OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Pomorsko i općeprometno pravo (seminar)
Pomorsko i općeprometno pravo - seminar
Studij: Pravo - 8. semestar
Šifra: 44369
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jasenko Marin
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov
doc. dr. sc. Mišo Mudrić
doc. dr. sc. Iva Savić
Ispitni rokovi:
  • 25. 05. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Pomorsko i općeprometno pravo - seminar Pravo - 8. semestar
4.0 44369
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
doc. dr. sc. Mišo Mudrić

Utorak, 14h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
doc. dr. sc. Iva Savić

Četvrtak, 13.00-14.00h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Literatura
Pavić, Drago; Pomorsko imovinsko pravo; Književni krug (2006), str. 621
Pomorski zakonik, Narodne novine br. 181/2004, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19;
Opis predmeta
Pojam, podjela i povijesni razvitak pomorskog prava. Izvori pomorskog prava. Pomorsko dobro i morske luke. Sigurnost plovidbe. Stvarna prava na brodovima. Osobe u pomorskom poduzetništvu. Ugovori pomorskog prava. Izvanugovorna odgovornost. Pomorsko osiguranje. Željezničko, cestovno, zračno pravo i pravo unutarnje plovidbe. Ugovori o prijevozu.
Ispitni rokovi
25. 05. 2020.
15. 06. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

 

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati osnovne grane i osnovne institute pomorskog i općeprometnog prava;

- objasniti mjesto pomorskog i općeprometnog prava u sustavu pravnih i gospodarskih znanosti;

- kritički vrednovati i prepoznati nove tržišne trendove u odvijanju međunarodnog prometa robe, te karakteristike multimodalnog prijevoza;

- identificirati trendove razvoja pomorskog i općeprometnog prava;

- izdvojiti osnovne kategorije i osnovna načela pomorskog i općeprometnog prava po pojedinim granama: pomorsko pravo, pravo unutarnje plovidbe, te pravo cestovnog, željezničkog i zračnog prijevoza;

- objasniti ratio donošenja pomorsko i općeprometno pravnih normi kao načina uređenja odnosa između ugovornih stranaka, te prema trećim osobama;

- objasniti zaštitu prava putnika u okviru domaćeg i međunarodnog prijevoza morem, cestom, željeznicom i zrakom;

- objasniti ulogu pomorskog osiguranja u nesmetanom odvijanju međunarodne trgovine;

- objasniti ulogu instituta osiguranja u nesmetanom odvijanju prijevoza robe i putnika, te obavljanju drugih srodnih djelatnosti u području pomorskog i općeprometnog prava;

- objasniti značaj pomorskog prava za zaštitu morskog okoliša;

- izdvojiti značajke ugovorne i izvanugovorne odgovornosti do koje može doći prilikom korištenja prijevoznih sredstava;

- diskutirati pravno uređenje pomorskog dobra;

 

Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- grupirati i opisati osnovne grane pomorskog i općeprometnog prava;

- interpretirati pomorsko i općeprometno pravne norme, te ih u praksi pravilno i pravodobno primijeniti;

- razumjeti različitost pojedinih grana pomorskog i općeprometnog prava;

- primijeniti znanje o prometnom pravu za razumijevanje međunarodne trgovine;

- demonstrirati sposobnost rješavanja pomorsko i općeprometno pravne problematike na primjerima slučajeva iz prakse;

- izabrati odgovarajuće zakonsko rješenje te ga pravilno primijeniti prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema;

- demonstrirati znanja i vještine stečene tijekom studija u praksi;

- koristiti dostupnu domaću i inozemnu stručnu literaturu;

 

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- kategorizirati osnovne kategorije pomorskog i općeprometnog prava, te osnovne pravne cjeline unutar pojedine kategorije;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike ugovora o prijevozu;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike ugovora o korištenju brodova;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike ugovora o pomorskom osiguranju;

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike koncesije na pomorskog dobru;

- razlikovati temeljne značajke instituta koje su trajne od promjenjivih obilježja;

- analizirati smisao pojedine pravne norme i njezin doseg;

- usporediti nacionalna pomorska i općeprometna pravna rješenja s inozemnim i nadnacionalnim rješenjima;

- analizirati utjecaj međunarodnog prava u domeni pomorskog i općeprometnog prava na nacionalno zakonodavstvo;

- analizirati kvalitetu zaštite korisnika usluga prijevoza kroz različite grane pomorskog i općeprometnog prava;

