PRAVO NEPROFITNOG SEKTORA:
Pravo neprofitnog sektora
Pravo neprofitnog sektora
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
Šifra: 166998
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Osnovni podaci
Pravo neprofitnog sektora Javno pravo i javna uprava - 1., 2., 3., 4. semestar
3.0 166998
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
M. Dika, S. Ljubišić. D. Medvedović, I. Šprajc; Komentar Zakona o udrugama; (2003)
D. Medvedović; Pojam i glavna obilježja ustanova u knj.: Zakon o ustanovama; (1995)
Bežovan, G; Oblici suradnje privatnih neprofitnih organizacija i jedinica lokalne samouprave, u: Hrvatska javna uprava, br. 3/2000.; (2000)
S. Barić, D. Dobrić; Europeizacija civilnog društva u RH: shvaćanje socijalnog kapitala ozbiljno?, u: Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33, br. 2/2012; (2012), str. 883-916
M. Radin; Pravo na slobodu okupljanja i udruživanja u praksi Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda RH, u: Hrvatska pravna revija, listopad 2010; (2010)
S. Trgovac; Pravo na slobodu udruživanja u praksi Ustavnog suda RH, u: Hrvatska pravna revija, lipanj 2010; , str. 1-9
Ustav Republike Hrvatske;
Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda;
Zakon o udrugama;
Zakon o zakladama i fundacijama;
Zakon o ustanovama;
Zakon o javnom okupljanju;
Zakon o volonterstvu;
Zakon o humanitarnoj pomoći;
Hirst, P.; Associative Democracy (New Forms of Economic and Social Governance); Amherst (1994)
Pokrovac, Z (ur.); Građansko društvo i država; (1999)
Leader, S.; Freedom of Association: A Study in Labor Law and Political Theory; Yale Univ. Press (1992)
Barendt, E.; Freedom of Speech; Oxford (2007)
Maser, C. (ed.); Changing Boundaries of the Political: Essays on the Evolving Balance between State and Society, Public and Private, in Europe; Cambridge and New York (1987)
Schlozman, K. L. and Tierney, J. T.; Organized Interests and American Democracy; New York (1986)
Opis predmeta
Temeljni cilj kolegija je stjecanje znanja i vještina primjerenih za rješavanje ili sudjelovanje u rješavanju najsloženijih pravnih pitanja vezanih uz osnivanje, upravljanje i nadzor nad zakonitosti rada organizacija neprofitnog sektora. Cilj kolegija je i stjecanje kompetencija nužnih za sudjelovanje u upravnim prilagodbama u području prava neprofitnog sektora u skladu s europskim standardima zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Sadržaj kolegija
1. Pojam neprofitnog sektora. Uloga neprofitnog sektora u razvitku civilnog društva.
2. Pojam i osnovna obilježja ustanova. Tipologija ustanova u poredbenom i hrvatskom pravu. Osnivanje ustanova, upravljanje ustanovama, utjecaj osnivača na rad ustanova, nadzor nad zakonitosti njihova rada, financiranje, raspolaganje dobiti.
3. Udruge građana: osnivači, ciljevi, djelatnost, financiranje, upravljanje i nadzor nad zakonitosti rada.
4. Zaklade i fundacije: osnivači, ciljevi, djelatnost, upravljanje i nadzor nad zakonitosti rada.
5. Zadruge: osnivači, ciljevi, djelatnost, upravljanje, financiranje i nadzor nad zakonitosti rada.
6. Zaštita pojedinaca na osnivanje i sudjelovanje u djelatnosti institucija neprofitnog sektora.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- objasniti razvoj međunarodnih pravnih instrumenata koji se odnose na prava neprofitnih organizacija;

- objasniti tipologiju neprofitnih organizacija;

- prepoznati i opisati vezu između ljudskih prava i temeljnih sloboda i neprofitnih organizacija;

- opisati ulogu i značenje prakse Europskog suda za ljudska prava za pravo neprofitnog sektora;

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- koristiti Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na pitanja koja se tiču prava neprofitnog sektora;

- primijeniti znanje na praktična pitanja vezana uz osnivanje pojedinih neprofitnih organizacija;

- koristiti glavne prave izvore prava neprofitnog sektora;

- interpretirati presude Suda Europske unije i Europskog suda za ljudska prava iz područja prava neprofitnog sektora;

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- razlikovati vrste neprofitnih organizacija;

- usporediti pravno uređenje neprofitnih organizacija u Hrvatskoj sa zakonodavnim rješenjima iz drugih (pojedinih) država članica Europske unije te članica Vijeća Europe;

- analizirati razvoj prakse Europskog suda za ljudska prava u zaštiti prava neprofitnih organizacija;

- ispitati zakonitost statuta i drugih općih akata neprofitnih organizacija;

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- predložiti i osmisliti osnivanje pojedinih neprofitnih organizacija;

- pripremati opće akte neprofitnih organizacija;

- formulirati teze o usklađenosti hrvatskog zakonodavstva i prakse s legislativom razvijenih država članica Europske unije, kao i praksom Europskog suda za ljudska prava;

- predložiti ili voditi nadzor nad djelovanjem pojedinih neprofitnih organizacija;

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- vrednovati državnu zakonodavnu politiku u području prava neprofitnog sektora;

- preporučiti zakonodavne promjene te promjene u pravnom uređenju neprofitnih organizacija;

- procijeniti budući razvoj zakonodavstva i prakse u Hrvatskoj pod utjecajem prava Europske unije, kao i prakse Europskog suda za ljudska prava;

- valorizirati način postupanja državne i javne uprave u kontekstu zaštite temeljnih prava koja se odnose na neprofitni sektor.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- jasno i precizno prezentirati stečene ishode učenja;

- argumentirati svoje stavove;

- razvijati komunikacijske vještine;

- razvijati sposobnost učenja;

- prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i standardizacije prava u području zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz praksu Europskog suda za ljudska prava.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa doktorandima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita. ECTS bodovi iz ovog kolegija mogu se steći i originalnim znanstvenim istraživanjem umjesto polaganja ispita. To znanstveno istraživanje mora biti različito od znanstvenog rada nastalog u okviru znanstveno-istraživačkih seminara.

Obavijesti