javnih politika u Europskoj uniji i nove metode upravljanja (OMC i dr). Politika proširenja EU: Hrvatska i europske integracije. Europeizacija javne uprave - koncept i standardi europskog upravnog prostora.
Upravne reforme u tranzicijskim zemljama pod utjecajem europskih integracija. Europeizacija javnih službi. Europeizacija i agencijski model javne uprave. Europski pristup kvaliteti javne uprave i benchmarking. Europsko upravljanje, good governance i nove metode regulacije. Primjer odabrane europske politike.
Ispitni rokovi
04. 02. 2020.
18. 02. 2020.
21. 04. 2020.
09. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

A.a. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Opisati sustav upravljanja u Europskoj uniji, uključujući ulogu, strukturu i funkcije institucija i drugih tijela

2. Prepoznati različite tipove europskih politika te različite pravne izvore i načela

3. Definirati i opisati sadržaj koncepata europeizacije javne uprave te europskog upravnog prostora

4. Identificirati različite oblike javnih službi u EU kao i agencije i njihove mreže

5. Opisati različite metode jačanja kvalitete javne uprave, posebno europski model za kvalitetu CAF, nagrade za kvalitetu i upravljanje učinkom

6. Opisati probleme europskog upravljanja i instrumente dobrog upravljanja koji se razvijaju u EU i članicama kao odgovor na demokratski i implementacijski deficit.

7. Opisati glavne elemente odabranih europskih politika

8. Opisati kriterije i postupak ulaska u članstvo EU.

 

A. b. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Skicirati glavne razvojne točke EU, u smislu promjena osnivačkih ugovora i osnovnih političkih događaja

2. Ilustrirati konkretne upravne reforme provedene pod utjecajem EU u državama članicama te u samoj EU

3. Izabrati i primijeniti različite metode jačanja kvalitete javne uprave, uključujući europski model za kvalitetu CAF, nagrade za kvalitetu i upravljanje učinkom

4. Koristiti europske pravne i upravne standarde, posebno u pogledu javnih službenika, upravnog postupanja i sudovanja te bolje regulacije

 

A.c. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Analizirati razvoj EU, njezine institucije i osnovne pravne, političke i upravne procese

2. Analizirati procese međusobnog utjecaja između EU i država članica, u odnosu na pojedina pitanja javne uprave (službenički sustav, upravno postupanje i sudovanje, bolja regulacija, kvaliteta javnih usluga, javne službe i agencije).

3. Usporediti upravne strukture na razini EU s onima na razini država članica

4. Povezati reforme javne uprave s utjecajem europskih integracija

5. Kategorizirati europske pravne i upravne standarde.

 

A.d. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Formulirati glavne izazove i probleme europskog upravljanja

2. Konstruirati temeljne elemente upravnih reformi u državama članicama i kandidatkinjama, potaknutih europskim integracijama

3. Formulirati promjene provedene u hrvatskoj javnoj upravi, a potaknute pristupanjem EU

4. Osmisliti u kojim područjima je potrebno dalje razvijati europske pravne i upravne standarde.

 

A.e. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1. Procijeniti trendove u daljnjem razvoju europskog upravnog prostora

2. Ocijeniti reforme hrvatske javne uprave potaknute pristupanjem u članstvo EU

3. Vrednovati pravne i upravne standarde razvijene od strane EU

4. Usporediti proces pristupanja EU različitih država kandidatkinja i očekivane reforme javne uprave zahtijevane od strane EU

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. javno prezentirati usvojene ishode učenja
 2. aktivno pratiti i analizirati razvoj javne uprave u kontekstu europskih integracija
 3. primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o europskoj integraciji i utjecaju EU na nacionalne javne uprave
 4. koristiti osnovne alate pretraživanja baza europskog zakonodavstva i dokumentacijskih baza
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na kolokvijima te pismenim i usmenim ispitima.

1. Kolokvij

Kolokvij je oblik provjere znanja koji je po strukturi sličan pismenom ispitu, ali sadržajno obuhvaća manji dio gradiva kako bi se studentima olakšalo savladavanje ispitne materije. Na kolokviju student mora pokazati sposobnosti reprodukcije, razumijevanja i objašnjavanja znanja koje je stekao kroz predavanja i čitajući obveznu ispitnu literaturu. Pravo pristupiti kolokviju imaju samo studenti koji redovito pohađaju predavanja. Uspješno položena dva kolokvija oslobađaju studenta polaganja usmenog ispita.

2. Pismeni ispit

Pismeni ispit provodi se kao test znanja s otvorenim odgovorima činjeničnog tipa i otvorenim odgovorima kraćeg esejskog tipa. Za pismeni ispit očekuje se reprodukcija stečenog znanja.

3. Usmeni ispit

Usmeni ispit se sastoji od primjene i analize znanja stečenog na temelju literature, kao obrazloženje i objašnjenje pojedinih fenomena europskog upravnog prostora.