OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
E-uprava
E-uprava
Studij: Porezni - 6. semestar
Šifra: 123984
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić
Izvođači: doc. dr. sc. Domagoj Bebić - Predavanja
dr. sc. Petra Đurman - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
Tomislav Vračić , pred. - Predavanja
prof. dr. sc. Neven Vrček - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 07. 07. 2020.
  • 01. 09. 2020.
  • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
E-uprava Porezni - 6. semestar
3.0 123984
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Domagoj Bebić (Predavanja)
dr. sc. Petra Đurman (Predavanja)

Utorkom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 27
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
Tomislav Vračić , pred. (Predavanja)
prof. dr. sc. Neven Vrček (Predavanja)
Literatura
Koprić, Ivan; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (1999), str. 87-109, 118-124, 230-256
Koprić, I., Musa, A., Giljević, T. (ur.); Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora; Institut za javnu upravu (2017), str. 525-574
Musa, A. (ur.); Uprava u digitalno doba III.: Transformacijski potencijal e-uprave za veću učinkovitost i odgovornost; Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert (2017), str. 9-31
Musa, A. (ur.); Osmi forum za javnu upravu: Uprava u digitalno doba; Institut za javnu upravu i Zaklada Friedrich Ebert (2015), str. 9-27
Zakon o pravu na pristup informacijama (čl. 10-12 i glava V.); Narodne novine 25/13, 85/15
Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi(čl. 2-8, 11-12, 14-17); Narodne novine 92/14
Opis predmeta
Pojam i značajke e-uprave. Teorijska osnova razvoja e-uprave. Tehnološki, organizacijski, pravni, procesni aspekti (pretpostavke i posljedice) e-uprave
Organizacijska tehnologija u javnoj upravi - pojam, komponente, razvoj. Komunikacije u javnoj upravi. Ciljevi i posljedice primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i tehnološke modernizacije uprave
Pravni okvir e-uprave
Ograničenja e-uprave. Pitanje pristupa. Ekonomski zahtjevi i posljedice e-uprave.
Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije unutar uprave te između uprave i drugih tijela vlasti
E-uprava i građani. Pravo na pristup informacijama javnog sektora Zaštita privatnosti. E-participacija. E-uprava i privatni sektor
E-uprava na lokalnoj razini. Razvojna uloga e-usluga
Međunarodne organizacije i EU: promocija informacijskog društva i e-uprave. Mjerenje e-uprave: indikatori i ljestvice
E-uprava u Republici Hrvatskoj. Središnji državni ured za e-Hrvatsku i projekti informatizacije. Upravne reforme i e-uprava. Pravo na pristup informacijama javnog sektora u Hrvatskoj. Obrazovanje upravnog osoblja za korištenje IT
Analize slučaja u potrazi za najboljom praksom, prezentacija studija slučaja
Ispitni rokovi
07. 07. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.