OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Državna uprava
Literatura (rujan, 2019.)
 • Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 49-51, 173-214, 215-246, 345-384
 • Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 (čl. 4., 5., 93.-114.)
 • Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18
 • Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19
 • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN 93/16, 104/16, 116/18 (čl. 1.-4., 10.)
 • Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08
 • Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 70/19
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, NN 40/12, 51/12, 90/13

Državna uprava
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111394
ECTS: 6.5
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
doc. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 28. 01. 2020.
 • 11. 02. 2020.
 • 21. 04. 2020.
 • 02. 06. 2020.
 • 16. 06. 2020.
 • 30. 06. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Državna uprava Javna uprava - 3. semestar
6.5 111394
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić (Predavanja)

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 49-51, 173-214, 215-246, 345-384
Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 (čl. 4., 5., 93.-114.);
Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18;
Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19;
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN 93/16, 104/16, 116/18 (čl. 1.-4., 10.);
Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08;
Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 70/19;
Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, NN 40/12, 51/12, 90/13;
Opis predmeta
Uvod: Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav. Državna uprava kao dio sustava - elementi i unutarnji odnosi u tom sustavu. Razvoj odnosa građana i uprave. Značenje i oblici utjecaja Hrvatskog sabora na državnu upravu. Ovlasti predsjednika Republike u odnosu na državnu upravu. Vlada kao političko i upravno vodstvo. Upravni poslovi. Klasifikacija. Djelokrug i nadležnost. Promjene načina obavljanja upravnih poslova. Poslovi u hrvatskoj državnoj upravi. Personalne promjene u suvremenim upravnim sustavima. Osoblje u hrvatskoj državnoj upravi. Ustrojstvo hrvatske državne uprave. Središte vlade kao koordinativni centar državne uprave: tajništvo vlade i ostale institucije središta vlade. Instrumenti koordinacije. Joined up i koordinacija u sustavu državne uprave. Centri vlade. Nadzor nad hrvatskom državnom upravom. Javne službe (službe od općeg interesa) - pojam, klasifikacija, razvoj i odnos s javnom vlašću. Javne službe u pravu i politici Europske unije. Okvir djelovanja javnih službi u Hrvatskoj. Upravne reforme. Menadžerske reforme javne uprave i njihovi učinci. EU standardi i modernizacija javne uprave u tranzicijskim zemljama. Načela, usmjerenja i mjere modernizacije hrvatske javne uprave. Strategija razvoja javne uprave.
Ispitni rokovi
28. 01. 2020.
11. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

A. a. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Prepoznati organizacije teritorijalnog upravnog sustava te opisati glavne institucionalne inovacije u sustavu državne uprave i njihove učinke.
 2. Nabrojati i klasificirati upravne poslove te opisati promjene načina obavljanja upravnih poslova kao i personalne promjene u suvremenim upravnim sustavima.
 3. Objasniti sustav javne uprave u Hrvatskoj i mjesto državne uprave u tom sustavu.
 4. Identificirati i diskutirati različite oblike utjecaja tijela zakonodavne i izvršne vlasti na državnu upravu.
 5. Označiti i objasniti različite oblike nadzora nad hrvatskom državnom upravom.
 6. Identificirati i objasniti instrumente i propise kojima se građanima jamči ostvarivanje njihovih prava u odnosu s državnom upravom.
 7. Objasniti važnost koordinacije u upravljanju te pojam i vrste koordinacije.
 8. Definirati temeljne pojmove javnih službi, klasificirati javne službe i opisati okvir djelovanja javnih službi u Hrvatskoj.
 9. Definirati i opisati različite tipove suvremenih upravnih reformi i objasniti njihove učinke.
 10. Nabrojati i opisati glavna načela, usmjerenja i mjere modernizacije hrvatske javne uprave.

 

A. b. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Primijeniti različite oblike sistematizacije poslova teritorijalnog upravnog sustava na hrvatsku državnu upravu.
 2. Interpretirati položaj državne uprave u širem političko-upravnom sustavu u Hrvatskoj.
 3. Ilustrirati položaj građana prema državnoj upravi.
 4. Koristiti stečene spoznaje o modelu agencifikacije za razumijevanje razvoja javnog sektora u Hrvatskoj.
 5. Primijeniti stečene spoznaje o sustavu državne uprave i njegovom funkcioniranju na rješavanje praktičnih zadataka.
 6. Koristiti spoznaje o procesima koordinacije i integracije u upravi za razumijevanje i interpretaciju koordinativnih aktivnosti u hrvatskoj državnoj upravi.
 7. Interpretirati okvir djelovanja javnih službi u Hrvatskoj.
 8. Primijeniti spoznaje o učincima menadžerskih reformi na javnu upravu u Hrvatskoj.

 

A. c. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Razlikovati temeljne značajke i probleme različitih vrsta upravnih sustava.
 2. Razlikovati i uspoređivati različite tipove okoline državne uprave te opisati odnos državne uprave s njezinom relevantnom okolinom (političkim sustavom i građanima).
 3. Analizirati položaj državne uprave u političko-upravnom sustavu i sustavu javne uprave u Hrvatskoj te odnos javne vlasti i javnih službi.
 4. Razlikovati kategorije osoblja zaposlenog u hrvatskoj državnoj upravi i njihove različite uloge.
 5. Razlikovati vrste poslova državne uprave.
 6. Analizirati službe od općeg interesa u pravu i politici Europske unije.
 7. Analizirati učinke suvremenih menadžerskih reformi javne uprave.
 8. Kategorizirati mjere za modernizaciju javne uprave u Hrvatskoj.

