OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko upravno pravo
Europsko upravno pravo
Studij: Porezni - 5. semestar
Upravno-pravni - 5. semestar
Šifra: 123670, 123945
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc. Marko Šikić
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
doc. dr. sc. Mateja Held
doc. dr. sc. Marko Turudić
Izvođači: doc. dr. sc. Mateja Held - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Turudić - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko upravno pravo Porezni - 5. semestar
Upravno-pravni - 5. semestar
5.0 123670, 123945
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
doc. dr. sc. Mateja Held

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić

Utorkom od 10.30 do 12.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Mateja Held (Predavanja)

Utorkom od 12:30 do 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 44/potkrovlje
doc. dr. sc. Marko Turudić (Predavanja)

Utorkom od 10.30 do 12.00h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Omejec, Jasna; Vijeće Europe i Europska unija: institucionalni i pravni okvir; Novi informator (2008), str. (glava I., glava II. (str. 97.-105., 113.-133.), glava III., glava IV. (str. 305.-314.), Prilog III.) (123670, 123945)
Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. poglavlje 4. (str. 105.-111.), poglavlje 7. (str. 235.-241.), poglavlja 11.-17 (123670)
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. poglavlja koja se odnose na upravno pravo u oblasti EU (123670)
Ofak, Lana; Skripta s prezentacijama s predavanja; (123945)
Predavanja - nastavni tekst objavljen na web stranici predmeta: http://www.pravo.unizg.hr/UPRP/predmet/eup_b/; (123670)
Hartley, Trevor; Temelji prava Europske zajednice: uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. poglavlje 4. (str. 105.-111.), poglavlje 7. (str. 235.-241.), poglavlja 11.-17 (123945)
Borković, Ivo; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. poglavlja koja se odnose na upravno pravo u oblasti EU (123945)
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_hr.htm; (123670)
http://euinfo.pravo.hr/page.aspx?pageID=92; (123670)
http://www.entereurope.hr/; (123670)
http://www1.zagreb.hr/euzg/eu_publikacije/Europa_u_12_lekcija.pdf; (123670)
http://www.mrrfeu.hr/UserDocsImages/Publikacije/ostale%20publikacije/Va_vodi_kroz_Lisabonski_ugovor.pdf; (123670)
Opis predmeta
Nastanak i razvoj europskog upravnog prava. Europski koncept uprave. Upravna područja stvaranja i primjene prava EU. Pravni izvori upravnog prava EU: Ugovori EU (EU Treaties), uredbe (Regulations), direktive (Directives), odluke (Decisions), preporuke (Recommendations), mišljenja (Opinions). Odnos prava EU i nacionalnog prava, primarno i sekundarno pravo, običajno pravo EU, međunarodno pravo i međunarodni ugovori. Odnos Vijeća Europe i Europske unije. (6h)
Temeljna načela uprave EU: načelo zakonitosti uprave, pojam, garancije, oblici nezakonitosti, diskrecijska (slobodna) ocjena u pravu EU i njezinih članica (pojam, sadržaj, dopustivost, kontrola) i drugi oblici slabijeg vezanja uprave. Načela prava EU: jednakosti (Equality) i zabrane diskriminacije (Prohibition of Discrimination, Non-discrimination), razmjernosti (Proportionality), legitimnih očekivanja (Legitimate Expectations), itd.
Prava i dužnosti fizičkih osoba u odnosu na upravu: državljanstvo EU (građanstvo - citizenship of EU), sloboda kretanja i nastanjivanja, pravo na peticije, pritužbe, pristup informacijama, na dobru upravu (Good Administration), pristup javnim službama, jednakost pred upravnim tijelima, ograničenja radi zaštite javnih interesa. Pravni položaj državljana država nečlanica EU. (6h)
Pojedinačni akti uprave tijela EU: upravni akti, postupak njihova donošenja, pravna zaštita, dopustivost opoziva. (6h)
Odgovornost za štetu počinjenu nezakonitim ili nepravilnim radom službenika ili tijela (službe) u pravu EU: pravno uređenje, pretpostavke, nadležnost, postupak. (6h)
Zaštita od nezakonitih akata i rada tijela EU pred sudovima EU - Europski sud (European Court, General Court), Revizorski sud (Court of Auditors) i Ombudsmana EU. (6h)
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati načela primjene europskog upravnog prava u državama članicama EU;
 • prepoznati različite mehanizme sudske zaštite prava koja proizlaze iz prava Unije pred nacionalnim sudovima i Sudom EU;
 • opisati temeljna prava građana Unije u odnosu na institucije, tijela, agencije i urede EU;
 • opisati mehanizme odgovornosti EU i država članica za štetu počinjenu nezakonitim radom službenika;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rukovati izvorima europskog upravnog prava;
 • koristiti Povelju o temeljnim pravima EU;
 • primijeniti znanje o sudskoj zaštiti prava koja proizlaze iz prava Unije;
 • dati primjere za primjenu europskog upravnog prava u državama članicama EU;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati nadležnost Suda EU od nadležnosti Europskog suda za ljudska prava;
 • usporediti nadležnosti i ovlasti tijela Vijeća Europe i Europske unije;
 • kategorizirati tužitelje pred Sudom EU;
 • analizirati razvoj europskog upravnog prava;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predlagati primjenu načela europskog upravnog prava na određeni predmet;
 • predvidjeti što bi se dogodilo ako bi se kršila temeljna prava građana;
 • formulirati kakve posljedice ima nezakoniti rad institucija, tijela, agencija i ureda EU;
 • poopćiti utjecaj prakse Suda EU na domaća javnopravna tijela;

