Literatura

S.Vranjican, Politička ekonomija, izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura:
V.Lunaček, Povijest ekonomskih doktrina, Zagreb, 1998.
P.Samuelson & W.Nordhaus, Ekonomija, najnovije izdanje.
A.Dragičević, D.Dragičević, Leksikon ekonomije i informatike, Informator, Zagreb 1999.

 

 

  

SADRŽAJ UDŽBENIKA

S.VRANJICAN: POLITIČKA EKONOMIJA

izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2007.

 

 
  
 
UVOD.
I.  O TRADICIJI IZUČAVANJA EKONOMSKIH DISCIPLINA NA PRAVNOM FAKULTETU U ZAGREBU.
II.  ULOGA EKONOMSKIH DISCIPLINA  U OBRAZOVANJU PRAVNIKA.
III.  O PORIJEKLU NAZIVA POLITIČKA EKONOMIJA.
IV.  PREDMET POLITIČKE EKONOMIJE.
V.  KRATAK PREGLED POVIJESTI  EKONOMSKE MISLI.
1.0.  Ekonomska misao starog vijeka.
2.0.  Ekonomska misao srednjeg vijeka.
3.0.  Ekonomske doktrine novog vijeka.
        3.1.  Merkantilizam.
        3.2.  Fiziokratska škola.
        3.3.  Kameralizam.
        3.4.  Klasična liberalna škola.
        3.5.  Socijalisti utopisti
        3.6.  Historijska škola.
        3.7.  Marksistička škola.
        3.8.  Institucionalizam.
        3.9.  Neoklasična škola.
        3.10. Keynesijanska škola.
        3.11. Monetaristička škola.
        3.12. Ekonomika ponude.
        3.13. Ekonomika racionalnih očekivanja.
        3.14. Neoklasična sinteza.
        3.15. Konstitucionalna politička ekonomija.
        3.16. Radikalna politička ekonomija.
VI.  EKONOMSKI PROCES.
U V O D.
1.0.  Mikroekonomija i makroekonomija.
       1.1.  O privređivanju.
       1.2.  Ekonomiziranje.
       2.0.  Proizvodni potencijal društva.
       2.1.  Nužnost izbora.
       2.2.  Radoholija i Hedonija.
       2.3.  Formula uspješnog ekonomskog razvitka.
3.0.  Faze ekonomskog procesa.
       3.1.  Proizvodnja.
       3.2.  Raspodjela.
         3.2.1.  Uloga raspodjele.
  3.3.  Razmjena.
         3.3.1.  Uloga razmjene.
  3.4.  Potrošnja.
4.0.  Organsko jedinstvo i simultanost ekonomskog procesa.
VII.  PROIZVODNJA.
1.0.  Proizvodni činitelji – faktori proizvodnje. 
       1.1.  Zemlja (priroda) kao proizvodni činitelj
       1.2.  Kapital kao proizvodni činitelj
         1.2.1.  Dvojako značenje pojma kapital
  1.3.  Rad kao proizvodni faktor
  1.4.  Vrijeme kao ekonomski resurs.
2.0.  Opća teorija proizvodnje.
        2.1.  Kombiniranje činitelja proizvodnje.
        2.2.  Proizvodna funkcija.
VIII.  LJUDSKI FAKTOR.
1.0.  Uloga ljudskog faktora u procesu reprodukcije kroz povijest
       1.1.  Teorija tranzicije stanovništva.
       1.2.  Suvremena demografska kretanja.
2.0.  Kvalitativni aspekti faktora stanovništvo.
       2.1.  O teoriji ljudskog kapitala.
       2.2.  Stanje ljudskog kapitala u Hrvatskoj
       2.3.  Prevladavanje oskudnosti ljudskog kapitala.
IX.  TEHNIČKI NAPREDAK.
1.0.  Definicija pojmova i kategorija.
2.0.  Uloga znanosti u povijesti čovječanstva.
3.0.  Razine znanstvenoistraživačkog rada.
       3.1.  Fundamentalna istraživanja.
       3.2.  Primijenjena istraživanja.
       3.3.  Pronalazaštvo.
       3.4.  Razvojna istraživanja.
4.0.  Društveni poticaji razvoja znanosti
5.0.  Faze stvaranja tehničkog napretka.
       5.1.  Faza invencije.
       5.2.  Faza inkubacije.
       5.3.  Faza inovacije.
       5.4.  Faza difuzije.
       5.5.  Faza degradacije.
6.0.  Monopol znanja.
       6.1.  Promjene u načinu stjecanja novih spoznaja.