 

A. d. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Konstruirati elementarni nacrt prijedloga izmjene postojeće regulacije sustava državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj.
 2. Prikupiti javno dostupnu dokumentaciju o različitim oblicima nadzora nad hrvatskom državnom upravom.
 3. Osmisliti mjere za poboljšanje položaja građana prema državnoj upravi u Hrvatskoj.
 4. Predložiti mjere za unaprjeđenje postojećih mehanizama koordinacije u hrvatskoj državnoj upravi.
 5. Prikupiti podatke o reformi javne uprave u Hrvatskoj i pripremiti prijedlog mjera za unaprjeđenje njezine organizacije i funkcioniranja.

 

A. e. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Usporediti temeljne značajke sustava državne uprave i javnih službi.
 2. Vrednovati postojeći sustav državne uprave i javnih službi u Hrvatskoj.
 3. Procijeniti učinkovitost različitih mehanizama nadzora nad državnom upravom.
 4. Preispitati adekvatnost postojećeg sustava zaštite prava građana u odnosu prema državnoj upravi u Hrvatskoj.
 5. Valorizirati uspješnost reforme hrvatske javne uprave.
 6. Preporučiti mjere za modernizaciju hrvatske javne uprave.
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

 1. Javno prezentirati usvojene ishode učenja;
 2. Aktivno pratiti i analizirati položaj državne uprave i javnih službi u sustavu javne uprave;
 3. Primjereno prezentirati i izlagati vlastite stavove i uvjerenja o državnoj upravi i javnim službama.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na pismenim i usmenim ispitima.

 1. Pismeni ispit

Pismeni ispit se sastoji od definiranja i objašnjenja temeljnih pojmova i fenomena, prepoznavanja i grupiranja uvjetujućih pojava te kategorizacije temeljnih pojmova i objašnjenja.

 1. Usmeni ispit

Usmeni ispit se sastoji od usporedbe osnovnih pojmova i fenomena te demonstriranja mogućnosti da se oni primijene u okviru posla upravnih stručnjaka.

 

Slušački kolokvij
Uvjeti za izlazak na slušački kolokvij
Za  studente  koji  redovito  pohađaju  nastavu  održavaju  se  dva  kolokvija.  Pravo  pristupiti prvom  kolokviju  (12.  prosinca  2019.)  imaju  redoviti  studenti  koji  su  redovito  pohađali
predavanja do kolokvija. Uvjet za izlazak na drugi kolokvij (23. siječnja 2020.) je položen prvi kolokvij te redovito  pohađanje  predavanja  između  prvog  i  drugog kolokvija.  Studenti mogu izostati s ukupno najviše tri predavanja do kraja semestra.
Mogućnost polaganja kolokvija imaju studenti koji ispit polažu po prvi, drugi ili treći put.
Za  studente  koji  su  izostali  na  više  od  tri  predavanja  ne  postoji  mogućnost  izlaska  na kolokvije, bez obzira na razlog  (bolest, druge obveze na i izvan studija, itd.). Za dopušteni
broj izostanaka s predavanja studenti ne trebaju opravdanje (ispričnice i slično).
Izvanredni studenti imaju pravo pristupiti kolokviju ako prisustvuju na najmanje  dva od  ukupno  tri  predavanja  za  izvanredne  studente  (svih  5  nastavnih  sati)  od  čega  je
obvezan dolazak na prvo predavanje 21. studenog 2019.
Prilikom svakog predavanja  provjeravat će se prisutnost studenata. U slučaju da se na listi upisanih  nalazi  student  koji  nije  na  predavanju,  isključit  će  se  iz  mogućnosti  polaganja
slušačkog kolokvija.
Studenti  imaju  pravo  pristupiti  kolokviju  samo  jednom,  odnosno  ponavljanje  kolokvija  nije predviđeno.
Uspješno položeni kolokviji oslobađaju studenta polaganja ispita. Studenti koji ne polože prvi ili  drugi kolokvij  na  ispitu  polažu  cjelokupno gradivo.  Ukupna  ocjena se formira  na  temelju
ocjene iz prvog i drugog kolokvija, a student  koji želi višu ocjenu može izaći na usmeni ispit na  zimskim  ispitnim  rokovima  ili  proljetnom  izvanrednom  ispitnom  roku,  bez  polaganja
pismenog ispita.
Student koji je uspješno položio oba kolokvija mora prijaviti ispit na jednom od tri  navedena ispitna roka. Ako to ne učini, ocjena iz kolokvija neće važiti.


Format slušačkog kolokvija
Slušački kolokvij je test znanja s otvorenim odgovorima poluesejskog tipa. Sastoji se od 5 grupa pitanja s 2 potpitanja, a odgovor na svako potpitanje boduje se sa 2, 1 ili 0 bodova. Za
pozitivan  test  potrebno  je  sakupiti  najmanje  8  bodova  (8/20)  i  imati  najmanje  6  točnih odgovora (6/10), što znači da je student na najmanje 6 pitanja dobio 1 ili 2 boda.

Literatura za slušački kolokvij
Kolokvij I

1.  Koprić  I.,  Marčetić  G.,  Musa  A.,  Đulabić  V.,  Lalić  Novak  G.,  Upravna  znanost  –  Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu,  Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
2014. (stranice: 49-51, 173-214)

2. Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 (čl. 4., 5., 93.-114.)

3. Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18

4. Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19

5. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN 93/16, 104/16, 116/18 (čl. 1.-4., 10.)

6. Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 70/19

7. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, NN  40/12, 51/12, 90/13

 

Kolokvij II
1. Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G., Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
2014. (stranice: 215-246, 345-384)

2. Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08