REGULATORY MANAGEMENT:
Regulatory Management
Chair of Administrative Science
Regulatory Management
Study: Local Self-Government - 4. semester
State Administration - 4. semester
Code: 128008
ECTS: 5.0
Course coordinators: izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
doc. dr. sc. Jasmina Džinić
doc. dr. sc. Teo Giljević
Slavica Banić , pred.
Lecturers: Boris Zelenika , pred. - Lectures
Exam dates:
  • 21. 04. 2020.
  • 09. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Exam registration: Studomat
Basic data
Regulatory Management Local Self-Government - 4. semester
State Administration - 4. semester
5.0 128008
Lecturer in charge Consultations Location
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Mondays at 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, room 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

Thursday 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, room 32
doc. dr. sc. Jasmina Džinić

Thursdays at 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 3a
doc. dr. sc. Teo Giljević

Thursday at 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, room Gundulićeva 10, soba 3b
Slavica Banić , pred.
Lecturer Consultations Location
Boris Zelenika , pred. (Lectures)
Literature
Musa, A., Džinić, J., Giljević, T., Lalić Novak, G., Đurman, P., Banić, S., Zelenika, B.; Upravljanje regulacijom; u pripremi, obavezna literatura koja zamjenjuje dolje navedenu od ožujka 2020 (2020)
Džinić J.; Regulacijska tijela i regulacija: neki problemi u pogledu (ne)donošenja uredbi za izvršenje zakona; Hrvatska i komparativna javna uprava 11(3) (2011), str. 652-656; 660-676
Koprić I. et al.; Upravna znanost; Pravni fakultet u Zagrebu (2014), str. 21-26, 72-78, 124-132, 193-196, 339-344
Koprić I., Musa A., Đulabić V., ur.; Agencije u Hrvatskoj; (2013), str. 1-25, 103-151
Musa, A., Džinić, J.; Europska regulacija profesija i komore u Hrvatskoj; Institut za javnu upravu, Zagreb (2012), str. 6-50
Musa A.; Prilagodba procesa pripremanja propisa europskim integracijama, osim poglavlja 3.3; Godišnjak Akademije pravnih znanosti, vol.6., br.1., na http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak+id_clanak_jezik=224340 (2015), str. sve osim poglavlja 3.3
Musa A.; Regulacija rizika kao faktor upravljanja krizama, neki upravni i pravni aspekti; Zbornik radova 2. Konferencije Hrvatske platforme za upravljanje krizama (2011)
Zakon o procjeni učinka propisa NN, 44/17;
Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15; čl. 10-12;
Poslovnik Hrvatskoga sabora, NN 81/13 (čl. 60-65 i Dio VIII, dio IX);
Poslovnik Vlade Republike Hrvatske, NN 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16 (čl. 28-49);
Uredba o provedbi procjene učinaka propisa; (2017)
Vidačak, I., Đurman, P.; Savjetovanje s javnošću u donošenju propisa: kvaliteta javnog odlučivanja i sudjelovanje građana.; U: I. Koprić, A. Musa, T. Giljević (ur.) Građani, javna uprava i lokalna samouprava: povjerenje, suradnja, potpora, Institut za javnu upravu (2017), str. 73-92
Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, NN 140/2009;
Zelenika, B.; Suvremeni pristupi zakonodavstvu i stvaranje stabilnog zakonodavnog okvira za ekonomski rast; 8. zagrebački ekonomski forum http://www.fes.hr/E-books/pdf/ZEF_8_web.pdf (2014)
Vidačak, I.; Nedržavni akteri u procesima oblikovanja javnih politika u Hrvatskoj; 8. zagrebački ekonomski forum http://www.fes.hr/E-books/pdf/ZEF_8_web.pdf
Description
The course Regulatory management addresses the issues of the management of the regulatory process and the quality of regulation.
Topics include Introduction: the meaning and development of the process of better regulation. Regulatory reform as an expression of the necessity of better regulation. The methods of better regulation. Improvement of regulatory processes in the European Union. Comparative outline of the situation in European countries. Regulatory impact assessment - importance, development, implementation. Consultation - minimal standards for consultation with the interested public. Administrative expenses and administrative burdens. The selection of regulatory instruments. Standard cost model as a method for assessing administrative burden: importance and implementation. Legislative simplification as a priority of the regulatory reform process. Transposition and Implementation of European legislation: problems and instruments. Inter-institutional Agreement on Better Law-making. Assessment as part of better regulation. Regulatory impact assessment in Croatia. The situation in Croatian legislation and the processes of better regulation in Croatia.
Exam dates
21. 04. 2020.
09. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.