- ispitati kvalitetu zaštite morskog okoliša koja se osigurava kroz različite institute pomorskog prava;

- izdvojiti ključna pitanja u kojima je potrebno ostvariti, odnosno u kojima se već ostvaruje dodatan napredak pomorskog i općeprometnog prava;

- ispitati opravdanost postojećeg uređenja pojedinog instituta te provjeriti mogućnost i načine njegova unapređenja;

- razlikovati ugovornu od izvanugovorne odgovornosti;

- razlikovati dobrovoljno od obveznog osiguranja od odgovornosti;

- usporediti položaj treće osobe sa i bez prava na izravnu tužbu;

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- konstruirati povezanost pravnih normi koje uređuju pomorsko i općeprometno pravo sa ekonomskim kontekstom odvijanja međunarodne trgovine;

- rasporediti metodologiju prava i obveza stranaka ugovora o prijevozu i ugovora osiguranju po pojedinim kategorijama pomorskog i općeprometnog prava;

- zaključiti primjenu normi pojedine grane pomorskog i općeprometnog prava ovisno o činjenicama slučaja;

 

 

- formulirati pojmovnu predodžbu stupnja harmonizacije nacionalnih pravnih poredaka u domeni pomorskog i općeprometnog prava;

- formulirati osnovne izazove koji se postavljaju pred pomorsko i općeprometno pravo;

- oblikovati logičku strukturu pomorskog i općeprometnog prava u cjelini;

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- preispitati stupanj zaštite prava korisnika usluge prijevoza u nacionalnom zakonodavstvu u odnosu na međunarodno pravo;

- usporediti pravno normiranje odnosa koji nastaju u pojedinim granama pomorskog i općeprometnog prava;

- vrednovati razinu zakonskog uređenja prava i obveza stranaka u odnosu na pravo stranaka da samostalno reguliraju svoj odnos;

- procijeniti razinu pravne harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa najnovijim pravnim dostignućima u međunarodnom pravu;

- prosuditi kvalitetu zakonodavnih izmjena i postupanja u praksi;

- procijeniti prednosti i nedostatke postojećeg pomorskog i općeprometnog prava uređenja;

- vrednovati relevantne okolnosti svakog pojedinog slučaja te odabrati najbolje rješenje u konkretnom pravnom predmetu koji se pojavi u praksi;

- usporediti sličnosti i razlike pojedinih instituta pomorskog i općeprometnog prava te zaključiti o opravdanosti i svrsi njihova razlikovanja.

Praktične i generičke vještine:

 

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- javno prezentirati usvojene ishode učenja;

- izraziti se jasnim, dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoja stajališta;

- demonstrirati usvojene komunikacijske vještine;

- demonstrirati usvojenu opću pravnu logiku;

- demonstrirati sposobnost samostalnog profesionalnog rada;

- demonstrirati sposobnost kritičkog promišljanja o ključnim pomorsko i općeprometno pravnim pitanjima;

- demonstrirati sposobnost donošenja argumentiranih odluka te pravilnog i pravodobnog postupanja u praksi.

 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

1. Ocjena kolokvija

Seminarski kolokviji su pisani te se sastoje od 10 pitanja na zaokruživanje odnosno nadopunjavanje te esejom. Na svakom je pitanju moguće ostvariti 1 bod, a prolazna se ocjena ostvaruje s 50 % točnosti odgovora, te pozitivnom ocjenom na eseju. Kolokviji se ocjenuju sukladno sljedećem rasponu bodova:

2. Ocjena seminarskog rada

Seminarski rad ocjenjuje se prema uobičajenim kriterijima za ocjenu studentskih radova: dobar odabir teme rada, korištenje odgovarajuće literature, odgovarajuće strukturiranje rada, iznošenje vlastitih razmišljanja i zaključaka, uz primjereno navođenje izvora u bilješkama i popisu literature. Seminarski radovi ocjenjuju se ocjenama od nedovoljan do izvrstan.

3. Završna ocjena seminara

Završnu ocjenu seminara moguće je odrediti na više načina, ovisno o tome je li seminarist, uz polaganje seminarskog kolegija održao usmeno izlaganje na zadanu temu, predao pisani prikaz sudske presude ili seminarski esej na zadanu temu, odnosno demonstrirao izniman angažman na seminaru (aktivnost i slično). U pravilu će se izračunavati aritmetička ocjena ostvarenih ocjena, dok će se posebna aktivnosti posebno vrednovati, a što može utjecati na povišenje završne ocjene seminara.