OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Državna uprava
Literatura (rujan, 2019.)
 • Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 49-51, 173-214, 215-246, 345-384
 • Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 (čl. 4., 5., 93.-114.)
 • Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18
 • Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19
 • Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN 93/16, 104/16, 116/18 (čl. 1.-4., 10.)
 • Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08
 • Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 70/19
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, NN 40/12, 51/12, 90/13

Državna uprava
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111394
ECTS: 6.5
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Koprić
prof. dr. sc. Gordana Marčetić
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
Izvođači: doc. dr. sc. Jasmina Džinić - Predavanja
doc. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
dr. sc. Iva Lopižić - Predavanja
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman - Predavanja
doc. dr. sc. Mihovil Škarica - Predavanja
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 07. 07. 2020.
 • 01. 09. 2020.
 • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Državna uprava Javna uprava - 3. semestar
6.5 111394
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Ivan Koprić

Petkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba soba 28/I. kat
prof. dr. sc. Gordana Marčetić

Četvrtkom od 13:30-15:00h

Ćirilometodska 4, soba 26
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić

Petkom od 13:00-14:30h

Ćirilometodska 4, soba 29
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Jasmina Džinić (Predavanja)

Četvrtkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
dr. sc. Iva Lopižić (Predavanja)

Srijedom od 15:00-16:30h

Ćirilometodska 4, soba 43
doc. dr. sc. Romea Manojlović Toman (Predavanja)

Četvrtkom od 13.30-15h.

Gundulićeva 10, soba 21/3
doc. dr. sc. Mihovil Škarica (Predavanja)

Utorkom od15:30 -17:00h

Ćirilometodska 4, soba 42
doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić (Predavanja)

Utorkom od 14:30-16:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Koprić I., Marčetić G., Musa A., Đulabić V., Lalić Novak G.; Upravna znanost - Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu- Studijski centar za javnu upravu i javne financije (2014), str. 49-51, 173-214, 215-246, 345-384
Ustav Republike Hrvatske, NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14 (čl. 4., 5., 93.-114.);
Zakon o Vladi Republike Hrvatske, NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18;
Zakon o sustavu državne uprave, NN 66/19;
Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, NN 93/16, 104/16, 116/18 (čl. 1.-4., 10.);
Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08;
Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, NN 70/19;
Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama, NN 40/12, 51/12, 90/13;
Opis predmeta
Uvod: Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav. Državna uprava kao dio sustava - elementi i unutarnji odnosi u tom sustavu. Razvoj odnosa građana i uprave. Značenje i oblici utjecaja Hrvatskog sabora na državnu upravu. Ovlasti predsjednika Republike u odnosu na državnu upravu. Vlada kao političko i upravno vodstvo. Upravni poslovi. Klasifikacija. Djelokrug i nadležnost. Promjene načina obavljanja upravnih poslova. Poslovi u hrvatskoj državnoj upravi. Personalne promjene u suvremenim upravnim sustavima. Osoblje u hrvatskoj državnoj upravi. Ustrojstvo hrvatske državne uprave. Središte vlade kao koordinativni centar državne uprave: tajništvo vlade i ostale institucije središta vlade. Instrumenti koordinacije. Joined up i koordinacija u sustavu državne uprave. Centri vlade. Nadzor nad hrvatskom državnom upravom. Javne službe (službe od općeg interesa) - pojam, klasifikacija, razvoj i odnos s javnom vlašću. Javne službe u pravu i politici Europske unije. Okvir djelovanja javnih službi u Hrvatskoj. Upravne reforme. Menadžerske reforme javne uprave i njihovi učinci. EU standardi i modernizacija javne uprave u tranzicijskim zemljama. Načela, usmjerenja i mjere modernizacije hrvatske javne uprave. Strategija razvoja javne uprave.
Ispitni rokovi
07. 07. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.