:
Osnove prava društava
Osnove prava društava
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111397
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Antun Bilić - Predavanja
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 11. 11. 2019.
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Osnove prava društava Javna uprava - 3. semestar
5.0 111397
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Petar Miladin

Utorkom u 12.00, Trg maršala Tita 14,  54/II

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Ne održava konzultacije u akad.god. 2018./2019. 

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Antun Bilić (Predavanja)

Utorkom u 11.00, TMT 14, soba 65.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 65
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Petrović S.; Ceronja P.; Osnove prava društava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2018), str. cijela knjiga
Opis predmeta
Uvod u pravo društava, pravo društava u pravnom sustavu RH, podjela društava. Pojam trgovca, trgovačkog društva, trgovac pojedinac, preddruštvo, pravna osobnost trgovačkog društva. Imovina i odgovornost za obveze trg. društva. Tvrtka. Predmet poslovanja. Sjedište. Zastupanje. Sudski registar. Društva osoba; ortaštvo, javno trgovačko društvo. Komanditno društvo. Tajno društvo, GIU, zadruga, udruga. Društva kapitala, općenito; Dioničko društvo, dionice, osnivanje dioničkog društva. Organi dioničkog društva; uprava, nadzorni odbor, upravni odbor, glavna skupština, nevaljanost odluka. Izmjene statuta društva, povećanje i smanjenje temeljnog kapitala, prestanak društva.
Društvo s ograničenom odgovornošću; općenito, temeljni ulozi i poslovni udjeli; Osnivanje. Organi društva; uprava. nadzorni odbor, skupština. Izmjena društvenog ugovora, smanjenje i povećanje
temeljnog kapitala, prestanak. Europsko dioničko društvo, Društvo za uzajamno osiguranje, Kreditna
unija. Statusne promjene. Povezana društva. Osnove hrvatskog tržišta kapitala.
Ispitni rokovi
11. 11. 2019.
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

 

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- navesti podjelu društava;
- objasniti sličnosti i razlike između pojedinih tipova društava i praktične razloge postojanja društava;
- objasniti pojam trgovca, trgovačkog društva, trgovca pojedinca, preddruštva, podružnice, tvrtke, sjedišta;
- objasniti pojam i svrhu sudskog registra;
- objasniti osnivanjeustroj i djelovanje društava osoba i društava kapitala s naglaskom na trgovačka društva;
- diskutirati o svrsi i načinima povezivanja društava i statusnim promjenama;
- izdvojiti ključne propise iz područja prava društava


Primjena


Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- rasporediti društva prema različitim svojstvima;
- interpretirati sličnosti i razlike između pojedinih tipova društava i razloge postojanja društava;
- demonstrirati način osnivanja, ustrojstvo i djelovanje pojedinih tipova društava;
- primijeniti znanje o pravu društava


Analiza


Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- kategorizirati različite oblike društava u hrvatskom pravu;
- identificirati temeljne razlike između pojedinih pravnih oblika društava;
- ispitati prednosti i nedostatke obavljanja određene poslovne djelatnosti preko trgovačkog društva;
- razlikovati trgovačko društvo kao pravnu osobu, preddruštvo, podružnicu i predstavništvo;
- izdvojiti temeljne osobine unutarnjeg ustrojstva dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću


Sinteza


Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- planirati unutarnju organizaciju konkretnog trgovačkog društava;
- osmisliti podjelu dužnosti i ovlaštenja u unutarnjem ustrojstvu društava;
- predlagati rješenja u upravljanju osnovnim organizacijskim procesima u organima trgovačkih društava (npr. imenovanje, opoziv i ostavka članova organa);
- formulirati temeljne značajke različitih oblika zastupanja društva

 

Vrednovanje


Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

procijeniti značaj prava društava u gospodarstvu na makroekonomskom planu;
- procijeniti značaj ispravnog odabira oblika društva na mikroekonomskom planu;
- odabrati optimalni oblik društva za pojedinu situaciju;
- ocijeniti najnoviji razvoj prava društava, potaknut pravom Europske unije, kao npr. uvođenje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- na razumljiv i pristupačan način usmeno obrazlagati svoje stavove;
- pismeno izložiti najbitnije postavke pročitanog gradiva;
- surađivati u grupi;
- primjenjivati informatičke tehnologije u svojim izlaganjima

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

- postizanje zacrtanih ishoda učenja se u fazi pripreme nastavnog programa prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking);
- u fazi izvedbe nastavnog programa ishodi se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave te praćenjem reakcije studenata;
- studenti se mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte;
- nakon izvedbe nastavnog programa ishodi učenja se provjeravaju na usmenom ispitu

Obavijesti