       6.2.  Porast značenja primjene znanja.
       6.3.  Promjene u metodama monopolizacije.
       6.4.  Posljedice monopolizacije znanja u suvremenim uvjetima.
7.0.  Transfer tehnologije u suvremenim uvjetima.
8.0.  Piramida znanja.
9.0.  Etape tehničkog napretka.
       9.1.  Etapa ručnog rada.
       9.2.  Etapa strojne proizvodnje.
       9.3.  Etapa automatizirane – kompjutorski integrirane proizvodnje.
10.0.  Životni ciklus tehnologije.
11.0. Tehnološki potencijal
12.0.  Svjetska tehnološka polarizacija.
         12.1. Posebnosti u znanstvenoj politici razvijenih zemalja.
13.0. Ekonomski suverenitet i tehnološka ovisnost
        13.1. Uvjetovanost političkog suvereniteta.
        13.2. Suvremene tendencije tehnološke dominacije.
14.0.  Nužnost razvijanja tehnološkog potencijala.
15.0. Mogućnost razvoja znanosti i tehnologije Hrvatske.
        15.1. Negativno nasljeđe Hrvatske iz razdoblje prije državnog osamostaljenja.
        15.2. Problem tehnološkog zaostajanja.
        15.3.  Strategija razvoja znanosti i tehnologije Hrvatske.
        15.4. Ograničenja znanstveno-tehnološkog razvoja Hrvatske.
        15.5. Generiranje tehnološkog napretka Hrvatske.
        15.6. Definiranje budućnosti hrvatskog gospodarstva.
X.  PODUZETNIŠTVO.
1.0.  Razvoj teorije poduzetništva.
2.0.  Suvremena teorija poduzetništva.
3.0.  Poduzetnički rizik.
       3.1.  Mogući rizici u fazi uobličavanja poduzetničke ideje.
       3.2.  Mogući rizici u fazi realizacije poduzetničke ideje.
       3.3.  Mogući rizici u fazi proizvodnje.
       3.4.  Mogući rizici u fazi prodaje na tržištu.
4.0.  Zablude o važnosti poduzetništva.
5.0.  Sindrom pseudopoduzetništva.
       5.1.  Problem oskudnosti poduzetništva u Hrvatskoj
       5.2.  Poduzetništvo i problem nezaposlenosti
       5.3.  Mogućnosti neutralizacije pseudopoduzetništva.
       5.4.  Kako razviti uspješno poduzetništvo.
6.0.  Neizvjesnost i rizik poduzetništva.
       6.1.  Profitabilnost i veličina rizika.
7.0.  Poduzetništvo i upravljanje (management)
       7.1.  Poslovna navigacija.
       7.2.  Management ili upravljanje.
       7.3.  Managerske funkcije.
         7.3.1.  Funkcija planiranja.
         7.3.2.  Funkcija kadrovskog ekipiranja.
         7.3.3.  Funkcija organiziranja.
         7.3.4.   Funkcija vođenja.
         7.3.5.  Funkcija kontroliranja.
  7.4.  Veličina poduzeća, tehnološke determinante i strateško partnerstvo.
XI.  ORGANIZACIJA I DJELOVANJE PODUZEĆA.
U V O D.
1.0.  Razvoj poduzeća kroz povijest
2.0.  Relativnost samostalnosti poduzeća.
3.0.  Vrste poduzeća.
4.0.  Funkcionalna struktura poduzeća.
5.0.  Suvremeno poduzeće i proces globalizacije.
       5.1.  Općenito o procesu globalizacije.
       5.2.  O nacionalnom suverenitetu u uvjetima globalizacije.
       5.3.  Pokretačke snage procesa globalizacije.
       5.4.  Utjecaj globalizacije na suvremeno poduzeće.
       5.5.  Životni vijek i prilagodba poduzeća.
XII.  ELEMENTI TEORIJE TROŠKOVA.
1.0.  Problem indivizibilnosti (nedjeljivosti) proizvodnih činitelja.
2.0.  Fiksni i varijabilni troškovi proizvodnje.
3.0.  Prosječni (jedinični) troškovi proizvodnje.
4.0.  Ekonomija razmjera.
5.0.  Granični (marginalni) troškovi proizvodnje.
6.0.  Individualni i društveni troškovi
7.0.  Oportunitetni troškovi
8.0.  Načelo minimalizacije troškova.
 
