Nastavni program
Okvirni sadržaj predmeta
§         Porijeklo naziva i predmet Političke ekonomije;
§         Pregled povijesti ekonomske misli;
§         Ekonomski proces, njegove faze i interakcije;
§         Proizvodnja, faktori proizvodnje i njihovo kombiniranje, opća  teorija proizvodnje i proizvodna funkcija;
§         Ljudski faktor, uloga, tranzicija stanovništva, ljudski kapital;

§         Tehnički napredak, uloga, razine znanstvenoistraživačkog rada, faze stvaranja tehničkog napretka, monopolizacija i transfer znanja, tehnološki potencijal, tehnološka ovisnost;

§         Poduzetništvo i upravljanje, razvoj teorije poduzetništva, poduzetnički rizik, pseudopoduzetništvo, uspješno podu­zetništvo, upravljanje (management) i njegove funkcije;

§         Organizacija i djelovanje poduzeća, vrste poduzeća, funkcionalna struktura, utjecaj procesa globalizacije, životni vijek i prilagodba poduzeća;

§         Elementi teorije troškova, problem nedjeljivosti činilaca, vrste troškova, načelo minimalizacije troškova, integralno obračunavanje troškova, ekonomija i disekonomija razmjera;

§         Mjerenje rezultata privređivanja, analitička vrijednost makroekonom­skih agregata i njihove specifičnosti, metode mjerenja, međuvremenske i međunarodne usporedbe;

§         Reprodukcija kapitala i reprodukcija društvenih odnosa, umanjena, jednostavna i proširena reprodukcija, teorija reprodukcije, input-output analiza, ekonometrijski modeli;
§         Raspodjela, uloga države, mehanizmi raspodjele, podu­zetnička dobit, profit, kamata, renta, najamnina;

§         Razmjena, tržište i njegove funkcije, ponuda, potražnja, elastičnost, struktura tržišta, tipovi tržišta, granice efikasnosti tržišta, razmjena, novac i njegove funkcije, kreditno-monetarna politika;

§         Potrošnja, oblici, struktura, investicije, uloga države;

§         Ekonomski razvoj, činitelji uspješnog razvoje, zapreke ekonomskog     razvoja, tranzicijska gospodarstva i razvoj.


Repozitorij
Repozitorij je prazan