E-UPRAVA:
E-uprava
E-uprava
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166974
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa - Predavanja
Osnovni podaci
E-uprava Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166974
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa (Predavanja)

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
Literatura
Koprić, I., Musa, A., Vrček, N.; E-uprava; Institut za javnu upravu (2017)
Koprić, I.; Struktura i komuniciranje u upravnim organizacijama; Pravni fakultet u Zagrebu (1999), str. 87-109, 118-124, 230-256
Koprić, I., Musa, A., Giljević, T.; Građani i uprava (poglavlja: E-uprava, One-stop-shop, Transparentnost i otvorenost); Institut za javnu upravu (2017)
Musa, A. (ur.); Uprava u digitalno doba: Otvoreni podaci.; Friedrich Ebert Stiftung. (2015)
Nixon et al.; Understanding e-government in Europe, Issues and Challenges.; Routledge (2009)
Odabrani recentni radovi o e-upravi u uglednim časopisima iz područja javne uprave, a osobito časopisa Electronic Journal of E-Government, Journal of Information Technology and Politics, Electronic Government, Journal of E-Governance;
Periodične recentne publikacije na temu korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u javnom sektoru OECD-a i UN-a (npr. UN E-government Survey 2016); (2016)
Recentni dokumenti Europske unije o e-upravi i informacijskom društvu (npr. Europska komisija (2015) Digital Single Market);
Contini, F., Lanzara, G.F.; ICT and Innovation in Public Sector; Palgrave McMillan (2009)
Dunleavy et al.; Digital Era Governance; Oxford University Press (2005)
Hague, B.N., Loader, B.D.; Digital Democracy. Discourse and decisionmaking in information age.; (1999)
Henmann, P.; Governing Electronically, E-Government and Reconfiguration of Public Administration.; Palgrave Macmillan (2010)
Holzer, M., Manoharan, A.; Digital Governance In Municipalities Worldwide; Rutgers University (2012)
Homburg et al.; Understanding E-Government: Information Systems in Public Administration; Routledge (2008)
Lathrop, D., Ruma, L., eds.; Open Government: Collaboration, Transparency and Participation in Practice.; O Riley Media (2010)
OECD; Rethinking e-government services; OECD (2009)
Public Administration in an Information Age; Snellen, I.T.M., W.B.H.J. van de Donk; IOS Press. (2002)
Opis predmeta
Upoznati studente s razvojem, procesima i instrumentima elektroničke uprave (e-uprave), uključujući globalne, europske, komparativne i hrvatske trendove
Upoznati studente s upravno-organizacijskim, političkim, društvenim i gospodarskim uzrocima i posljedicama razvoja e-uprave

Sadržaj kolegija

1. Pojam, značajke i mjerenje e-uprave, informacijskog i digitalnog društva. Teorijski pristupi e-upravi. Tehnološki, organizacijski, pravni, politički, društveni i procesni aspekti e-uprave. Organizacijska tehnologija u javnoj upravi - pojam, komponente, razvoj. Komunikacije u javnoj upravi. Ciljevi i posljedice primjene informatičke i komunikacijske tehnologije i tehnološke modernizacije uprave
2. Društveni i gospodarski aspekti e-uprave i e-javnih usluga. Razvojna uloga e-uprave. E-uprava i građani. Pravo na pristup i ponovnu uporabu informacija javnog sektora i otvoreni podaci. Zaštita privatnosti i sigurnost. E-participacija. E-uprava i privatni sektor.
3. E-uprava kao interno-organizacijski proces (unutar uprave te između uprave i drugih tijela vlasti). E-uprava i lokalna samouprava.
4. Međunarodni i europski trendovi uz odabrana komparativna iskustva i primjenu u Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Demonstrirati primjenjivost temeljnih teorijsko-metodoloških odrednica organizacijske teorije na istraživanje e-uprave
 2. Demonstrirati primjenu postavki e-uprave u javnoj upravi
 3. Interpretirati koncepte i instrumente e-uprave
 4. Interpretirati europske i međunarodne procese u razvoju e-uprave

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Analizirati proces razvoja e-uprave i primjenu pojedinih instrumenata
 2. Kritički analizirati teorijsko-metodologijske pristupe pojedinim aspektima e-uprave (e-javne usluge, e-participacija, itd.)
 3. Analizirati postavke organizacijske teorije na odabranom instrumentu e-uprave
 4. Povezati razvojne procese i instrumente e-uprave s općim trendovima razvoja e-uprave i upravnim standardima (decentralizacija, fragmentacija, demokratizacija, učinkovitost)

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Konstruirati teorijsko-metodološki pristup istraživanju pojedinih aspekata e-uprave
 2. Planirati i provoditi znanstveno istraživanje u području e-uprave
 3. Konstruirati metodologiju mjerenja e-uprave
 4. Predložiti mjere za usklađivanje s europskim i međunarodnim trendovima

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Preispitati pravce daljnjeg razvoja i institucionalizacije e-uprave i njezine društveno-ekonomske, upravno-organizacijske, te pravno-političke posljedice
 2. Preispitati postavke teorijskih pristupa e-uprave
 3. Valorizirati e-upravu kao koncept razvoja e-uprave

Izvesti zaključke o učincima i intenzitetu razvoja e-uprave u Hrvatskoj, EU i globalno

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će steći sljedeće generičke vještine:

-            Kritički analizirati i interpretirati koncepte

-            Razvijati i vrednovati nove koncepte i pojmove

-            Aktivno pratiti i analizirati razvoj e-uprave

-            Javno prezentirati usvojene ishode učenja

-            Koristiti napredna i složena visokospecijalizirana znanja i vještine uz integraciju posebnih znanja i vještina te stvaranje i izvođenje novih predloženih metoda

-            Prikupljati informacije (baze podataka, pretraživanje literature i kritičko čitanje), metodološki ih obrađivati te izvoditi utemeljene zaključke

-            Izražavati osobni profesionalni i etički autoritet u području

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

-          Evidentira se dolazak studenata na predavanje;

-          Bilježi se aktivnost studenta na nastavi, pojedinačna izlaganja o nekoj temi, razumijevanje gradiva, kvaliteta diskusije i slično;

Znanje se provjerava na usmenom ispitu i praktičnom radu i ocjenjuje ocjenom od dovoljan (2) do izvrstan (5).

Provjera znanja

-          Usmeni ispit

-          Praktični rad

Usmeni ispit se sastoji od primjene, analize, sinteze i vrednovanja znanja stečenog na temelju predavanja i diskusija na nastavi te obvezne literature.

Praktični rad odnosi se na primjenu istraživanja manjeg opsega u području e-uprave.

Obavijesti