Pravo osiguranja
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
Šifra: 166946
ECTS: 4.0
Nositelji:
Osnovni podaci
Pravo osiguranja Fiskalni sustav i fiskalna politika - 1., 2. semestar
4.0 166946
Literatura
Branko Jakaša:; Pravo osiguranja, II. izdanje; Zagreb 1984 (1984), str..; str. 1-18, 37-301, 399-425
Opis predmeta
1. Općenito o osiguranju
Razvoj instituta osiguranja. Gospodarski značaj osiguranja. Organizacija osiguranja. Pravna vrela i unifikacija prava osiguranja.
2. Osiguranje u Hrvatskoj
Izvori. Pravila i tarifa osiguravajućih trgovačkih društava. Reosiguranje.
3. Ugovor o osiguranju
Karakteristike ugovora. Stranke ugovora. Sklapanje ugovora. Polica osiguranja. Prijenos ugovora. Prestanak ugovora. Ništavost i suspenzija ugovora.
4. Elementi osigurateljskog odnosa
Rizik. Predmet osiguranja. Premija. Svota osiguranja i vrijednost osiguranog interesa. Osigurani slučaj.
5. Prava i obveze stranaka
Obveza ugovarača osiguranja. Obveza osiguranika. prava i obveze osiguratelja. Reosiguranje. Zastara.
6. Dobrovoljno osiguranje
Imovinsko osiguranje. Transportno osiguranje (Plovidbeno). Osobno osiguranje.
7. Obvezno osiguranje
Osiguranje putnika u javnom saobraćaju. Osiguranje od odgovornosti u cestovnom saobraćaju. Osiguranje korisnika zrakoplova od odgovornsoti za štete pričinjene trećim osobama.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Izvedba predmeta Pravo osiguranja ima za cilj zaokružiti polaznicima studija sliku financijskih institucija i njihovog djelovanja. Studenti će steći razmjerno detaljan uvid u strukturu društava osiguranja i načine njihovog djelovanja, tj. provedbe osiguranja osoba, imovine i transporta. Naučit će analizirati odnos povodom ugovora o osiguranju, te povezivati materiju osiguranja s problematikom djelovanja fiskalnog sustava. Uz bankarski sektor, društva osiguranja prikupljaju, temeljem uplata premija osiguranja, vrlo značajne iznose novčanih sredstava, te se javljaju kao institucijski investitori, ali i kao značajni zajmodavci. Ova njihova pozicija potencijalno ima značajan utjecaj na opću financijsku stabilnost određene narodne privrede. Polaznici studija ovladat će vještinom analize položaja društava osiguranja, te, u vezi s time, mogućnosti, ali i ograničenja, korištenja njihovih potencijala kao sredstva djelovanja na makroekonomska kretanja. U kontekstu oporezivanja, analizi specifičnosti poreznog položaja tih društava bit će posvećena naročita pažnja. No naglasak će čitavo vrijeme biti i na ovladavanju pravnom analizom odnosa osiguranja, kako obveznih tako i dobrovoljnih.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Predavanja, utemeljena na PP prezentacijama, s ciljem aktivnog sudjelovanja polaznika kroz raspravu o pojedinim temama, pisanje i izlaganje seminarskih radova. Vježbe – analiza i prijedlozi rješenja,. praktičnih slučajeva. Pisanje kratkih eseja, u zadanom vremenu, na zadanu temu. Ispiti (usmeni i pisani).

 

Obavijesti