Pravo socijalne sigurnosti
Studij: Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
Šifra: 123694
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Potočnjak
prof. dr. sc. Ivana Grgurev
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa
Izvođači: Iva Bjelinski Radić , mag. iur. - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo socijalne sigurnosti Međunarodno-upravni - 6. semestar
Organizacijsko-menadžerski - 6. semestar
Upravno-ekonomski - 6. semestar
Upravno-pravni - 6. semestar
5.0 123694
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Željko Potočnjak

Petkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 14, soba 45
prof. dr. sc. Ivana Grgurev

Ne drži (sabbatical)

Trg Republike Hrvatske 14, soba 44
izv. prof. dr. sc. Viktor Gotovac

Srijedom u 17 sati

Gundulićeva 10, soba 11
izv. prof. dr. sc. Ivana Vukorepa

Četvrtkom u 11 sati

Gundulićeva 10, soba 13
Izvođač Konzultacije Lokacija
Iva Bjelinski Radić , mag. iur. (Predavanja)

Ponedjeljkom u 10 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 40 (4. kat - potkrovlje)
Literatura
Anton Ravnić; Osnove radnog prava; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2004), str. 207-252; 279-302
Ivana Vukorepa; Mirovinski sustavi; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2012), str. 165-208
Zakon o mirovinskom osiguranju (samo članci 1.-140.);
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (samo članci 1.-9., 78. - 123., 170.-181., 192.-195.);
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (samo članci 1.-8., 9.-19., 97.- 152., 186.-190., 245-256., 266.- 272.);
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (samo članci 1.-14., 83.-89., 103.-135.);
Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine;
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-86. i 119.-134.);
Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (samo članci 1.-34.);
Zakon o tržištu rada;
Zakon o socijalnoj skrbi (samo članci 1.-123.);
Zakon o doplatku za djecu;
Opis predmeta
Uvod u pravo socijalne sigurnosti (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu).
Povijesni razvoj socijalnog prava te društveni, gospodarski i tehnološki kontekst razvoja.
Sistematizacija javnih socijalnih sustava (po vrstama davanja, načinu financiranja itd.)
Razvoj i oblici privatnih i javnih mirovinskih sustava u svijetu.
Organizacija i reforma sustava mirovinskog osiguranja u RH. Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti naspram mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.
Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz sustava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (I. mirovinskog stupa).
Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II. i III. mirovinskog stupa).
Organizacija zdravstvenog osiguranja u svijetu i u RH.
Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Osigurane osobe, prava i uvjeti za stjecanje prava iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.
Organizacija sustav socijalne skrbi u svijetu i RH.
Prava iz sustava socijalne skrbi i korisnici.
Doplatak za djecu.
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u RH i prava.
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 

Znanje i razumijevanje

 

Definirati pravo socijalne sigurnosti te koncept i sustave socijalne sigurnosti, sve to s obzirom na postojeće nacionalno uređenje.

 

Objasniti sistematizacije, podjele i povijesni razvitak prava socijalne sigurnosti te koncepta i sustava socijalne sigurnosti; potom odnos nacionalnog prava socijalne sigurnosti sa međunarodnim i europskim standardima i odgovarajućim pravom socijalne sigurnosti odnosno domaćih, međunarodnih i europskih izvora prava socijalne sigurnosti; te gospodarsko i socijalno značenje socijalnog prava u različitim modelima kojima se ostvaruje koncept socijalne sigurnosti i u različitim sustavima socijalne sigurnosti. Također i objasniti značaj prava socijalne sigurnosti u kontekstu temeljnih i ustavnih prava te gospodarsko i socijalno značenje prava socijalne sigurnosti. Objasniti sistematizacije javnih socijalnih sustava. To se posebno odnosi na sustav zdravstvenog osiguranja, mirovinskog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, socijalne skrbi, rodiljnih i roditeljskih potpora te dodataka na djecu.

 

Prepoznati primjenjivo pravo i primjenjivi pravni institut za rješavanje određenog problema iz područja prava socijalnog osiguranja te odrediti postupak koji treba primijeniti za rješavanje tog problema.

 

Diskutirati o različitim modelima sustava i razvitku socijalne sigurnosti.

 

Izvijestiti o problemima u vezi sa sustavima socijalne sigurnosti te njihovim mogućim odgovarajućim rješenjima.

 

Primjena

 

Izabrati primjenjivo pravo koje treba primijeniti na određeni problem.

 

Interpretirati primjenjivo pravo i na njima utemeljene značajke sustava socijalne sigurnosti.

 

Provesti postupke utvrđivanja pravno-relevantnih činjenica te odlučivanja o pitanjima iz područja prava socijalne sigurnosti.

 

Primijeniti primjenjivo pravo.

 

Koristiti različite baze podataka o pravnim izvorima, sudskoj praksi i relevantnoj pravnoj literaturi pri odlučivanju i pripremi odluke o pitanjima iz područja prava socijalne sigurnosti.

