OBITELJSKOPRAVNA ZAŠTITA DJECE BEZ PRATNJE:
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 192051
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Irena Majstorović
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić
doc. dr. sc. Ivan Šimović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić - Predavanja
Ispitni rokovi:
 • 20. 04. 2020.
 • 01. 06. 2020.
 • 15. 06. 2020.
 • 29. 06. 2020.
 • 31. 08. 2020.
 • 14. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 192051
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Utorkom 10,00-11,30

Trg Republike Hrvatske 3, soba 27/II
prof. dr. sc. Irena Majstorović

četvrtkom 10-11,30 sati

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 28/II
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac

Utorkom 10.30-12 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 29/II
izv. prof. dr. sc. Anica Čulo Margaletić

Četvrtkom, 10-11.30 sati

Poštovane kolegice i kolege,

tijekom prosinca 2019. i siječnja 2020. konzultacije ću održavati petkom od 10 do 11.30h

 

Trg Republike Hrvatske 3, soba 38
doc. dr. sc. Ivan Šimović

Četvrtkom, 14.30 -16.00 sati

Trg Republike Hrvatske 3, soba 301/III
Izvođač Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak (Predavanja)

Ponedjeljkom od 16:00-17:30h

Gundulićeva 10, soba 17
izv. prof. dr. sc. Frane Staničić (Predavanja)

Utorkom od 10:30 do 12

Ćirilometodska 4, soba 11/prizemno
Literatura
Korać Graovac, A. (ur.); Pravna zaštita djece bez pratnje, Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2014)
Kraljević, R,; Marinović, L.; Živković Žigante, B.; Djeca bez pratnje strani državljani u Republici Hrvatskoj; UNHCR (2011)
Jelavić, M. (ur.); Djeca bez pratnje - djeca stranci odvojena od roditelja, Zbornik priopćenja s Okruglog stola; Pravobranitelj za djecu, Zagreb (2008)
PROTOKOL O POSTUPANJU PREMA DJECI BEZ PRATNJE; Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (2018)
Konvencija o pravima djeteta, SL SFRJ 15/90, NN MU 12/93, 13/98.;
Zakon o strancima Narodne novine 130/2011, 74/2013, 69/2017, 46/2018, 66/2019;
Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, NN 127/17;
Lalić Novak, G.; Azil: pravni i institucionalni aspekti; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb (2016)
Lalić Novak, G.; Međunarodni i europski standardi u zaštiti tražitelja azila: prihvat i pristup sustavu azila / Hrvatska javna uprava; Institut za javnu upravu, Zagreb (209), str. 749-772
Radina, A.; Dijete izbjeglica u svjetlu Konvencije o pravima djeteta / Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja; Udruga Pravnik, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2009), str. 235-256
Župarić-Ilijić, D., Mlinarić, D.,; Strani maloljetnici bez pratnje u Republici Hrvatskoj: problematika učenja jezika i obrazovanja / Migracijske i etničke teme; Institut za migracije i narodnosti (2015), str. 333-363
Povelja o temeljnim pravima Europske Unije, 2010/C 83/02;
Direktiva 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0086;
Uredba (EU) 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (tzv. Uredba Dublin III) (preinaka), http://publications.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/8282011e-e08b-11e2-9165-01aa75ed71a1/language-hr;
Opis predmeta
Ispitni rokovi
20. 04. 2020.
01. 06. 2020.
15. 06. 2020.
29. 06. 2020.
31. 08. 2020.
14. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Uspješnim završetkom kolegija studenti će:

 • dobro upoznati sve elemente obiteljskopravne zaštite djece bez pratnje
 • znati definirati i procijeniti prava djeteta bez pratnje,
 • znati odrediti temeljna načela međunarodnih dokumenata o zaštiti djece koja se odnose na djecu bez pratnje
 • moći pojasniti ulogu sustava socijalne skrbi u zaštiti djece bez pratnje
 • moći opisati i pojasniti pravni položaj, te postupovna prava djece djece bez pratnje u različitim postupcima pred državnim tijelima
 • moći produbljeno razmatrati i objasniti ulogu nadležnih tijela u zaštiti djece bez pratnje
 • moći prosuditi kvalitetu pravne zaštite djece bez pratnje u praksi
 • moći učinkovito primijeniti sustav zaštite djece bez pratnje.
Praktične i generičke vještine:

- sposobnost samostalnog profesionalnog rada

- sposobnost kritičkog promišljanja o ključnim obiteljskopravnim, procesnopravnim, ali i međunarodnopravnim pitanjima vezanim uz zaštitu djece bez pratnje

- sposobnost pravilne primjene odredaba međunarodnih i nacionalnih pravni izvora u praksi

Očekuje se da će studenti moći argumentirano promišljati i zaključivati o mjerama kako postupati i štititi dijete bez pratnje s obzirom na to da pravna sredstva koji su dostupna za ostvarenje zaštite potječu iz različitih grana prava, te se u praksi s uspjehom ostvaruju jedino suradnjom različitih nadležnih tijela (npr. policije, centara za socijalnu skrb i domova za odgoj djece i mladeži ili prihvatilišta za tražitelje azila). Učenje ujedno treba završiti i shvaćanjem o potrebi stjecanja posebnih znanja u cilju učinkovite zaštite djece bez pratnje.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Završna ocjena ispita prosjek je ocjene postignute iz eseja kao i usmenog ispita.

Samostalno izrađeni esej smatra se potvrdom da je student dobro svladao temeljna načela na kojima počiva Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje. Na temelju proučene relevantne literature, u eseju se analiziraju relevantne činjenice te donose vlastiti zaključci. Od studenta se očekuje dobro razumijevanje materije, kao i iznošenje pravno argumentiranih zaključaka. Esej se ocjenjuje prema uobičajenim kriterijima za ocjenu studentskih radova: dobar odabir teme rada, korištenje odgovarajuće literature, odgovarajuće strukturiranje rada, iznošenje vlastitih razmišljanja i zaključaka, uz primjereno navođenje izvora u bilješkama i popisu literature. Od studenata se očekuje da eseje usmeno prezentiraju pred nastavnom grupom. Eseji se ocjenjuju ocjenama od nedovoljan do izvrstan.

Usmeni ispit predstavlja razgovor sa studentom, tijekom kojeg se traži razumijevanje materije te povezivanje činjenica. Usmeni ispit koji u pravilu predstavlja bitno više od točne reprodukcije naučenih činjenica te se od studenta traži dobro razumijevanje materije, kao i povezivanje činjenica. Ujedno, od studenta se očekuje smisleno i utemeljeno obrazloženje svojih odgovora te adekvatna argumentacija iznesenih stajališta. U pravilu je završna ocjena prosječna ocjena ostvarena iz eseja te usmenog ispita.o, u slučajevima kad je jedan segment bitno uspješniji od drugog, u pravilu su to usmeni dijelovi ispita, moguće je postići i ocjenu višu od one koja se ostvari matematičkim izračunom.

Obavijesti