OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Engleski jezik za javnu upravu III
Studij: Javna uprava - 3. semestar
Šifra: 111399
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Lelija Sočanac
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.
Ispitni rokovi:
 • 27. 01. 2020.
 • 10. 02. 2020.
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Engleski jezik za javnu upravu III Javna uprava - 3. semestar
2.0 111399
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Lelija Sočanac

ponedjeljkom 15.30-16.30h

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 5
dr. sc. Snježana Husinec , v. pred.

ponedjeljkom 11.30 - 12.30

Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, kabinet 2A
Literatura
Lelija Sočanac, Marijana Javornik Čubrić; English for Public Administration; Narodne novine (2018), str. 97-140
Milica Gačić; Englesko-hrvatski rječnik prava i međunarodnih i poslovnih odnosa; Školska knjiga (2010)
Opis predmeta
Cilj je kolegija upoznati studente s osnovama obrazovanja u javnoj upravi, državne službe, etike javne uprave, dobre vladavine, odgovornosti vlade i sudske kontrole javne uprave.
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:
 • definirati i objasniti osnove obrazovanja u javnoj upravi;
 • definirati i objasniti temelje državne službe;
 • definirati upravnu etiku te objasniti njezine vrijednosti i načela;
 • izdvojiti primjere temeljnih prava građana Europske Unije;
 • navesti osnovna načela javne službe;
 • objasniti modele i mehanizme odgovornosti vlade;
 • objasniti sudsku kontrolu javne uprave i zakonodavstva.
Praktične i generičke vještine:
 • prezentirati usvojene ishode učenja na engleskom jeziku;
 • koristiti odgovarajuće jezične strukture i termine u okviru relevantnih tema;
 • razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku;
 • sudjelovati u radu tima u pripremi izlaganja na engleskom jeziku.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:
 • ishodi učenja testiraju se pismenim zadacima i usmenim ispitom te izlaganjem prezentacija na nastavi;