OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravni aspekti upravljanja informacijama
Pravni aspekti upravljanja informacijama
Studij: Javna uprava - 2. semestar
Šifra: 111490
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
Izvođači: dr. sc. Alen Rajko , pred. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 21. 04. 2020.
  • 02. 06. 2020.
  • 16. 06. 2020.
  • 30. 06. 2020.
  • 01. 09. 2020.
  • 15. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravni aspekti upravljanja informacijama Javna uprava - 2. semestar
3.0 111490
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa

četvrtkom 14.30-16.00

Ćirilometodska 4, soba 32
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Alen Rajko , pred. (Predavanja)
Literatura
Musa, Anamarija; Pravni i institucionalni aspekti prava na pristup informacijama; Arbutina, H., Rogić Lugarić, T., Zbornik radova u čast umirovljenja prof.dr. Jure Šimovića, Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2017)
Ofak, Lana; Pravo na pristup informacijama o okolišu: mjerodavni propisi za rješavanje zahtjeva i definicije; Boban, M., Britvić Vetma, B. Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka, Split: Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu (2016)
Rajko, Alen; Informacijsko upravno pravo (Pravo na pristup informacijama, Zaštita osobnih i tajnih podataka); TEB: Zagreb (2011), str. 11-29, 36-55, 64-85, 93-108, 118-149, 182.-185
Musa, A., Ofak, L., Rajko, A.; Pravni aspekti upravljanja informacijama - Zbirka propisa i materijal); Pravni fakultet (2020)
Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15;
Zakon o zaštiti osobnih podataka, NN 106/12 (proč.tekst) (čl. 1., 2., 5-12., 14., 18-26.);
Zakon o tajnosti podataka, NN 79/07, 86/12 (čl. 1-30.);
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (čl. 19.-27.), NN 108/96, 79/07;
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 (čl. 1-28);
Zakon o medijima (čl. 3-, 4., 6., 7, 16-19, 21-23, 27-30., 40., 41., 56., 57.);
Uredba o uredskom poslovanju, NN 7/09 (čl. 1-7.);
Opis predmeta
Kolegij daje uvid u načela, institute i instrumente upravljanja informacijama s pravnog aspekta.
Kolegij se izvodi u 6 termina po 5 sati (redoviti studenti) odnosno 2 termina po 5 sati (za izvanredne studente). NAstava se odvija poslijepodne.
Uvod: općenito o informacijama, osnovno o pravnim aspektima informacija u upravi; javnost uprave; kontakti uprave i stranaka. Temeljni okvir informacijskog zakonodavstva; informacijski resori. "Informacijske odredbe" Ustava Republike Hrvatske: zaštita privatnosti i osobnih podataka, sloboda mišljenja i izražavanja, pravo na predstavku, sloboda znanstvenoga, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, javnost sjednica Hrvatskog sabora i sudskih rasprava, objavljivanje propisa. Pravo na pristup informacijama javnog sektora (osnovne teorijske postavke, međunarodne kodifikacije, usporedna regulacija, hrvatsko pravo). Zaštita osobnih podataka (osnovne teorijske postavke, međunarodne kodifikacije, hrvatsko pravo). Tajni (klasificirani) podaci (stupnjevi tajnosti; klasificiranje i deklasificiranje podataka; pristup klasificiranim podacima i njihova zaštita; poslovna i profesionalna tajna). Medijsko pravo (uloga medija u demokratskom društvu; glavni instituti medijskog prava). Odnosi uprave s javnošću. Upravljanje zapisima (važnost upravljanja zapisima za upravno djelovanje; arhivsko i registraturno gradivo; arhivska služba; uredsko poslovanje; ). Osnovno o informatizaciji uprave i komuniciranju unutar uprave. (Ne)dostupnost informacija javnog sektora - završni sažetak: opća sistematizacija (ne)dostupnosti informacija; kriteriji (ne)dostupnosti; postupak zaštite prava na informaciju; terminološka razgraničenja.
Ispitni rokovi
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
01. 09. 2020.
15. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- objasniti glavne pravne institute na području upravljanja informacijama te posebno objasniti važnost pravilnog upravljanja informacijama i važnost poštovanja načela javnosti uprave;

- definirati temeljni okvir hrvatskog informacijskog zakonodavstva, s posebnim naglaskom na hrvatske propise kojima se regulira pristup informacijama;

- identificirati propis i normu koju je potrebno primijeniti na pojedini slučaj pristupa informacijama; - opisati osnovne institute medijskog prava;

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- rukovati domaćim pravnim izvorima koji se odnose na upravljanje informacijama;

- primijeniti znanje o naučenim normama na konkretne situacije koje se mogu pojaviti u uredskom poslovanju;

- koristiti međunarodni pravni okvir koji uređuje područje upravljanja informacijama

; - demonstrirati razloge (ne)dostupnosti informacija javnog sektora;

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usporediti međunarodne propise koji uređuju pristup informacijama javnog sektora i hrvatsko zakonodavstvo, ispitati njihovu usklađenosti te prepoznati moguće propuste hrvatskog zakonodavstva;

- razlikovati različite stupnjeve tajnosti podataka te objasniti pravno uređenje pristupa i zaštite tajnih podataka;

- analizirati kako informatizacija uprave utječe na komuniciranje unutar uprave, na način upravljanja podacima i na samo načelo otvorenosti uprave;

- provjeriti zakonitost i pravilnost zaštite osobnih podataka;

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- poopćiti utjecaj međunarodnog zakonodavnog okvira na domaće zakonodavstvo i praksu u području upravljanja informacijama;

- predlagati promjenu domaćih normi u slučaju uočenih slabosti pojedinih zakonskih rješenja:

- predvidjeti što bi se dogodilo ako se ne poštuje načelo javnosti uprave;

- formulirati kakve posljedice ima povreda međunarodnog pravnog okvira;

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- procijeniti ulogu i utjecaj medija u suvremenom društvu;

- valorizirati način postupanja u upravi i javnom sektoru u području upravljanja informacijama;

- preispitati način primjene mjerodavnog prava na određeni predmet;

- procijeniti budući razvoj zakonske regulacije područja upravljanja informacijama pod utjecajem pravne stečevine Europske unije;

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;

- argumentirati svoje stavove; - prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji;

- razviti sposobnost učenja;

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na usmenom ispitu.

Usmeni ispit se sastoji se od provjere studentovih sposobnosti;: definirati osnovne koncepte i institute pravnih aspekata upravljanja informacijama, reproducirati sadržaj postupaka kojima se ostvaruje pristup informacijama te uvjete ograničenja, usporediti pojmove i njihova značenja i eksplanatorne dosege, te skicirati moguće rješavanje nekog problema primjenom relevantnog propisa. Student ujedno treba pokazati sposobnost razumijevanja osnovnih pojmova, teorija i propisa i njihove usporedbe i demonstriranja mogućnosti primjene.