MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO OBITELJSKIH I NASLJEDNIH ODNOSA:
Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa
Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 168708
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Izvođači: doc. dr. sc. Tena Hoško - Predavanja
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 05. 07. 2021.
  • 30. 08. 2021.
  • 13. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 168708
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Tena Hoško (Predavanja)

Utorkom,15.30-17 h.

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 57
doc. dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar (Predavanja)

Utorkom, 10.30 - 12.00

Ćirilometodska 4, soba 47
Literatura
Sajko, Krešimir,; Međunarodno privatno pravo; Narodne novine (2009), str. poglavlje 4. 2. 1. Haaške konvencije
Bouček, Vilim,; Europsko međunarodno privatno pravo u eurointegracijskom procesu i harmonizacija hrvatskog međunarodnog privatnog prava; (2009), str. poglavlje V. Pravni ustroj europskog međunarodnog privatnog prava
Sikirić, Hrvoje,; Bračni predmeti prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27.studenog 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000 u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora); Narodne novine (2013), str. 203-231
Medić Musa, Ines; Predmeti o roditeljskoj odgovornosti prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000 u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora); Narodne novine (2013), str. 231-267
Jakovac-Lozić, Dijana; Međunarodne otmice djece od strane roditelja; Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 34(1997), 1-2(45-46) (1997), str. 73.-96
Župan, Mirela; Uzdržavanje u pravu Europske unije u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora); Narodne novine (2013), str. 267.-293
Puljko, Vjekoslav; Haška konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međunarodnim posvojenjem,; Hrvatska pravna revija, 10(2010), 1 (2010), str. 29.-39
Jakovac-Lozić, Dijana; Posvojenje u praksi Europskog suda za ljudska prava u Europsko obiteljsko pravo (skupina autora),; Narodne novine (2013), str. 73.-105
Hoško, Tena; Priznanje stranih sudskih odluka o posvojenju u Zbornik radova Zagrebačko-skopskog kolokvija (Sikirić Hrvoje, Baretić Marko, Miladin Petar, Davitkovski Borce, Bužarovska Gordana, Koevski Gordan, Kanceljak Ivana (ur.); Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (2015), str. 91.-110
Duraković, Anita; Jedinstveno međunarodno nasljedno pravo u Europskoj uniji; Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse (2013), str. 242-252
Beaumont, Paul R., McEleavy, Peter E.,; The Hague Convention on international child abduction; Oxford University Press (1999)
Hoško, Tena; Child Abduction in Croatia: Before and After the European Union Legislation u Župan, Mirela (ur.), Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family at Focus; Pravni fakultet Sveučilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2015), str. 159.-184
Medić Musa, Ines; Poboljšana suradnja - quo vadis Europa?; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 62(2012), 1-2 (2012), str. 257.-288
Župan, Mirela; Osobitosti ovrhe strane odluke o uzdržavanju u Imovinskopravni aspekti razvoda braka: hrvatski, europski i međunarodni kontekst (Branka Rešetar i Mirela Župan (ur.); (2011), str. 331.-367
Opis predmeta
Cilj predmeta je detaljno upoznati studente s međunarodnim privatnim pravom obiteljskih i nasljednih odnosa, posebno s izvorima Europske unije te međunarodnim ugovorima Haške konferencije. Time se nadograđuju osnovna znanja stečena na obvezatnom predmetu Međunarodno privatno pravo. Važnost predmeta je u tome što danas, s obzirom na sve veći broj prekograničnih kretanja osoba, obiteljski odnosi i nasljeđivanje sve češće sadrže međunarodno obilježje te će predloženi predmet studentima pružiti znanja koja će im biti korisna u profesionalnom životu nakon završetka fakulteta.

Izučavanjem predmeta Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa studenti stječu opća i posebna znanja o određivanju međunarodne nadležnosti i mjerodavnog prava te o priznanju i ovrsi odluka u obiteljskim i nasljednim predmetima. Posebno se izučava odnos propisa Europske unije i Haške konferencije, posebice u kontekstu uzdržavanja i međunarodne otmice djece. Studenti stječu posebna znanja u području braka i razvoda braka te bračnoimovinskih odnosa s međunarodnim obilježjem, zatim odnosa roditelja i djece s posebnim naglaskom na međunarodnu otmicu djece. Uz to, stječu se posebna znanja u pogledu uzdržavanja i posvojenja s međunarodnim obilježjem, kao i nasljeđivanja s međunarodnim obilježjem. Posebna pitanja kojima se pridaje pozornost uključuju, između ostalog, određivanje uobičajenog boravišta (posebice djeteta), prekogranično priznanje braka te ostalih pravnih i životnih zajednica, primjena renvoi u obiteljskim i nasljednim predmetima, određivanje javnog poretka sukladno praksi Sude Europske unije te utjecaj prakse Europskog suda za ljudska prava u pitanjima posvojenja s međunarodnim obilježjem.
Ispitni rokovi
05. 07. 2021.
30. 08. 2021.
13. 09. 2021.
Obavijesti