OBAVIJESTI:
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (predmet)
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu
Studij: Pravo - 2. semestar
Šifra: 31874
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dalibor Čepulo
izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić
doc. dr. sc. Ivan Kosnica
doc. dr. sc. Dunja Milotić
Ispitni rokovi:
  • 25. 03. 2020.
  • 07. 05. 2020.
  • 17. 06. 2020.
  • 06. 07. 2020.
  • 31. 08. 2020.
  • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu Pravo - 2. semestar
8.0 31874
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 33
izv. prof. dr. sc. Mirela Krešić

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 35 (1. kat)

Ćirilometodska 4, soba 35
doc. dr. sc. Ivan Kosnica

Četvrkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, sb. 41 (2. kat)

Ćirilometodska 4, soba soba 41 (2. kat)
doc. dr. sc. Dunja Milotić

Četvrtkom od 12 do 13:30 sati, u Ćirilometodskoj 4, soba 12A (dvorište)

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 12A (dvorište)
Literatura
Čepulo, Dalibor; Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba; Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2016), str. 370
Beuc, Ivan; Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije; Zagreb, Čakovec: Pravni fakultet, Centar za stručno usavršavanje i suradnju s udruženim radom: Zrinski (1985), str. 403
Pravni leksikon; Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža (2007), str. 1872
Opis predmeta
Svrha izučavanja pravne povijesti. Državnopravni i pravni razvoj u hrvatskom okruženju od srednjeg vijeka do suvremenog razdoblja; tipologija država i institucije. Stvaranje i razvoj hrvatske države i prava u srednjem vijeku: institucije javne vlasti i pravo (naročito građansko i kazneno pravo) na hrvatskom području u srednjem vijeku. Reforme institucija vlasti u ranom modernom razdobljua. Izgradnja modernih institucija vlasti i hrvatskog pravnog sustava 1848.-1918; Hrvatsko-ugarska nagodba i modernizacija hrvatskog pravnog sustava za bana Ivana Mažuranića. Vojna krajina: stvaranje, institucije i reintegracija u hrvatski prostor. Institucija vlasti i razvoj prava na području Istre, Rijeke i Dalmacije; fragmenti razvoja Bosne i Hercegovine. Raspad Austro-Ugarske i nastajanje jugoslavenske države i njen ustavni i pravni razvoj od 1918. do 1941. Hrvatska u Drugom svjetskom ratu. Nezavisna Država Hrvatska; stvaranje federalne Jugoslavije. Osnovne odrednice razvoja sustava vlasti i institucija u Jugoslaviji i Hrvatskoj 1945.-1991, napose ustavni razvoj. Raspad jugoslavenske države i nastanak Republike Hrvatske 1991: ustavnopravni i međunarodnopravni vidovi. Suvremene tendencije razvoja pravnog sustava Republike Hrvatske i ulazak u Europsku Uniju.
Ispitni rokovi
25. 03. 2020.
07. 05. 2020.
17. 06. 2020.
06. 07. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- opisati glavne odrednice razvoja europskih država i pravnih sustava koji su utjecali na državni i pravni razvoj na hrvatskom području;

- izdvojiti karakteristične državne i pravne institucije koje su predstavljale osnovu hrvatske državne i pravne tradicije u odnosu na europsko okruženje;

- prepoznati tradicijsku osnovu moderne hrvatske pravne kulture;

- identificirati načine prijenosa prava iz europskih zemalja i njihovu recepciju u pravnim sustavima na hrvatskom području;

- prepoznati hrvatske utjecaje na razvoj pravnih sustava u europskom okruženju;

- prisjetiti se i u novom kontekstu izraziti odgovarajuća znanja o razvoju države i prava iz prethodnog obrazovanja.

