TEMELJI RAČUNOVODSTVA:
Temelji računovodstva
Temelji računovodstva
Studij: Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
Šifra: 166837
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lajoš Žager
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
Osnovni podaci
Temelji računovodstva Pravo društava i trgovačko pravo - 3. semestar
5.0 166837
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lajoš Žager
izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
Literatura
Barišić, I., Brozović, M., Dečman, N., Ježovita, A., Novak, A., Pavić, I.; Računovodstvo I: priručnik za vježbe; Zagreb (2016)
Žager, K., Tušek, B., Mamić Sačer, I., Sever Mališ, S., Žager, L.; Računovodstvo I: računovodstvo za neračunovođe; Zagreb (2016)
Wild, J., Shaw, K. W., Chiappetta, B.; Fundamental Accounting Principles. 22nd Edition; New York (2015)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- pojmovno određenje računovodstvenih informacija u kontekstu upravljanja poslovanjem poduzeća
- razumijevanje osnovnih računovodstvenih kategorija
- sagledavanje temeljnih financijskih izvještaja kao podloge za ocjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća
- usvajanje koncepta evidencijskog dijela računovodstvenog procesa
- savladati okvir knjigovodstvenih isprava kao ulaznih elemenata evidentiranja poslovnih događaja
- uloga poslovnih knjiga u procesu računovodstvene evidencije i financijskog izvještavanja
- utvrditi mogućnosti primjene računovodstvenih politika i procjena u kontekstu ostvarivanja uspješnosti poslovanja poduzeća
- analizirati ulogu revizije i analize financijskih izvještaja u pogledu utvrđivanja kvalitete financijskog izvještavanja

Sadržaj kolegija:
- uloga računovodstva u internoj okolini poduzeća kao instrumenta upravljanja poslovanjem
- pojmovno određenje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
- pregled tradicionalnog i suvremenog aspekta promatranja i uloge računovodstva
- računovodstvene pretpostavke, načela i standardi kao polazište za određivanje računovodstvenih politika i procjena
- pojam, uloga i vrste knjigovodstvenih isprava
- važnost osnovnih i pomoćnih poslovnih knjiga kao organizacijskog aspekta računovodstva
- konceptualni okvir računovodstvenog procesa
- računovodstvene predradnje financijskog izvještavanja
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

a) INTELEKTUALNE (KOGNITIVNE) VJEŠTINE:

 

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • definirati pojam računovodstva i temeljnih financijskih izvještaja
 • prepoznati značaj financijskog izvještavanja u kontekstu upravljanja i odlučivanja
 • izdvojiti ulogu knjigovodstvenih isprava i poslovnih knjiga u računovodstvenom procesu
 • ispisati proces računovodstvenog evidentiranja poslovnih događaja
 • znati strukturu i sadržaj temeljnih financijskih izvještaja
 • grupirati elemente računovodstvenog procesa prema pripadnosti temeljnim financijskim izvještajima
 • identificirati značaj revizije i analize u kontekstu kvalitete financijskog izvještavanja

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • interpretirati ulogu računovodstvenih informacija u procesu poslovnog odlučivanja
 • demonstrirati primjenu računovodstvenih informacija kao ulaznih podataka u procesu financijske analize i ocjene učinkovitosti poslovanja poduzeća
 • demonstrirati računovodstveni postupak od primanja knjigovodstvene isprave do njezinog utjecaja na financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzeća
 • sprovesti pripremu knjigovodstvenih isprava i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama
 • ilustrirati sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja
 • objasniti povezanost između temeljnih financijskih izvještaja

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati i ispitati korisnost računovodstvenih podataka u stvaranju informacija relevantnih u procesu poslovnog odlučivanja kao instrumenta upravljanja poslovanjem
 • usporediti povoljne odnose između imovine i izvora imovine
 • ispitati veze i odnose između poslovnih knjiga i financijskih izvještaja
 • razraditi ulogu prihoda i rashoda u kontekstu utjecaja na vlastite izvore financiranja
 • razlikovati odnose između elemenata iz temeljnih financijskih izvještaja

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati i sastaviti konceptualni okvir računovodstvenog procesa u nekom poduzeću
 • predlagati smjernice za uklanjanje manjkavosti u računovodstvenom informacijskom sustavu
 • pripremiti znanstveno istraživanje o ulozi računovodstvenog sustava u kvaliteti financijskog izvještavanja

EVALUACIJA

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • ocijeniti financijski položaj i uspješnost poslovanja primjenom podataka iz temeljnih financijskih izvještaja
 • zaključiti o adekvatnosti primjene odabranih računovodstvenih politika i procjena
 • vrednovati korisnost financijskog izvještavanja za sve interesno-utjecajne skupine
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • logički povezivati međuovisne elemente računovodstvenog procesa
 • jasno se izraziti i strukturirati savladane teorijske koncepte financijskog izvještavanja
 • uvažavati i prepoznavati značaj računovodstvenih informacija u kontekstu upravljanja
 • sudjelovati u timskom okruženju
 • razvijati usmene i pismene komunikacijske vještine
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • povezivanje ishoda učenja i provjere znanja provodit će se pismeno i usmeno
 • ishodi učenja svih navedenih skupina testirat će se putem pismenog i usmenog ispita, što između ostalog podrazumijeva razumijevanje računovodstvenog procesa na primjerima uobičajenih poslovnih promjena. Pismeni ispit uključuje testiranje poznavanja teorijskog okvira računovodstva kao i razumijevanje procesa financijskog izvještavanja.
 • kriterij ocjenjivanja:
  • pismena provjera: pitanja vezana za teorijski okvir temelja računovodstva i financijskog izvještavanja uz zadatke vezane za rješavanja problema računovodstvenog procesa u utjecaja poslovnih promjena na temeljne financijske izvještaje
  • usmena provjera: postavljanje pitanja unutar kojih se ispituje znanje teorije i povezivanje dijelova materije računovodstvenom procesu i financijskom izvještavanja.
Obavijesti