XIII.  MJERENJE REZULTATA PRIVREÐIVANJA.
1.0.  Društveno bogatstvo.
       1.1.  Struktura društvenog bogatstva.
       1.2.  Analitička vrijednost društvenog bogatstva.
2.0.  Makroekonomski agregati s  vremenskom dimenzijom.
3.0.  Društveni bruto proizvod.
       3.1.  Vrijednosna struktura društvenog bruto proizvoda.
       3.2.  Naturalna struktura društvenog bruto proizvoda.
4.0.  Društveni proizvod.
       4.1.  Amortizacija.
       4.2.  Amortizacija u suvremenim uvjetima.
5.0.  Narodni dohodak.
       5.1.  Razlike u poimanju narodnog dohotka.
       5.2.  Metode izračunavanja narodnog dohotka.
       5.3.  Realni i nominalni narodni dohodak.
6.0.  Bruto domaći proizvod.
       6.1.  Metode mjerenja bruto domaćeg proizvoda.
       6.2.  Potencijalni i izgubljeni bruto domaći proizvod
7.0.  Međunarodne usporedbe makroekonomskih agregata.
XIV.  REPRODUKCIJA KAPITALA I REPRODUKCIJA  DRUŠTVENIH
ODNOSA.
1.0.  Oblici društvene reprodukcije.
       1.1.  Umanjena reprodukcija.
       1.2.  Jednostavna reprodukcija.
         1.2.1. Apstrakcije u modelu jednostavne  reprodukcije.
         1.2.2. Način funkcioniranja modela.
  1.3.  Proširena reprodukcija.
         1.3.1. Specifičnosti modela proširene reprodukcije.
2.0.  Input – output analiza.
3.0.  Ekonometrijski modeli
XV. RASPODJELA.
1.0.  Kontroverzije procesa raspodjele.
2.0.  Opće karakteristike raspodjele.
3.0.  Suvremena uloga države u procesu raspodjele.
4.0.  Mehanizmi raspodjele.
5.0.  Dohodak vlasnika proizvodnih faktora.
       5.1.  Oblici dohotka vlasnika proizvodnih faktora.
6.0.  Cirkulacija i oplodnja industrijskog kapitala.
       6.1.  Karakteristike cirkulacije industrijskog kapitala.
       6.2.  Rentabilnost industrijskog kapitala. 
              6.2.1.  Determinante rentabilnosti industrijskog kapitala.
7.0.  Trgovački kapital i trgovački profit
       7.1.  Oplodnja trgovačkog kapitala.
       7.2.  Prometni troškovi
       7.3.  Korisnost trgovačkog kapitala.
8.0.  Zajmovni kapital i kamata.
       8.1.  Specifičnosti zajmovnog kapitala.
       8.2.  Cijena zajmovnog kapitala.
         8.2.1.  Kamatna stopa.
         8.2.2.  Oblik kretanja zajmovnog kapitala.
  8.3.  Izvori zajmovnog kapitala.
9.0.  Zemlja i zemljišna renta.
       9.1.  Specifičnosti poljoprivredne proizvodnje.
       9.2.  Oblici dohotka u poljoprivredi
         9.2.1.  Razlika u plodnosti i položaju.
         9.2.2.  Apsolutna zemljišna renta
         9.2.3.  Diferencijalna renta I
         9.2.4.  Diferencijalna renta II
         9.2.5.  Zakupnina i zemljišna renta
 9.3. Cijena zemljišta.
 9.4. Ostali oblici zemljišne rente.
10.0.  Dionički kapital i dividenda.
      10.1.Opće karakteristike dioničkog društva.
      10.2.Upravljanje dioničkim društvom.
      10.3. Dionica i dividenda.
        10.3.1.  Vrste dionica.
 10.4.  Vrijednost dionica na primarnom tržištu.
 10.5.  Vrijednost dionica na sekundarnom tržištu 
 10.6.  Fiktivni kapital
 10.7.  Minimiziranje rizika i maksimiranje dobiti
 10.8.  Kontrolni paket dionica i holding kompanije.
11.0.  Rad i najamnina.
       11.1.  Specifičnost i važnost ljudskog rada.
       11.2.  Metode maksimiranja radnog doprinosazaposlenih.