 

Primjena

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- skicirati temeljne odrednice razvoja državnih i pravnih sustava u europskom okruženju Hrvatske;

- protumačiti temeljne odrednice razvoja hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture;

- demonstrirati pravnopovijesna znanja u objašnjavanju razvoja prava na hrvatskom području i u europskom okruženju;

- koristiti se poznavanjem hrvatske pravne tradicije i pravne kulture za razumijevanje položaja Hrvatske u Europskoj Uniji;

- koristiti se pravnopovijesnim znanjima pri rješavanju konkretnih pravnih slučajeva;

 

Analiza

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- analizirati pojedine pravne institute s obzirom na konkretno pravno i društveno okruženje;

- usporediti i povezati državni i pravni razvoj na hrvatskom području s razvojem u europskom okruženju;

- ispitati genezu pojedinih pravnih ideja i pravnih instituta na hrvatskom području;

- provjeriti utjecaj tradicijskih odrednica na proces pridruživanja i aktualni položaj Hrvatske u Europskoj Uniji.

 

Sinteza

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- formulirati postavke o uvjetovanosti suvremenog hrvatskog državnog i pravnog uređenja prethodnim razvojem;

- formulirati postavke o glavnim načinima utjecaja iz europskog okruženja na razvoj institucija na hrvatskom području;

- konstruirati sliku razvoja hrvatskog državnog i pravnog sustava od srednjeg vijeka do suvremenog razdoblja;

- sastaviti prikaz glavnih zbivanja u hrvatskoj pravnoj povijesti.

 

Vrednovanje

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći:

- prosuditi značaj utjecaja hrvatske pravne tradicije na suvremenu hrvatsku pravnu kulturu i hrvatski pravni sustav;

- procijeniti značaj utjecaja iz europskog okruženja na oblikovanje hrvatske pravne tradicije i pravne kulture;

- preispitati uvriježene postavke o pojedinim stadijima hrvatskog državnog i pravnog razvoja;

- ocijeniti funkcioniranje pojedinih instituta u stvarnosti iz perspektive vlastitog doba.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno svladanog predmeta student će moći razumjeti tradicijsku uvjetovanost suvremenoga hrvatskog pravnog sustava i hrvatske pravne kulture te njima uvjetovano funkcioniranje pravnih institucija u stvarnosti. Paralelno s tim student će znatno bolje razumjeti dublje odrednice položaja Hrvatske u europskom okruženju i na osnovu toga bolje razumjeti mogućnosti, ograničenja i probleme koji za hrvatski pravni sustav proizlaze iz članstva u Europskoj Uniji kako npr. glede razrješavanja strateških pitanja razvoja tako i glede konkretnih problema u harmonizaciji prava. Na istom će osnovu student moći olakšano pratiti i bolje razumjeti događaje i procese i na drugim društvenim područjima prikazane u stručnoj literaturi i javnim medijima.

Student će ovladati promatranjem pravnih institucija u konkretnom društvenom realitetu te steći umijeće analize pravne norme s obzirom na neposrednu društvenu okolinu kao i kritiĉki odnos prema gradivu. Student će lakše moći pronaći pojedina pravna vrela iz prošlosti te takva vrela bolje i potpunije analizirati odnosno primijeniti povijesnu metodu prilikom tumačenja pravne norme. Tijekom nastavnog procesa student će steći vještinu strukturiranog usmenog i pisanog izražavanja vlastitih misli.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava pisanim i usmenim ispitom.

Pisani ispit s odgovorima esejskog tipa sastoji se u definiranju pojedinih instituta, skiciranju složenijih oblika razvoja pojedinih instituta ili političkih i društvenih procesa te reprodukciji objašnjenja vezanih uz nastanak, funkcioniranje i razvoj pojedinih instituta.

Usmeni ispit sastoji se od provjere identificiranja hrvatskog pravnog identiteta u povijesnom razvoju, razumijevanja uzročno-posljedičnih veza u nastanku i razvoju pojedinih instituta na hrvatskom području te društvene svrhe pravnih instituta, uspoređivanja i utvrđivanja pravnih utjecaja iz europskog okruženja na hrvatski pravni razvoj te procjenjivanja značaja povijesnih procesa za oblikovanje suvremene hrvatske pravne kulture.

Obavijesti