PRAVO TRANSPORTNOG OSIGURANJA:
Pravo transportnog osiguranja
Obavijesti
Pravo transportnog osiguranja
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186985
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
doc. dr. sc. Mišo Mudrić
doc. dr. sc. Iva Savić
Ispitni rokovi:
  • 27. 01. 2020.
  • 10. 02. 2020.
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo transportnog osiguranja Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186985
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
doc. dr. sc. Mišo Mudrić

Utorak, 14h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
doc. dr. sc. Iva Savić

Četvrtak, 13.00-14.00h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
Drago Pavić; Pomorsko osiguranje: pravo i praksa; Književni krug Split (2012)
Na predavanjima; Nastavni materijali;
Opis predmeta
Ispitni rokovi
27. 01. 2020.
10. 02. 2020.
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati osnovne vrste transportnog osiguranja

- definirati izvore prava transportnog osiguranja

- objasniti važnost prava transportnog osiguranja u svakodnevnom i gospodarskom životu

- objasniti pravni okvir obavljanja djelatnosti transportnog osiguranja

- kritički vrednovati i prepoznati ulogu transportnog osiguranja i osigurateljne industrije u poslovanju

- izdvojiti specifične institute prava transportnog osiguranja u kontekstu realizacije (međunarodne) trgovine

- objasniti ratio uređenja odnosa između ugovornih stranaka pojedinih ugovora o transportnom osiguranju, kao i položaja trećih osoba u tim odnosima

- diskutirati ulogu i značaj instituta osiguranja odgovornosti

- objasniti ulogu reosiguranja u međunarodnom poslovanju

Praktične i generičke vještine:

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- interpretirati pojedine institute prava transportnog osiguranja sadržane u ugovorima, te ih u praksi pravilno primijeniti

- razlikovati specifičnosti kopnenog, zračnog i pomorskog osiguranja

- primijeniti znanje o pravu transportnog osiguranja za razumijevanje međunarodne trgovine

- demonstrirati sposobnost rješavanja problematike iz ugovora o transportnom osiguranju na primjerima iz prakse

- izabrati odgovarajuće zakonsko rješenje te ga pravilno primijeniti prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema iz područja transportnog  osiguranja

- razlikovati kargo transportno osiguranja od osiguranja odgovornosti, te obvezno od dobrovoljnog osiguranja

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- izdvojiti specifične rizike u kopnenom, zračnom i pomorskom prijevozu

- razlikovati premijsko od uzajamnog osiguranja i uloge navedenih sustava u modernom sustavu transportnog osiguranja

- demonstrirati razumijevanje interes industrije u vezi transportnog osiguranja

- demonstrirati razumijevanje značaja pomorskog osiguranja u vezi zaštite okoliša

- demonstrirati razumijevanje uloge industrije osiguranja u osiguravanju dugoročne kompetitivnosti i održivosti transportne i brodarske industrije

- demonstrirati razumijevanje hijerarhije različitih pravnih izvora prava transportnog osiguranja na međunarodnom, europskom i nacionalnom nivou

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- konstruirati i diskutirati povezanost međunarodne trgovine, industrije prijevoza i transportnog i pomorskog osiguranja

- zaključiti značaj industrije transportnog i pomorskog osiguranja za moderno gospodarstvo i normalno odvijanje međunarodne trgovine

- definirati moderne izazove prijevozničkoj industriji i ulogu industrije osiguranja u prevladavanju navedenih izazova

- konstruirati osnovne ugovore transportnog osiguranja, ovisno o osiguranim rizicima

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usporediti pravno normiranje odnosa koji nastaju u pojedinim ugovorima o transportnom osiguranju

- vrednovati razinu zakonskog uređenja prava i obveza stranaka u ugovorima o transportnom osiguranju u odnosu na pravo stranaka da samostalno reguliraju pojedina pitanja svog odnosa

- prosuditi kvalitetu zakonodavnih izmjena i postupanja u praksi

- procijeniti prednosti i nedostatke pojedinih instituta prava transportnog osiguranja

- vrednovati relevantne okolnosti svakog pojedinog slučaja te odabrati najbolje rješenje u konkretnom pravnom predmetu koji se pojavi u praksi

- usporediti sličnosti i razlike pojedinih ugovora o transportnom osiguranju te zaključiti o opravdanosti i svrsi njihovih specifičnih instituta

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- razumjeti značaj prava osiguranja općenito, te transportnog i pomorskog osiguranja, posebice s točke gledišta industrije

- definirati pravni okvir primjenljiv na transportnog i pomorsko osiguranje na međunarodnom, europskom i nacionalnom nivou

- definirati tipične osigurane rizike u ugovorima transportnog i pomorskog osiguranja

- objasniti prava i obveze sadržane u tipičnim ugovorima transportnog i pomorskog osiguranja

- objasniti značaj instituta kargo osiguranja u kontekstu međunarodne trgovine

- objasniti značaj instituta kasko osiguranja

- objasniti svrhu i značajke osiguranja profesionalne odgovornosti u kopnenom i zračnom prijevozu

- objasniti posebnosti klupskog osiguranja i uloge tog osiguranja u modernoj brodarskoj industriji

- razlikovati između obveznog i dobrovoljnoj osiguranja u transportnom i pomorskog osiguranju

- definirati primjenljive pravne norme na slučajeve obveznog osiguranja i prava na izravnu tužbu

- objasniti svrhu reosiguranja u međunarodnoj trgovini