OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pravo konkurencije
Pravo konkurencije
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61300
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo konkurencije Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61300
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman (Predavanja)
Literatura
Butorac Malnar, V., Pecotić Kaufman, J., Petrović, S.; Pravo tržišnog natjecanja; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. cijela knjiga
Liszt M.; Pravno uređenje državnih potpora u RH; Pravo u gospodarstvu 43 (2004), 4 (2004), str. 260-290
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN, br. 79/2009, 80/2013);
Uredba o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta (NN, br. 9/2011);
Zakon o državnim potporama (NN, br. 47/2014);
Propisi s: http://www.aztn.hr i http://ec.europa.eu/competition/index_en.html;
Šoljan Vedran; Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja: I.dio; Hrvatska pravna revija 3 (2003), 2 (2003), str. 34-49
Šoljan Vedran; Diskriminacija u cijenama kao oblik ograničavanja tržišnog natjecanja: II.dio; Hrvatska pravna revija 3 (2003), 3 (2003), str. 37-50
Opis predmeta
Pravo konkurencije je predmet koji se bavi hrvatskim i europskim pravom konkurencijetržišnog natjecanja. Glavna materijalna područja prava konkurencije su sporazumi koji ograničavaju tržnšno natjecanje, zlouporaba vladajućeg položaja i koncentracije poduzetnika. Osim toga, predmet objašnjava procesne i statusne aspekte prava konkurencije, kao što je položaj nacionalnih i europskih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja. Predmet obuhvaća i zabranjenje državne potpore.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- definirati pojam i svrhu prava konkurencije;
- identificirati izvore prava konkurencije;
- opisati povijesni razvoj prava konkurencije;
- prepoznati tijela osiguranja slobodnog tržišnog natjecanja;
- objasniti pojam mjerodavnog tržišta;
- diskutirati o zabranjenim sporazumima i posljedicama takvih sporazuma;
- objasniti pojam i posljedice monopolistiĉkog djelovanja i koncentracija;
- imenovati tijela koja osiguravaju slobodno tržišno natjecanje;
- diskutirati o državnim potporama;
- objasniti utjecaj ekonomskih teorija na kvalifikaciju određene povrede trţišnog natjecanja

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- primijeniti relevantna pravna pravila i institute;
- interpretirati ulogu prava konkurencije na gospodarstvo u cjelini;
- samostalno se koristiti propisima s područja prava konkurencije;
- sprovesti samostalno istraţivanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- razlikovati javnopravnu i privatnopravnu zaštitu;
- analizirati pojmove tržišne snage i mjerodavnog tržišta;
- kategorizirati razliĉite vrste ograniĉavanja trţišnog natjecanja putem kartela;
- razlikovati različite pojavne oblike zabranjenih sporazuma (horizontalnih i vertikalnih), zlouporaba vladajućeg položaja i koncentracija;
- ispitati pojmove zabranjenog sporazuma, zlouporabe vladajućeg poloţaja na tržištu i zabranjene koncentracije poduzetnika

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- predložiti oštećenom klijentu konkretne mjere zaštite od protupravnog djelovanja poduzetnika;
- formulirati mjere zaštite tržišnog natjecanja koje mogu poduzeti nadležni regulatori;
- osmisliti kako bi izgledala prijava koncentracije pred nadležnim tijelom;
- konstruirati hipotetske slučajeve povrede tržišnog natjecanja

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- procijeniti hrvatsko pravo konkurencije u kontekstu prava konkurencije Europske unije;
- usporediti pravo konkurencije u užem smislu sa srodnim područjima – regulacijom mrežnih industrija i državnim potporama;
- prosuditi kakvu ulogu ima pravo konkurencije na gospodarstvo u cjelini;
- prosuditi kakva subjektivna prava pravo konkurencije osigurava poduzetnicima;
- usporediti postupovne i materijalnopravne odredbe prava konkurencije, odnosno kako se one međusobno uvjetuju;
- prosuditi ulogu nacionalnih agencija i regulatora u odnosu na odgovarajuća tijela na europskoj razini;
- vrednovati odnos između razlićitih oblika povrede tržišnog natjecanja, odnosno koliko se određene povrede preklapaju;
- procijeniti utjecaj ekonomskih teorija na kvalifikaciju određene povrede tržišnog natjecanja

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- usmeno i pismeno prezentirati svoje stavove;
- diskutirati o temema prava konkurencije;
- pisati stručne radove koristeći osnovni znanstveni instrumentarij;
- primjenjivati ekonomske teorije radi kvalifikacije određene povrede prava konkurencije;
- koristiti informatičke tehnologije u svrhu prezentacije svojih zaključaka

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

- postizanje zacrtanih ishoda učenja se u fazi pripreme nastavnog programa prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking);
- u fazi izvedbe nastavnog programa ishodi se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave te praćenjem reakcije studenata;
- studenti se mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte;
- nakon izvedbe nastavnog programa ishodi učenja se provjeravaju na pismenom i usmenom ispitu.