PRAVO TRANSPORTNOG OSIGURANJA:
Pravo transportnog osiguranja
Obavijesti
Pravo transportnog osiguranja
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186985
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
doc. dr. sc. Mišo Mudrić
doc. dr. sc. Iva Savić
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pravo transportnog osiguranja Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186985
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
doc. dr. sc. Mišo Mudrić

Utorak, 14h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
doc. dr. sc. Iva Savić

Četvrtak, 13.00-14.00h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
Drago Pavić; Pomorsko osiguranje: pravo i praksa; Književni krug Split (2012)
Na predavanjima; Nastavni materijali;
Opis predmeta
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati osnovne vrste transportnog osiguranja

- definirati izvore prava transportnog osiguranja

- objasniti važnost prava transportnog osiguranja u svakodnevnom i gospodarskom životu

- objasniti pravni okvir obavljanja djelatnosti transportnog osiguranja

- kritički vrednovati i prepoznati ulogu transportnog osiguranja i osigurateljne industrije u poslovanju

- izdvojiti specifične institute prava transportnog osiguranja u kontekstu realizacije (međunarodne) trgovine

- objasniti ratio uređenja odnosa između ugovornih stranaka pojedinih ugovora o transportnom osiguranju, kao i položaja trećih osoba u tim odnosima

- diskutirati ulogu i značaj instituta osiguranja odgovornosti

- objasniti ulogu reosiguranja u međunarodnom poslovanju

Praktične i generičke vještine:

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- interpretirati pojedine institute prava transportnog osiguranja sadržane u ugovorima, te ih u praksi pravilno primijeniti

- razlikovati specifičnosti kopnenog, zračnog i pomorskog osiguranja

- primijeniti znanje o pravu transportnog osiguranja za razumijevanje međunarodne trgovine

- demonstrirati sposobnost rješavanja problematike iz ugovora o transportnom osiguranju na primjerima iz prakse

- izabrati odgovarajuće zakonsko rješenje te ga pravilno primijeniti prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema iz područja transportnog  osiguranja

- razlikovati kargo transportno osiguranja od osiguranja odgovornosti, te obvezno od dobrovoljnog osiguranja

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- izdvojiti specifične rizike u kopnenom, zračnom i pomorskom prijevozu

- razlikovati premijsko od uzajamnog osiguranja i uloge navedenih sustava u modernom sustavu transportnog osiguranja

- demonstrirati razumijevanje interes industrije u vezi transportnog osiguranja

- demonstrirati razumijevanje značaja pomorskog osiguranja u vezi zaštite okoliša

- demonstrirati razumijevanje uloge industrije osiguranja u osiguravanju dugoročne kompetitivnosti i održivosti transportne i brodarske industrije

- demonstrirati razumijevanje hijerarhije različitih pravnih izvora prava transportnog osiguranja na međunarodnom, europskom i nacionalnom nivou

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- konstruirati i diskutirati povezanost međunarodne trgovine, industrije prijevoza i transportnog i pomorskog osiguranja

- zaključiti značaj industrije transportnog i pomorskog osiguranja za moderno gospodarstvo i normalno odvijanje međunarodne trgovine

- definirati moderne izazove prijevozničkoj industriji i ulogu industrije osiguranja u prevladavanju navedenih izazova

- konstruirati osnovne ugovore transportnog osiguranja, ovisno o osiguranim rizicima

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usporediti pravno normiranje odnosa koji nastaju u pojedinim ugovorima o transportnom osiguranju

- vrednovati razinu zakonskog uređenja prava i obveza stranaka u ugovorima o transportnom osiguranju u odnosu na pravo stranaka da samostalno reguliraju pojedina pitanja svog odnosa

- prosuditi kvalitetu zakonodavnih izmjena i postupanja u praksi

- procijeniti prednosti i nedostatke pojedinih instituta prava transportnog osiguranja

- vrednovati relevantne okolnosti svakog pojedinog slučaja te odabrati najbolje rješenje u konkretnom pravnom predmetu koji se pojavi u praksi

- usporediti sličnosti i razlike pojedinih ugovora o transportnom osiguranju te zaključiti o opravdanosti i svrsi njihovih specifičnih instituta

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- razumjeti značaj prava osiguranja općenito, te transportnog i pomorskog osiguranja, posebice s točke gledišta industrije

- definirati pravni okvir primjenljiv na transportnog i pomorsko osiguranje na međunarodnom, europskom i nacionalnom nivou

- definirati tipične osigurane rizike u ugovorima transportnog i pomorskog osiguranja

- objasniti prava i obveze sadržane u tipičnim ugovorima transportnog i pomorskog osiguranja

- objasniti značaj instituta kargo osiguranja u kontekstu međunarodne trgovine

- objasniti značaj instituta kasko osiguranja

- objasniti svrhu i značajke osiguranja profesionalne odgovornosti u kopnenom i zračnom prijevozu

- objasniti posebnosti klupskog osiguranja i uloge tog osiguranja u modernoj brodarskoj industriji

- razlikovati između obveznog i dobrovoljnoj osiguranja u transportnom i pomorskog osiguranju

- definirati primjenljive pravne norme na slučajeve obveznog osiguranja i prava na izravnu tužbu

- objasniti svrhu reosiguranja u međunarodnoj trgovini