OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Migracije, azil i stranci
Migracije, azil i stranci
Studij: Javna uprava - 1. semestar
Šifra: 111483
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Izvođači: doc. dr. sc. Teo Giljević - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Migracije, azil i stranci Javna uprava - 1. semestar
3.0 111483
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Teo Giljević (Predavanja)

Četvrtak od 11:30-13:00h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 3b
Literatura
Lalić Novak, G.; Azil: pravni i institucionalni aspekti; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2016), str. 37-72, 103-127, 178-198
Prezentacije s predavanja (web);
Staničić, Frane; Policijsko upravno pravo; Narodne novine (2015), str. 128-138., 142-145., 146-185.122-126
Opis predmeta
Pojam, razvoj, vrste i tokovi migracija, utjecaj globalizacije na migracijske tokove. Uređenje pravnog položaja stranaca na međunarodnoj razini. Pravni položaj stranaca u Europskoj uniji, politike integracije. Nezakonite i prisilne migracije u Europskoj uniji. Migracije u Republici Hrvatskoj, migracijska politika i pravni položaj stranaca. Ulazak, boravak i kretanje stranaca u Republiku Hrvatsku, zapošljavanje i integracija stranaca. Standardi međunarodne zaštite tražitelja azila i izbjeglica, djelovanje UNHCR-a. Zajednički europski sustav azila. Sustav azila u Republici Hrvatskoj.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- objasniti glavne pravne institute na području pravnog uređenja migracija, položaja

stranaca i pružanja zaštite azila;

- definirati temeljni okvir hrvatskog zakonodavstva koje regulira status osoba koje nemaju

hrvatsko državljanstvo, a nalaze se na području Republike Hrvatske, s posebnim

naglaskom na hrvatske propise kojima se regulira ova problematika;

- identificirati propis i normu koju je potrebno primijeniti na pojedini slučaj ovisno o statusu

stranca;

- opisati osnovne politike migracija;

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- rukovati domaćim pravnim izvorima koji se odnose na status stranaca;

- primijeniti znanje o naučenim normama na konkretne situacije koje se mogu pojaviti u

praksi;

- koristiti međunarodni pravni okvir koji uređuje područje migracija, statusa stranaca i

azilanata;

- demonstrirati razloge uskraćivanja davanja utočišta strancima;

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usporediti međunarodne propise koji uređuju status stranaca i hrvatsko zakonodavstvo,

ispitati njihovu usklađenosti te prepoznati moguće propuste hrvatskog zakonodavstva;- razlikovati različite tipove stranaca ovisno o njihovom pravnom statusu (stranci državljani

država članica EGP-a, stranci državljani „trećih“ država, stranci apatridi, azilanti, osobe

pod supsidijarnom zaštitom);

- analizirati kako politika migracija utječe na percepciju položaja stranaca u hrvatskoj

javnosti;

- provjeriti zakonitost i pravilnost postupanja nadležnih tijela u provođenju migracijskih

politika, kao i zakonodavnog okvira;

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- poopćiti utjecaj međunarodnog zakonodavnog okvira na domaće zakonodavstvo i praksu

u području zaštite prava stranaca i tražitelja azila;

- predlagati promjenu domaćih normi u slučaju uočenih slabosti pojedinih zakonskih

rješenja;

- predvidjeti posljedice promjena u migracijskim politikama;

- formulirati kakve posljedice ima povreda međunarodnog pravnog okvira;

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- procijeniti ulogu migracijske politike na zakonodavni okvir kojim je uređen status

stranaca;

- valorizirati način postupanja nadležnih tijela i pravilnost primjene hrvatskog

zakonodavnog okvira u gabaritima europske pravne stečevine;

- preispitati način primjene mjerodavnog prava na određeni predmet;

- procijeniti budući razvoj zakonske regulacije područja statusa stranaca pod utjecajem

pravne stečevine Europske unije

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
- argumentirati svoje stavove;
- prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji;
- razviti sposobnost učenja;
 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja primjenjuje se usmeni ispit