       11.3.  Oblici najamnine.
       11.4.  Najamnina u globaliziranim uvjetima privređivanja.
XVI.  RAZMJENA.
1.0.  Uloga razmjene u ekonomskom procesu.
2.0.  Tržišni mehanizam – funkcije i osnovna obilježja.
        2.1.  Suvremena definicija tržišta.
        2.2.  Zakon razmjernosti
        2.3.  Tržišni mehanizam – regulator društvene reprodukcije.
        2.4.  Zakon ponude i potražnje.
          2.4.1.  Potražnja.
          2.4.2.  Elastičnost potražnje.
   2.5.  Ponuda.
          2.5.1.  Elastičnost ponude.
          2.5.2.  Unakrsna elastičnost
          2.5.3.  Krivulja ravnodušnosti
   2.6.  Tržišna ravnoteža.
   2.7.  Struktura tržišta.
           2.7.1.  Savršena (perfektna) konkurencija.
           2.7.2.  Nesavršena (imperfektna, ograničena) konkurencija.
           2.7.3.  Monopol i monopson.
           2.7.4.  Oligopol i oligopson.
   2.8.  Ograničenja djelotvornosti tržišnog mehanizma.
   2.9.  Državna intervencija na tržištu.
3.0.  Roba.
       3.1.  Posredno zadovoljavanje potreba.
       3.2.  Svojstva robe.
       3.3.  Uvjeti svrhovitosti proizvodnje.
4.0.  Teorije vrijednosti
       4.1.  Povijesni razvoj teorija vrijednosti
       4.2.  Teorija troškova proizvodnje.
       4.3.  Subjektivna teorija vrijednosti
5.0.  Rezultati razmjene – mjerilo uspješnosti
       5.1.  Oblici razmjene robe.
         5.1.1.  Naturalna razmjena.
         5.1.2.  Mane naturalne razmjene.
         5.1.3.  Postupno usavršavanje razmjene.
         5.1.4.  Pojava općeg ekvivalenta.
6.0.  Razvoj metalnog i papirnog novca.
       6.1.  Funkcije novca.
       6.2.  Obilježja suvremenog novca.
       6.3.  Optimalizacija novčane mase.
       6.4.  Kreditno-monetarna politika.
       6.5.  Kreditiranje privrednih subjekata.
7.0. Međunarodna razmjena.
      7.1.  Ekonomske doktrine međunarodne razmjene.
      7.2.  Motivi vanjskotrgovinske razmjene.
      7.3.  Male države i međunarodna trgovina.
      7.4.  Pravila igre u međunarodnoj trgovini
XVII.  POTROŠNJA.
U V O D.
1.0.  Potrošnja i štednja.
2.0.  Osobna potrošnja.
3.0.  Privredne investicije.
       3.1.  Veličina privrednih investicija.
4.0.  Potrošnja države.
       4.1.  Struktura državne potrošnje.
       4.2.  Kontroverzije o skupoj i jeftinoj državi
XVIII.  EKONOMSKI RAZVITAK.
UVOD.
1.0.  Činitelji uspješnog razvoja.
       1.1.  Razvojni "kotač" – ljudi
       1.2.  Razvojni "kotač" – prirodni proizvodni faktori
       1.3.  Razvojni "kotač" – fizički kapital
       1.4.  Razvojni "kotač" – tehnologija.
2.0.  Zapreke ekonomskom razvitku.
       2.1.  Politička nestabilnost
       2.2.  Pravna regulativa.
       2.3.  Nerazvijenost institucija.
       2.4.  Korupcija.
       2.5.  Visoka zaduženost države.
       2.6.  Oskudnost ljudskog kapitala.
       2.7.  Uvjeti investiranja u konkurentskim regijama.
       2.8.  Inkopatibilnost ciljeva.
3.0. Tranzicijska gospodarstva i razvoj
 
XVIII.  POJMOVNIK
 
NAPOMENA AUTORA:

U odnosu na izdanje iz 2006. godine promijenjen je ili dopunjen tekst na sljedećim stranicama: 14, 52, 57, 97, 189, 201, 208, 211, 215, 218, 227, 228, 235, 250, 284, 288, 289, 293, 294, 295, 302, 354, 372, 490, 516, 525, 531, 532, 550, 567, 575, 576, 578.