MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO - OPĆI DIO:
Međunarodno privatno pravo - opći dio
Međunarodno privatno pravo - opći dio
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
Šifra: 166893
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
prof. dr. sc. Vilim Bouček
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić
Osnovni podaci
Međunarodno privatno pravo - opći dio Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 1. semestar
6.0 166893
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
prof. dr. sc. Vilim Bouček

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
Literatura
Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje; Narodne novine (2009)
von Bar, C.; Internationales Privatrecht, II Band, Besonderer Teil; (1991)
von Bar, C./ Mankowski, P.; Internationales Privatrecht, I Band, Allgemeine Lehren; (2003)
Batiffol, H./ Lagarde, P.; Droit international prive, Tome I, 8. ed.; (1993)
Batiffol, H./ Lagarde, P.; Droit international prive, Tome II, 7 ed.; (1983)
Collins et al. (Eds.); Dicey and Morris on The Conflict of Laws, 15th ed.; (2016)
Kropholler, J.; Internationales Privatrecht, 6. Aufl.; (2006)
Pocar, F.; Il nuovo diritto internazionale private italiano, 2 ed.; (2002)
Siehr, K.; Internationales Privatrecht - deutsches und europaisches Kollisionsrecht; (2001)
Audit, B., d Avout, L.; Droit international prive, 7. ed.; (2013)
Ballarino, T.; Diritto internazionale privato, 5 ed.; (2011)
Geč-Korošec, M.; Mednarodno zasebno pravo, 2. izd.; (2002)
Kegel, G./ Schurig, K.; Internationales Privatrecht, 9. Aufl.; (2004)
Bourel, P., De Vareilles-Sommieres, P., Loussouarn, Y.; Droit international prive, 10. ed..; (2013)
Heuze, V., Mayer, P.; Droit international prive, 11 ed.; (2014)
North, P.M./ Fawcett, J.J. (Eds.); Cheshire and North s Private International Law, 14th ed.; (2008)
Picone, P./ Focarelli, C.; Codice del diritto internazionale private; (1996)
Siehr, K.; Das Internationale Privatrecht der Schweiz; (2002)
Schwimann, M.; Internationales Privatrecht einschlieszlich Europarecht, 3. Aufl.; (2001)
Varady, T. et al.; Međunarodno privatno pravo, 15. izd.; (2016)
von Hoffman, B., Thorn, K.; Internationales Privatrecht, 10. Aufl.; (2017)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija: 1. Razumjeti opća pitanja o uređivanju privatnopravnih situacija s prekograničnim/međunarodnim obilježjem.
2. Kritički analizirati važeće teorije o općim institutima međunarodnog privatnog prava.
3. Kritički vrednovati pravila o općim institutima međunarodnog privatnog prava.

Sadržaj kolegija:
1. Pojam, ime i predmet međunarodnog privatnog prava
2. Povijesni razvitak međunarodnog privatnog prava
3. Izvori međunarodnog privatnog prava
3.1. Izvori hrvatskog međunarodnog privatnog prava
3.2. Izvori europskog međunarodnog privatnog prava
4. Kolizijskopravna metoda
4.1. Kolizijsko pravilo
4.1.1. Pojam kolizijskog pravila
4.1.2. Struktura kolizijskog pravila
4.1.3. Vrste kolizijskih pravila
4.2. Najvažnije poveznice
4.3. Kvalifikacija
4.4. Uzvrat i upućivanje dalje
4.5. Prijevarno zaobilaženje prava
4.6. Prethodno pitanje
4.7. Prilagođavanje
4.8. Primjena stranoga prava
4.9. Utjecaj promjene prava na primjenu mjerodavnog prava
4.10. Javni poredak - zaštita osnovnih pravnih načela domaćeg i europskog prava
5. Ostale metode
5.1. Pravila neposredne primjene
5.2. Posebna materijalna pravila
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • objasniti osnovne institute međunarodnog privatnog prava poput kolizijskog pravila, poveznice, kategorije vezivanja, kvalifikacije, renvoi, itd.;
 •  identificirati pravila neposredne primjene i pravila javnog poretka;
 • imenovati metode međunarodnog privatnog prava; 
 • prepoznati kolizijsko pravilo i razlikovati ga od ostalih pravnih pravila.

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izabrati mjerodavno pravo za konkretan slučaj;
 • demonstrirati vrste kolizijskih pravila i vrste poveznica;   
 • ilustrirati značenje javnog poretka za međunarodno privatno pravo;
 • interpretirati pravna pravila s ciljem utvrđivanje njihove vrste.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • razlikovati pravila neposredne primjene od prinudnih pravila;
 •  izdvojiti razloge u korist primjene renvoi u osobnim i obiteljskim odnosima;
 • analizirati prijevarno zaobilaženje pravila u međunarodnom privatnom pravu  putem znanstvenog istraživanja;   
 • izdvojiti glavne povijesne teorije te teoretičare međunarodnog privatnog prava.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • osmisliti temu znanstvenog istraživanja te pripremiti potrebne materijale;
 • formulirati zaključke o pitanjima iz područja općeg dijela međunarodnog privatnog prava;
 • rasporediti kolizijska pravila i poveznice s obzirom na njihovu vrstu.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • prosuditi kojoj kategoriji vezivanja pripada određeni pravni odnos;
 • preispitati opravdanost primjene određenih instituta međunarodnog privatnog prava za određenu kategoriju vezivanja;
 • ocijeniti koja poveznica bi bila primjerena za koju kategoriju vezivanja;
 • odabrati ispravno kolizijsko pravilo za konkretan pravni odnos. 
Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:
-    izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
-    odabrati temu, prikupiti materijale te provesti znanstveno istraživanje o temama međunarodnog privatnog prava;
-    argumentirati svoje stavove o pitanjima iz europskog međunarodnog privatnog prava te stvoriti zaključke s ciljem izrade znanstvenog rada.
 

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Usmeni ispit.

Obavijesti