AKTI UPRAVE U HRVATSKOM I POREDBENOM PRAVU:
Akti uprave u hrvatskom i poredbenom pravu
Akti uprave u hrvatskom i poredbenom pravu
Studij: Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
Šifra: 166962
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasna Omejec
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
Izvođači: prof. dr. sc. Marko Šikić - Predavanja
Osnovni podaci
Akti uprave u hrvatskom i poredbenom pravu Javno pravo i javna uprava - 1. semestar
3.0 166962
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasna Omejec

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Ćirilometodska 4, soba 10 / prizemno
izv. prof. dr. sc. Lana Ofak

Srijedom od 9 do 10:30

Ćirilometodska 4, soba 3/prizemno
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marko Šikić (Predavanja)

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Literatura
Krbek, I.; Upravno pravo FNRJ: Knj. 1, poglavlje II., t. 3.-5.; Birozavod (1955), str. 123-176
Krbek, I.; Pravo javne uprave FNRJ.: knj. III; Funkcioniranje i upravni spor, poglavlje: Upravni akt; Birozavod (1962), str. 5.-52
Ivančević, V.; Institucije upravnog prava; Pravni fakultet Zagreb (1983)
Borković, I.; Upravno pravo; Narodne novine (2002), str. glava IV., V., i XVII
Medvedović, D. (priredio); Hrestomatija upravnog prava; Suvremena javna uprava (2003), str. 3-172
Hartley, T.; Temelji prava Europske zajednice: Uvod u ustavno i upravno pravo Europske zajednice; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2004), str. 89-157., 191-241., 337-442
Omejec, J.; Vijeće Europe i Europska unija, Institucionalni i pravni okvir; Novi informator (2008), str. 124-133., 138-159
Seerden R.; Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States: A Comparative Analysis; Intersentia (2007)
Izbor važnijih odluka i izvješća Ustavnog suda Republike Hrvatske;
Ustav Republike Hrvatske;
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;
Zakon o općem upravnom postupku;
Zakon o upravnim sporovima;
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi;
Zakon o ustanovama;
Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije;
Hartley, Trevor C.; The foundations of European Union law: an introduction to the constitutional and administrative law of the European Union; Oxford University Press (2010)
Krbek, I.; Diskreciona ocjena; Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1937)
Schonberg, Soren J.; Legitimate expectations in administrative law; Oxford University Press (2000)
Šikić, M.; Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 33 (2012.), br. 1 (2012), str. 205-220
Šikić, Marko; Ofak, Lana; Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava); Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 32 (2011.), br. 1 (2011), str. 127-153
Singh, MP; German administrative law in common law perspective; Springer (2001)
Brown, LN, Bell, JS, with the assistance of Galabert, J-M; French Administrative Law, Fifth Edition; Oxford University Press (1998)
Braibant, G.; Le droit Administratif Francais; Presse de la fondation nationale des sciences politiques et Dalloz (1992)
Opis predmeta
Temeljni cilj kolegija je stjecanje znanja i vještina primjerenih za rješavanje ili sudjelovanje u rješavanju najsloženijih pravnih pitanja donošenja i primjene normativnih i pojedinačnih (upravni ugovori, upravni akti) akata uprave. Cilj je i osposobiti doktorande za prilagodbu hrvatskog javnopravnog sustava zahtjevima koji proizlaze iz pravne stečevine Europske unije i za odgovarajuću primjenu normativnih rješenja u praksi.
Sadržaj kolegija:
1. Tipologija akata uprave u europskoj i hrvatskoj pravnoj doktrini i primjena u praksi.
2. Podzakonski općenormativni akti. Tipologija. Akti državnih tijela (predsjednika Republike, Vlade, središnjih tijela državne uprave). Akti tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Akti pravnih osoba i tijela s javnim ovlastima (HNB, agencije, vijeća, komisije, javnih ustanova itd.). Nadzor zakonitosti akata unutar uprave.
3. Akti planiranja, programiranja i sl. Tipologija. Pravna narav: pravno obvezujući ili ne?
4. Interni akti uprave.
5. Teorija upravnog akta. Upravni akt u zakonodavstvu i upravnoj praksi Europske unije, Francuske, Austrije, Njemačke, Slovenije i Hrvatske. Upravni akt i diskrecijska ocjena. Teorija pogrešnosti upravnog akta.
6. Upravni ugovori (ugovori javnog prava).
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- objasniti tipologiju akata uprave u europskoj i hrvatskoj pravnoj doktrini i praksi;

- objasniti tipologiju podzakonskih općenormativnih akata;

- opisati kontrolu zakonitosti i ustavnosti podzakonskih općenormativnih akata;

- opisati bitne karakteristike upravnog akta;

- identificirati slučajeve (greške) nezakonitosti.

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- primijeniti znanje na pripremu zakona, podzakonskih akata i drugih propisa u vezi s harmonizacijom hrvatskog pravnog sustava legislativi i standardima prava Europske unije;

- primijeniti znanje na pripremu najsloženijih upravnih akata;

- interpretirati i koristiti se relevantnom sudskom praksom;

- koristiti se pravnim izvorima Europske unije.

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- analizirati usklađenost domaćih propisa s legislativom Europske unije;

- razlikovati vrste akata uprave;

- usporediti glavne značajke akata uprave u pojedinim državama članicama Europske unije;

- ispitati zakonitost i svrhovitost upravnih akata u pojedinačnim slučajevima;

- ispitati zakonitost podzakonskih općenormativnih akata u određenom predmetu.

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- planirati i voditi istraživanje u vezi s aktima uprave;

- pripremati složene vrste akata uprave;

- formulirati teze o usklađenosti hrvatskog zakonodavstva i prakse s pravom Europske unije;

- predložiti nadzor zakonitosti akata unutar uprave.

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- ocijeniti zakonitost akata uprave u pojedinačnim slučajevima;

- procijeniti budući razvoj domaćeg upravnog prava pod utjecajem pravnog sustava Europske unije;

- preporučiti zakonodavne promjene te promjene u postupanju javnopravnih tijela i upravnih sudova u pravcu harmonizacije hrvatskog sustava akata uprave sustavu Europske unije i razvijenih država članica Europske unije;

- vrednovati državnu zakonodavnu politiku.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

- jasno i precizno prezentirati stečene ishode učenja;

- argumentirati svoje stavove;

- razvijati komunikacijske vještine;

- razvijati sposobnost učenja;

- pronaći i analizirati relevantne nacionalne pravne izvore i sudsku praksu;

- vrednovati usklađenost hrvatskog zakonodavstva i prakse s legislativom Europske unije, njezinih država članica i njihovom sudskom praksom.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nastava se izvodi u obliku predavanja, individualnog rada sa doktorandima na konzultacijama, grupnim diskusijama, putem individualnog istraživačkog rada i dubljeg proučavanja pojedinih pitanja te u obliku mentorskog rada. Provjera znanja vrši se putem ocjene angažmana studenata na nastavi, rezultata grupnih diskusija te usmenog ispita. ECTS bodovi iz ovog kolegija mogu se steći i originalnim znanstvenim istraživanjem umjesto polaganja ispita. To znanstveno istraživanje mora biti različito od znanstvenog rada nastalog u okviru znanstveno-istraživačkih seminara.

 

Obavijesti