 

Skicirati nacrte jednostavnijih odluka, rješenja, normativnih akata kojima se uređuju određena pitanja iz područja socijalnog prava.

 

Ilustrirati različite mogućnosti za rješenje određenog manje složenog pitanja te različite ishode tih mogućnosti.

 

Analiza

 

Razlikovati probleme koje u ili u svezi ss sustavim socijalne sigurnosti postoje, moguća rješenja i izvore prava relevantne za njihovo rješavanje.

 

Analizirati probleme koji u ili u svezi sa sustavima socijalne sigurnosti, njihove činjenične i pravne aspekte te učinke mogućih rješenja na prava i interese zainteresiranih subjekata.

 

Usporediti različite pravne i druge ishode prijedloga, pristupa i mogućnosti rješenja problema radi odabira rješenja problema sustava socijalne sigurnosti.

 

Izdvojiti prijedloge, pristupe i mogućnosti optimalne za rješavanje problema u ili u svezi sa sustavima socijalne sigurnosti.

 

Sinteza

 

Sastaviti nacrte jednostavnijih odgovarajućih pravnih akata te njihovih obrazloženja za rješavanje određenih problema sustava socijalne sigurnosti.

 

Predložiti donošenje jednostavnijih odgovarajućih pravnih akata te njihovih obrazloženja za rješavanje određenih problema sustava socijalne sigurnosti.

 

Formulirati prijedloge za donošenje ili izmjenu jednostavnijih pojedinačnih rješenja i odluka te sličnih pravnih akata za rješavanje određenih problema sustava socijalne sigurnosti.

 

Upravljati ili sudjelovati na nižoj upravljačkoj i provedbenim razinama u timu sastavljenom od srodnih stručnjaka koji će donositi odgovarajuće pravne akte te njihova obrazloženja za rješavanje određenih problema sustava socijalne sigurnosti ili upravljati ili sudjelovati u upravljanju na nižoj upravljačkoj i provedbenim razinama u sustavima socijalne sigurnosti i državnoj upravi te područnoj (regionalnoj) i lokalnoj samoupravi u svezi sa sustavima socijalne sigurnosti.

 

Vrednovanje

 

Prosuditi koje od mogućih prijedloga, pristupa i mogućnosti je najprikladnije za rješenje određenog problema sustava socijalne sigurnosti te prosuditi njihov utjecaj na gospodarski i socijalni razvitak zemlje ili na socijalne implikacije odabranog rješenja na pojedinca.

 

Preporučiti kako riješiti određeni problem sustava socijalne sigurnosti.

 

Preispitati pravnu i socijalnu utemeljenost kvalitetu rješenja određenog problema sustava socijalne sigurnosti te njihov utjecaj na gospodarski i socijalni razvitak zemlje ili na socijalne implikacije odabranog rješenja na pojedinca.

 

Valorizirati prijedloge pojedinih rješenja određenog problema sustava socijalne sigurnosti te njihov utjecaj na gospodarski i socijalni razvitak zemlje ili na socijalne implikacije odabranog rješenja na pojedinca.

 

Usporediti pravne i socijalne posljedice odabranih rješenja određenih problema sustava socijalne sigurnosti.

 

Odabrati optimalno rješenje za određeni problem sustava socijalne sigurnosti.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će razumjeti i moći pojasniti koncept socijalne sigurnosti i njihovih sustava. Moći će objasniti glavne značajke različitih sustava socijalne sigurnosti. Moći će utvrditi relevantne činjenice, odabrati mjerodavni pravni okvir, analizirati sudsku praksu te predložiti prikladno optimalno rješenje manje jednostavnijeg problema. U tu svrhu bit će osposobljen za izradu potrebnih analiza i za prezentiranje njihovih rezultata. Bit će osposobljen za upravljanje i sudjelovanje u radu na nižoj upravljačkoj i provedbenim razinama u sustavima socijalne sigurnosti te u državnoj upravi i područnoj (regionalnoj) i lokalnoj samoupravi u svezi sa sustavima socijalne sigurnosti.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava usmenim ispitom.

Usmeni ispit se sastoji od provjere razumijevanja koncepta socijalne sigurnosti, reproduciranja teorijskih pojašnjenja i stajališta sudske prakse, usporedbe različitih modela i različitih sustava socijalne sigurnosti te za njih svojstvenih pravnih instituta, demonstriranja poznavanja javnih socijalnih sustava, posebno sustava zdravstvenog osiguranja, mirovinskog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti, socijalne skrbi, rodiljnih i roditeljskih potpora te dodataka na djecu, demonstriranja sposobnosti primijene relevantnih izvora prava na rješavanje određenih jednostavnijih pitanja i problema te vrednovanje pojedinih pravnih rješenja s obzirom na njihov utjecaj na ostvarenje temeljnih i ustavnih ljudskih prava te gospodarski i socijalni razvoj.

Obavijesti