OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU:
Katedra za trgovačko pravo i pravo društava
Reguliranje elektroničkih komunikacija
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 142160
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Marko Šikić
doc. dr. sc. Marko Turudić
Osnovni podaci
Reguliranje elektroničkih komunikacija Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 142160
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Ne održava konzultacije u akad.god. 2018./2019. 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Igor Gliha

utorkom od 16,00 do 17,30 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 31/II
prof. dr. sc. Marko Šikić

Srijedom od 16 do 17:30

Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
doc. dr. sc. Marko Turudić

Srijedom od 10 do 11.30h

Ćirilometodska 4, soba 40A/potkrovlje
Literatura
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09, 80/13)
Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)
Butorac Malnar, Vlatka; Pecotić Kaufman, Jasminka; Petrović, Siniša, Pravo tržišnog natjecanja .Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (monografija).
Turudić, M; Novine u sustavu upravnosudske zaštite od pojedinačnih akata HAKOM-a, Zagrebačka pravna revija (1848-6118) 3 (2014), 1; 81-104
Petrović, Siniša, Josipović Tatjana, Bilić, Antun, Independent regulators in the network industries // Regulatory agencies in the tension between law and economics / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Sander, Gerald G. ; Barić, Sanja (ur.). Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011. Str. 231-285.
Petrović, Siniša; Butorac Malnar, Vlatka, Novo pravno uređenje tržišnog natjecanja. // Pravo u gospodarstvu. (2010) ; 101-143
Petrović, Siniša, Pojam i uloga neovisnih regulatora. // Pravo u gospodarstvu. 47 (2008) , 3; 462-489 (članak, znanstveni).
Turudić, Marko, BEREC: Kompromisni pristup reguliranju tržišta elektroničkih komunikacija Europske unije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 62 (2012) , 3; 961-987
Turudić, Marko, Pregled regulacije telekomunikacijskog tržišta Europske unije. // Pravo u gospodarstvu. 5 (2011) ; 1087-1116
Bellamy & Child, European Community Law of Competition, Oxford University Press, 6th edition, 2008 (odabrana poglavlja)
Telecommunications Law and Regulation, Ian Walden, John Angel (eds.), 2nd edition, Oxford University Press, 2005 (odabrana poglavlja)
EC Competition and Telecommunications Law: A Practitioner's Guide, Christian Koenig, Andreas Bartosch, Jens-Daniel Braun (eds.), Kluwer, 2002 (odabrana poglavlja)
Nikos Th. Nikolinakos, EU competition law and regulation in the coverging telecommunications, media, and IT sectors, Kluwer, 2006 (odabrana poglavlja)
Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14)
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
Opis predmeta
Uvod u pravo i politiku tržišnog natjecanja (2h)
Odnos prava regulacije i prava tržišnog natjecanja (2h)
Primjena pravila o zaštiti tržišnog natjecanja u području elektroničkih komunikacija (2h)
Pravo i politika liberalizacije elektroničkih komunikacija (2h)
Pristup tržištu i upravljanje ograničenim resursima (2h)
Tržišna snaga poduzetnika i asimetrična regulacija (4h)
Univerzalne usluge (2h)
Položaj regulatornih agencija u pravnom poretku Republike Hrvatske (2h)
Razvoj reguliranja elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj (2h)
Ustroj HAKOM-a (2h)
Odnos HAKOM-a i BEREC-a, nacionalni regulatori u kontekstu Europske unije (2h)
Opći akti HAKOM-a (2h)
Pojedinačni akti HAKOM-a (2h)
Upravnosudska zaštita protiv pojedinačnih akata HAKOM-a (2h)
Stvarnopravno uređenje elektroničke infrastrukture (2h)
Intelektualno vlasništvo i elektroničke komunikacije (2h)
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Obavijesti