TERMINI I TEME KOLOKVIJA:
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - seminar
Termini i teme kolokvija

Obavijest seminaristima iz obiteljskog prava i obiteljskog prava s osnovama građanskog procesnog prava

 

Sukladno preporuci Uprave Pravnog fakulteta u ovoj akademskoj godini kolokvijima će moći pristupiti svi redoviti i izvanredni studenti koji su upisali kolegij Obiteljsko pravo i kolegij Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava neovisno o tome jesu li navedene kolegije upisali prvi puta ili ih ponavljaju.

Prije svakog pojedinog kolokvija studenti će obvezno morati prijaviti izlazak na kolokvij, jer u protivnom istom neće moći pristupiti. O postupku prijave obavijest će biti pravodobno istaknuta na web stranicama katedre.

Za oslobođenje od pisanog dijela ispita studenti (seminaristi i slušači) moraju uspješno položiti sva tri kolokvija. Drugom i trećem kolokviju mogu pristupiti svi seminaristi i studenti slušači koji su položili prvi odnosno prvi i drugi kolokvij. Studenti koji su položili kolokvije imaju pravo izravno pristupiti usmenom dijelu ispita. Popravku kolokvija imaju pravo pristupiti samo studenti-seminaristi koji nisu položili nijedan kolokvij pa im je to potrebno radi reguliranja seminarske obveze, odnosno studenti-seminaristi koji su položili dva kolokvija, te im nedostaje treći za oslobođenje od pisanog dijela ispita.

Svaki kolokvij se sastoji od dva dijela. Prvi dio kolokvija čini 20 pitanja na zaokruživanje (svako pitanje nosi 1 bod, a za pozitivnu ocjenu potrebno je ostvariti 12 bodova), a drugi dio su dva esejska pitanja (odgovori na esejska pitanja ocjenjuju se pojedinačno sa 0-5 bodova, a za pozitivnu ocjenu potrebno je ostvariti najmanje 50% ukupnog broja bodova). Oba dijela moraju biti pozitivno ocijenjena za uspješno polaganje kolokvija.

Kolokvij se piše 30 minuta.

Prvi kolokvij 11.11.2016. (Uvod u obiteljsko pravo, Bračno pravo, Izvanbračna zajednica, Istospolne zajednice)

Drugi kolokvij 16.12.2016. (Pravni odnosi roditelja i djece, Posvojenje)

Treći kolokvij 20.01.2017. (Skrbništvo, Uzdržavanje, Imovinski odnosi, Europsko obiteljsko pravo)

Prethodno navedeni termini kolokvija su instruktivne naravi te podložni su izmjenama. Konačan raspored termina polaganja kolokvija bit će pravodobno objavljen na web stranicama katedre.

Studenti koji uspješno polože sva tri kolokvija oslobođeni su pisanog dijela ispita te navedeno oslobođenje vrijedi do uključivo roka u travnju 2017, uz prethodnu prijavu ispita preko studomata za studente koji u roku u kojem prijavljuju ispit mogu pristupiti ispitu iz Obiteljskog prava odnosno Obiteljskog prava s osnovama gpp-a.