OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Državna uprava (predmet)
Državna uprava
Studij: Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 1. semestar
Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 1. semestar
Šifra: 136921
ECTS: 6.5
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
doc. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 28. 01. 2020.
 • 11. 02. 2020.
 • 21. 04. 2020.
 • 02. 06. 2020.
 • 16. 06. 2020.
 • 30. 06. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Državna uprava Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 1. semestar
Pripremni semestri - Specijalistički diplomski studij Javna uprava - izvanredni - 1. semestar
6.5 136921
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

do siječnja 2020 putem e-maila

Ćirilometodska 4, soba 32
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić (Predavanja)

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 49-51, 173-214, 215-246, 345-384
- Ustav Republike Hrvatske, NN 85/10 - pročišćeni tekst (čl. 4, 5, 93-117);
- Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14;
- Zakon o sustavu državne uprave, NN 150/11, 12/13-USUD;
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13 (čl. 1-4., 10.);
- Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08;
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 154/11 17/12;
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, NN 40/12, 51/12, 90/13;
Opis predmeta
Uvod: Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav i institucionalne inovacije u državnoj upravi. Upravni poslovi i personalne promjene u suvremenim upravnim sustavima. Relevantna okolina državne uprave. Utjecaj Sabora na upravu i ovlasti Predsjednika RH u odnosu na državnu upravu. Vlada kao političko i upravno vodstvo. Središte vlade kao koordinativni centar državne uprave. Središnja državna uprava i lokalni organi državne uprave. Poslovi i osoblje u hrvatskoj državnoj upravi. Nova strukturna rješenja u hrvatskoj državnoj upravi i koordinacija u sustavu državne uprave. Nadzor nad državnom upravom. Funkcionalni upravni sustav - ustanove u Hrvatskoj. Suvremene upravne doktrine i upravne reforme. Modernizacija i europeizacija hrvatske javne uprave.Strategija reforme hrvatske državne uprave.
Ispitni rokovi
28. 01. 2020.
11. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

A. a. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 • Prepoznati organizacije teritorijalnog upravnog sustava te opisati glavne institucionalne inovacije u sustavu državne uprave i njihove učinke.
 • Nabrojati i klasificirati upravne poslove te opisati promjene načina obavljanja upravnih poslova kao i personalne promjene u suvremenim upravnim sustavima.
 • Objasniti sustav javne uprave u Hrvatskoj i mjesto državne uprave u tom sustavu.
 • Identificirati i diskutirati različite oblike utjecaja tijela zakonodavne i izvršne vlasti na državnu upravu.
 • Označiti i objasniti različite oblike nadzora nad hrvatskom državnom upravom.
 • Identificirati i objasniti instrumente i propise kojima se građanima jamči ostvarivanje njihovih prava u odnosu s državnom upravom.
 • Objasniti važnost koordinacije u upravljanju te pojam i vrste koordinacije.
 • Definirati i klasificirati temeljne pojmove javnih službi i opisati razvoj službi od općeg interesa, položaj javnih službi u pravu i politici Europske unije te okvir djelovanja javnih službi u Hrvatskoj.
 • Definirati i opisati različite tipove suvremenih upravnih reformi i objasniti njihove učinke.
 • Nabrojati i opisati glavna načela, usmjerenja i mjere modernizacije hrvatske javne uprave.

A. b. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 • Primijeniti različite oblike sistematizacije poslova teritorijalnog upravnog sustava na hrvatsku državnu upravu.
 • Interpretirati položaj državne uprave u širem političko-upravnom sustavu u Hrvatskoj.
 • Ilustrirati položaj građana prema državnoj upravi.
 • Koristiti stečene spoznaje o modelu agencifikacije za razumijevanje razvoja javnog sektora u Hrvatskoj.
 • Primijeniti stečene spoznaje o sustavu državne uprave i njegovom funkcioniranju na rješavanje praktičnih zadataka.
 • Koristiti spoznaje o procesima koordinacije i integracije u upravi za razumijevanje i interpretaciju koordinativnih aktivnosti u hrvatskoj državnoj upravi.
 • Interpretirati okvir djelovanja javnih službi u Hrvatskoj.
 • Primijeniti spoznaje o učincima menadžerskih reformi na javnu upravu u Hrvatskoj.

A. c. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 • Razlikovati temeljne značajke i probleme različitih vrsta upravnih sustava.
 • Razlikovati i uspoređivati različite tipove okoline državne uprave te opisati odnos državne uprave s njezinom relevantnom okolinom (političkim sustavom i građanima).
 • Analizirati položaj državne uprave u političko-upravnom sustavu i sustavu javne uprave u Hrvatskoj te odnos javne vlasti i javnih službi.
 • Razlikovati kategorije osoblja zaposlenog u hrvatskoj državnoj upravi i njihove različite uloge.
 • Razlikovati vrste poslova državne uprave.
 • Analizirati službe od općeg interesa u pravu i politici Europske unije.
 • Usporediti europski i hrvatski okvir djelovanja javnih službi.
 • Analizirati učinke suvremenih menadžerskih reformi javne uprave.
 • Kategorizirati mjere za modernizaciju javne uprave u Hrvatskoj.

A. d. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 • Konstruirati elementarni nacrt prijedloga izmjene postojeće regulacije sustava državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj.
 • Prikupiti javno dostupnu dokumentaciju o različitim oblicima nadzora nad hrvatskom državnom upravom.
 • Osmisliti mjere za poboljšanje položaja građana prema državnoj upravi u Hrvatskoj.
 • Predložiti mjere za unaprjeđenje postojećih mehanizama koordinacije u hrvatskoj državnoj upravi.
 • Prikupiti podatke o reformi javne uprave u Hrvatskoj i pripremiti prijedlog mjera za unaprjeđenje njezine organizacije i funkcioniranja.

A. e. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 • Usporediti temeljne značajke sustava državne uprave i javnih službi.
 • Vrednovati postojeći sustav državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj.
 • Procijeniti učinkovitost različitih mehanizama nadzora nad državnom upravom.
 • Preispitati adekvatnost postojećeg sustava zaštite prava građana u odnosu prema državnoj upravi u Hrvatskoj.
 • Valorizirati uspješnost reforme hrvatske javne uprave.
 • Preporučiti mjere za modernizaciju hrvatske javne uprave.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 2. Aktivno pratiti i analizirati položaj državne uprave i javnih službi u sustavu javne uprave;
 3. Primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o državnoj upravi i javnim službama.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na pismenim i usmenim ispitima.

 1. Pismeni ispit

Pismeni ispit se sastoji od definiranja i objašnjenja temeljnih pojmova i fenomena, prepoznavanja i grupiranja uvjetujućih pojava te kategorizacije temeljnih pojmova i objašnjenja.

 1. Usmeni ispit

Usmeni ispit se sastoji od usporedbe osnovnih pojmova i fenomena te demonstriranja mogućnosti da se oni primijene u okviru posla upravnih stručnjaka.