OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Međunarodno zračno pravo
Međunarodno zračno pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 186986
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Savić
Izvođači: prof. dr. sc. Jasenko Marin - Predavanja
doc. dr. sc. Mišo Mudrić - Predavanja
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 20. 04. 2020.
  • 01. 06. 2020.
  • 15. 06. 2020.
  • 29. 06. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno zračno pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 186986
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Iva Savić

Četvrtak, 13.00-14.00h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 24/I
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Jasenko Marin (Predavanja)

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 12
doc. dr. sc. Mišo Mudrić (Predavanja)

Utorak, 14h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 304
prof. dr. sc. Nikoleta Radionov (Predavanja)

Utorak, 14-15h

Trg Republike Hrvatske 3, soba 22/I.
Literatura
Radionov, N.; Marin, J. (ur.); Europsko prometno pravo - poglavlje "Zračni promet", str.; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2011), str. 335-463
dodatni materijali (tekstovi, znanstveni i stručni članci) koji će se studentima davati na nastavi; (2019)
Brian F. Havel, Gabriel S. Sanchez; The Principles and Practice of International Aviation Law; Cambridge University Press (2014)
Opis predmeta
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- definirati osnovne pojmove iz zračnog prava

- objasniti ulogu i važnost zračnog prometa u 21. stoljeću

- izdvojiti najvažnije odrednice međunarodnog  javnog i privatnog zračnog prava

- kritički vrednovati i prepoznati uloge pojedinih aktera na globalnom zračnom tržištu

- diskutirati stanje zračne industrije u svijetu i Europskoj uniji

- objasniti što su zračne slobode i kako se odvija međunarodni zračni promet

- objasniti pravno uređenje pojedinih sfera zračnog prava (sigurnost zračnog prometa, sigurnosna zaštita, zaštita okoliša, zaštita korisnika usluga prijevoza u zračnom prometu, itd.)

- objasniti međunarodnopravno uređenje odgovornosti zračnog prijevoznika iz ugovora o prijevozu zrakom te definirati najvažnije institute na kojima se ono temelji

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će znati:

-koristiti međunarodne propise i stručnu literaturu iz zračnog prava

 interpretirati pojedine institute zračnog prava te ih u praksi pravilno primijeniti

- primijeniti znanje iz zračnog prava za razumijevanje funkcioniranja međunarodnog zračnog prometa

- izabrati odgovarajuće konvencijsko rješenje te ga pravilno primijeniti prilikom rješavanja konkretnog pravnog problema iz područja zračnog prava

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će znati:

- kategorizirati podvrste zračnog prava i objasniti njihove različitosti i preklapanja

- razlikovati značajke ugovorne i izvanugovorne odgovornosti zračnog prijevoznika

- analizirati utjecaj prava i politike Europske unije u području zračnog prava na međunarodno uređenje i odvijanje međunarodnog zračnog prometa

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike ugovora o prijevozu putnika zrakom

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike odgovornosti zračnog prijevoznika za štetu na tlu

- demonstrirati razumijevanje pravne problematike tržišnog natjecanja u zračnom prometu

- demonstrirati razumijevanje političko-pravne problematike zaštite okoliša u/od zračnog prometa

- izdvojiti problemska pitanja pojedinih instituta zračnog prava i njihove primjene u praksi

 

Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- oblikovati cjelovitu sliku međunarodnopravnog uređenja zračnog prometa

-zaključiti primjenu normi međunarodnog privatnog zračnog prava s obzirom na činjenice konkretnog slučaja

- konstruirati odnose pojedinih subjekata u zračnom pravu u kontekstu pravnog uređenja međunarodnog zračnog prometa

 

Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

- usporediti i diskutirati opravdanost postojećeg uređenja međunarodnog zračnog prava te ispitati mogućnosti njegovog poboljšanja