OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Upravno postupovno pravo
Upravno postupovno pravo
Studij: Međunarodno-upravni - 5. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 5. semestar
Upravno-ekonomski - 5. semestar
Upravno-pravni - 5. semestar
Šifra: 111407
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Upravno postupovno pravo Međunarodno-upravni - 5. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 5. semestar
Upravno-ekonomski - 5. semestar
Upravno-pravni - 5. semestar
7.0 111407
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 12.30 do 14.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Đerđa, Dario; Opći upravni postupak u Republici Hrvatskoj; Inženjerski biro (2010)
Đerđa, Dario i Šikić, Marko; Komentar Zakona o upravnim sporovima; Novi informator (2012)
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. 399-402. i 483-496
Zakon o općem upravnom postupku;
Zakon o upravnim sporovima;
Prekršajni zakon; , str. čl. 81.-258
Opis predmeta
1. Opća pitanja postupovnog prava (6h)
- Pojam postupka (procesa) - Razvoj postupovnog (procesnog) prava - Vrste postupaka: sudski (kazneni, parnični, izvanparnični, stečajni, ovršni, prekršajni), upravni postupci (u širem i užem smislu), posebni postupci (crkveni, stegovni, itd.) - Kodificiranje postupovnog (procesnog) prava - Opća suvremena načela postupovnog (procesnog) prava.
2. Upravni postupci (u užem smislu) (8h)
- Vrste upravnih postupaka: opći upravni postupak, posebni upravni postupci, postupci upravnog kažnjavanja (prekršajni) - Izvori upravnog postupovnog prava.
3. Opći upravni postupak (8h)
Odnos općeg i posebnih upravnih postupaka - Načela upravnog postupka - Nadležnost organa uprave i drugih javnih tijela - Stranke i njihovi zastupnici - Komuniciranje tijela i stranaka - Pokretanje i tijek postupka - Dokazivanje i dokazi - Troškovi postupka - Odluke u postupku (rješenje i zaključak) - Pravni lijekovi: redovni i izvanredni - Izvršenje: izvršne isprave, vrste izvršenja, nadležnost, pokretanje i tok upravnog izvršnog postupka, pravni lijekovi.
4. Posebni upravni postupci (8h)
- Vrste posebnih upravnih postupaka - carinski, porezni, u stvarima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, zapošljavanja, socijalne skrbi, izvlaštenja, itd.), - Pravno reguliranje posebnih postupaka, - Osnovna obilježja posebnih upravnih postupaka.
5. Postupak upravnog (prekršajnog) kažnjavanja (8h)
- Povijesni razvoj upravno-kaznenog postupanja i kažnjavanja, posebice u Hrvatskoj, - Pretvaranje upravnog kaznenog postupka u sudski (prekršajni) postupak, - Mjesto prekršajnog postupka u suvremenom hrvatskom pravnom sustavu, - Nadležnost i ovlasti upravnih tijela pri pokretanju prekršajnog postupka pred sudovima za prekršaje, - Nadležnost i postupak upravnih tijela u prekršajnom postupku, - Nadležnost upravnih tijela za izdavanje prekršajnog naloga, - Pravni lijekovi: redovni - žalba i prigovor, te izvanredni.
6. Upravnosudski postupak (7h)
- Usporedni pregled sustava sudskog nadzora uprave, - Upravni spor u domaćem pravu (vrste, objekt, nadležnost, stranke u postupku, pokretanje i tok postupka, odluke, pravni lijekovi: redovni i izvanredni, obvezatnost sudske odluke), - Posebni postupci sudske zaštite fizičkih i pravnih osoba (povreda ustavnih prava aktima i radnjama uprave, zaštita podataka, itd.), - Ustavnosudski postupak zaštite prava fizičkih i pravnih osoba povrijeđenih djelovanjem uprave.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prepoznati značaj upravnog i upravno-sudskog postupka za modernu pravnu državu;
 • objasniti odnos između načela Zakona o općem upravnom postupku ostalih zakonskih odredbi
 • izdvojiti zakonske odredbe koje su neophodne za kvalitetno rješavanje upravnih stvari;
 • opisati tijek upravnog i upravno-sudskog postupka;
 • grupirati pojedina redovna i izvanredna pravna sredstva u upravnom i upravno-sudskom postupku;
 • izraziti vlastita razmišljanja o pojedinim zakonskim odredbama

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati odredbe zakona kojima se uređuje upravni i upravno-sudski postupak;
 • razumjeti značaj pojedinih instituta za uređivanje cjelokupnog sustava upravnog postupka; (i vježbe)
 • primijeniti stečena znanja na rješavanje pojedinih konkretnih predmeta; (i vježbe)
 • usporediti odredbe Zakona o općem upravnom postupku s odredbama pojedinih posebnih zakona (i vježbe)

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • kategorizirati pojedine institute upravnog i upravno-sudskog postupka; (i vježbe)
 • povezati načela upravnog i upravno-sudskog postupka s pojedinim zakonskim odredbama ( i vježbe)
 • ispitati primjenjivost pojedinih zakonskih odredbi na rješavanje stvarnih situacija
 • analizirati pojedine odredbe zakona kojima se uređuje upravni postupak i upravno-sudski postupak (i vježbe)
 • usporediti institute upravnog i upravno-sudskog postupka s institutima drugih pravnih grana ( i vježbe)

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • osmisliti moguća unaprjeđenja nekih postupovnih instituta; (i vježbe)
 • predlagati moguća poboljšanja pojedinih zakonskih odredbi,
 • formulirati tekst pojedinih zakonskih odredbi; (i vježbe)
 • rasporediti institute upravnog i upravno-sudskog postupka u pojedine veće cjeline;
 • planirati budući razvoj instituta upravnog i upravno-sudskog postupka (i vježbe)

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • preispitati važnost pojedinih postupovnih instituta za funkcioniranje hrvatske uprave
 • usporediti postupovne institute hrvatskog prava s institutima razvijenim u nekim drugim pravnim sustavima;
 • vrednovati kvalitetu pojedinih zakonskih odredbi;
 • procijeniti mogućnost primjene postojećih zakonskih rješenja u pravnoj praksi

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prezentirati usvojene ishode učenja;
 • izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;
 • razvijati vještine rješavanja konkretnih upravnih predmeta primjenom odgovarajuće norme posebnih zakona na konkretno činjenično stanje;
 • savjetovati stranku o postupovnim pitanjima
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja pismeni ispit koji se sastoji od šest pitanja esejističkog tipa te usmeni ispit.