OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Bankarsko pravo
Bankarsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61294
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Siniša Petrović
prof. dr. sc. Petar Miladin
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović
prof. dr. sc. Nina Tepeš
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Jakšić - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Bankarsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61294
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Utorkom 8-9

Trg Republike Hrvatske 14, soba 68
prof. dr. sc. Petar Miladin

Ne održava konzultacije u ak. god. 2019/2020

Trg Republike Hrvatske 14, soba 54/II
prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović

Konzultacije se održavaju ponedjeljkom u 14,00 sati. 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 307/III
prof. dr. sc. Nina Tepeš

utorkom 10,00 - 11,00

Trg Republike Hrvatske 3, soba 306/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Predavanja)

Četvrtkom u 09:00, Trg Republike Hrvatske 14, 53/II

Konzultacije za studente poslijediplomskih studija održavaju se u terminu prema prethodnom dogovoru.

Trg Republike Hrvatske 14, soba 53/II
Literatura
Miladin, Petar; Bankarski računi pravnih i fizičkih osoba; Pravo u gospodarstvu, 44 (2005), 4 (2005), str. 142-173
Miladin Petar; Odgovornost za zaštitu osobnih podataka u bankarstvu u: Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti; Narodne novine, Zagreb (2006), str. 315-338
Miladin Petar; Odnosi ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitne banke; Zbornik 47. susreta pravnika, Opatija svibanj 2009. (2009), str. 355-395
Miladin Petar; Bankarsko jamstvo na prvi pogled; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 56(2006), Poseban broj (2006), str. 335-380
Miladin Petar; Poslovna, profesionalna i službena tajna; Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, (2006), 5 (2006), str. 97-124
Miladin Petar; Privatnopravno uređenje platnog prometa od 1. siječnja 2011.; Zbornik 48. susreta pravnika Opatija, Dodatak (2010), str. 1-46
Miladin Petar; Trgovina financijskim instrumentima (vrijednosnim papirima, efektima) u: Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržištu kapitala; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 469-561
Miladin Petar; Pravni odnosi između društva izdavatelja, emisijskog konzorcija i ulagatelja (emisijski posao) u: Prilagodba hrvatskog prava i ekonomije europskom tržitšu kapitala; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2013), str. 133-178
Opis predmeta
Pojam bankarskog prava. Razgraničenje i odnos bankarskog prava prema pojedinim granama prava. Pravna priroda poslovnog odnosa između banke i klijenta. Bankarska tajna i bankarsko obavještavanje. Pravni položaj društava za zaštitu kreditne sigurnosti. Vrste i pojam bankarskog računa. Žiro ugovor. Kontokorentna pogodba žiro ugovora. Plaćanje doznakom. Plaćanje terećenjem računa. Plaćanje debitnim i kreditnim karticama. Ugovor o kreditu. Bankarsko jamstvo na prvi poziv. Trgovina financisjkim instrumentima. Pravni položaj Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • objasniti pojam bankarskog prava;
 • objasniti primjenu općih uvjeta poslovanja u bankarstvu;
 • ilustrirati razgraničenje i odnos bankarskog prava prema drugim područjima prava
 • diskutirati o pravnoj prirodi poslovnog odnosa između banke i klijenta;
 • opisati ugovore koji su specifični u bankarskom poslovanju;
 • objasniti bankarsku tajnu i bankarsko obavještavanje;
 • objasniti pojam emisijskog posla;
 • opisati odnos ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitarne banke;
 • definirati različite vrste bankarskih računa;
 • objasniti plaćanje doznakom, plaćanje terećenjem računa, plaćanje debitnim i kreditnim karticama, pravni poloţaj Hrvatske narodne banke i poslovnih banaka;
 • objasniti razlike između bankarskog jamstva na prvi poziv i bankarske garancije odnosno akcesornog jamstva


Primjena


Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • demonstrirati specifičnosti bankarskog prava;
 • primijeniti znanja o općim uvjetima poslovanja na ugovore koji su specifični u bankarskom poslovanju;
 • koristiti se propisima s područja bankarskog prava;
 • sprovesti samostalno istraživanje izvora radi pronalaženja najprimjerenijeg rješenja u konkretnoj situaciji


Analiza


Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati odnose ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima i depozitne banke;
 • razlikovati različite vrste bankarskih računa i različita uređenja plaćanja (doznakom, terećenjem raĉuna, ec-debitnim karticama i kreditnim karticama);
 • ispitati prednosti ugovaranja bankarskog jamstva na prvi poziv naspram ugovaranja bankarske garancije odnosno akcesornog jamstva;
 • kategorizirati obveze i odgovornost između sudionika emisijskog konzorcija, izdavatelja i konzorcija, konzorcija i ulagatelja te ulagatelja i izdavatelja pri izdavanju vrijednosnih papira;
 • usporediti pravne oblike trgovanja financijskim instrumentima (financijsku komisiju, fiksne poslove s financijskim instrumentima i vlastitu trgovinu banke)


Sinteza


Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • predložiti mjere zaštite osobnih podataka u bankarstvu;
 • pripremiti ugovor o bankarskom jamstvu na prvi poziv;
 • rasporediti odgovornost između sudionika s naslova emisijskog posla;
 • formulirati načine trgovanja financijskim instrumentima


Vrednovanje


Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • prosuditi položaj bankarskog prava u sustavu privatnog prava, osobito u odnosu na trgovačko pravo;
 • vrednovati ulogu bankarskog prava u nacionalnom gospodarstvu;
 • usporediti rješenja hrvatskog prava s rješenjima komparativnih pravnih sustava;
 • preispitati postojeća zakonska rješenja i potrebu da se zakonodavno uvedu neki novi instituti koji postoje u razvijenijim tržišnim gospodarstvima;
 • procijeniti koliko su rješenja prava Europske unije kompatibilna s nacionalnim uređenjem bankarskog prava;
 • ocijeniti odnos između javnopravnih i privatnopravnih propisa, osobito na području tržišta kapitala
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 1. argumentirano zastupati stavove za i protiv nekog rješenja;
 2. usmeno prezentirati svoje zaključke pred većim brojem ljudi;
 3. na stručan naĉin pismeno obraditi neku temu, koristeći osnovni znanstveni instrumentarij;
 4. sastavljati nacrte bankarskih ugovora;
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 1. postizanje zacrtanih ishoda učenja se u fazi pripreme nastavnog programa prati kroz usporedbu sa sličnim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking);
 2. u fazi izvedbe nastavnog programa ishodi se kontroliraju praćenjem pohađanja nastave te praćenjem reakcije studenata;
 3. studenti se mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pošte;
 4. nakon izvedbe nastavnog programa ishodi učenja se provjeravaju na usmenom ispitu