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usporediti različite pristupe zaštiti temeljnih prava građana, odabrati bolji i obrazložiti odabir;
 • valorizirati način postupanja institucija, tijela, agencija i ureda EU;
 • preispitati način primjene načela europskog upravnog prava na određeni predmet;
 • procijeniti budući razvoj domaćeg upravnog prava pod utjecajem europskog upravnog pravo;
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pristupanja Hrvatske Europskoj uniji;
 • razviti sposobnost učenja;
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja primjenjuje se usmeni ispit.

Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati načela primjene europskog upravnog prava u državama članicama EU;
 • prepoznati različite mehanizme sudske zaštite prava koja proizlaze iz prava Unije pred nacionalnim sudovima i Sudom EU;
 • opisati temeljna prava građana Unije u odnosu na institucije, tijela, agencije i urede EU;
 • opisati mehanizme odgovornosti EU i država članica za štetu počinjenu nezakonitim radom službenika;

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • rukovati izvorima europskog upravnog prava;
 • koristiti Povelju o temeljnim pravima EU;
 • primijeniti znanje o sudskoj zaštiti prava koja proizlaze iz prava Unije;
 • dati primjere za primjenu europskog upravnog prava u državama članicama EU;

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • razlikovati nadležnost Suda EU od nadležnosti Europskog suda za ljudska prava;
 • usporediti nadležnosti i ovlasti tijela Vijeća Europe i Europske unije;
 • kategorizirati tužitelje pred Sudom EU;
 • analizirati razvoj europskog upravnog prava;

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predlagati primjenu načela europskog upravnog prava na određeni predmet;
 • predvidjeti što bi se dogodilo ako bi se kršila temeljna prava građana;
 • formulirati kakve posljedice ima nezakoniti rad institucija, tijela, agencija i ureda EU;
 • poopćiti utjecaj prakse Suda EU na domaća javnopravna tijela;

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • usporediti različite pristupe zaštiti temeljnih prava građana, odabrati bolji i obrazložiti odabir;
 • valorizirati način postupanja institucija, tijela, agencija i ureda EU;
 • preispitati način primjene načela europskog upravnog prava na određeni predmet;
 • procijeniti budući razvoj domaćeg upravnog prava pod utjecajem europskog upravnog prava;

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • argumentirati svoje stavove;
 • prilagoditi se promjenama u hrvatskom pravnom sustavu uslijed pristupanja Hrvatske Europskoj uniji;
 • razviti sposobnost učenja;
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Za sve ishode učenja primjenjuje se usmeni ispit.