EUROPSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I PROCESNO PRAVO:
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo
Studij: Europsko pravo - 2. semestar
Šifra: 166918
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić
Izvođači: prof. dr. sc. Davor Adrian Babić - Predavanja
prof. dr. sc. Vilim Bouček - Predavanja
Osnovni podaci
Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravo Europsko pravo - 2. semestar
6.0 166918
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić

Utorkom, 16-17.30 h.

Ćirilometodska 4, soba 5
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Davor Adrian Babić (Predavanja)

Utorkom, 10-11.30

Ćirilometodska 4, soba 21
prof. dr. sc. Vilim Bouček (Predavanja)

Utorkom, 15.45-17.15 h.

Ćirilometodska 4, soba 4
Literatura
Sajko, K.; Međunarodno privatno pravo, 5. izdanje, Zagreb, 2009, (dijelovi knjige o hrvatskom i europskom međunarodnom privatnom i procesnom pravu).; (2009)
Sajko, K.; Uredba Europskog vijeća br. 44/2001. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima iz 2000; (2003), str. 653 - 670
Bouček, V.; Izvori europskoga međunarodnoga privatnog prava; (2003), str. 737 - 759
Bouček, V.; Europsko međunarodno privatno pravo kao integracijsko pravo; (2004), str. 1-13
Bouček, V.; Deliktni statut i nepošteno tržišno natjecanje u Uredbi Rim II; (2012), str. 17-32
Praksa Europskog suda u Luksemburgu, Internet adresa: www.curia.europa.eu.;
Bouček, V; Europeizacija deliktnog statuta u suvremenom poredbenom međunarodnom privatnom pravu i Uredba Rim II; (2009), str. 77-88
Bouček, V.; Prijedlog Uredbe Rim II iz 2003. i opće odredbe deliktnoga statuta u hrvatskom Zakonu o međunarodnom privatnom pravu; (2005)
Sikirić, H.; Uredba Europskog Vijeća br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000; (2005)
Jessel-Holst, Christa / Sikirić, Hrvoje / Bouček, Vilim / Babić, Davor; Međunarodno privatno pravo - Zbirka Odluka suda Europske Unije; (2014)
Vuković, Đ./ Kunštek, E.; Međunarodno građansko postupovno pravo; (2005), str. (poglavlje) 10
Kropholler, J.; Internationales Privatrecht (poglavlje 10); (2006)
Lasock, D./ Stone, P.A; Conflict of Laws in the European Community; (1987)
Remien, O.; European private international law, the European Community and its emerging area of freedom, security and justice; (2001)
Czernich, D./ Tiefenthaler, S./ Kodek, G. E. Kurzkommentar; Europaisches Gerichtsstandsund Vollstreckungsrecht; (2015)
Kropholler, J./Hein, J; Europaisches Zivilprozessrecht; (2017)
Briggs, A./Rees, P.; Civil Jurisdiction and Judgments; (2009)
Gaudemet Tallon, H.; Competence et execution des jugements en Europe; (2015)
Mario Giuliano and Paul Lagarde; Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations;
European Commission; Green paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernisation; (2003)
European Commission; Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II);
Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II);
Report by Mr. P. Jenard on the Convention of 27 September 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters;
Sajko, K.; Perspektiva razvoja međunarodnog privatnog prava, o Bruxelleskoj i Luganskoj konvenciji i kako hrvatsko pravo uskladiti s tim europskim konvencijama, u: Hrvatsko građanskopravno uređenje i kontinentalni europski pravni krug; (1994), str. 208-268
Sajko, K.; On Jurisdiction Agreement from the Perspective of Pan - European Unification of International Procedural Law; Voskuill, str. 257-266
Sajko, K.; Towards Adaptation of the Croatian PIL to the EU Law; (1999), str. 1629-1644
Schlosser, P./Hess, B; EU-Zivilprozessrecht; (2015)
Geimer, R.; Internationales Zivilprozeszrecht; (2014)
Ed. Callies Gralf-Peter; Rome Regulations - Commentary; , str. 1-855
Dickinson, Andrew; The Rome II Regulation - The Law Applicable to Non-Contractual Obligations; (2009)
Leible, Stefan / Mankowski, Peter / Pabst, Steffen / Staudinger, Ansgar; Europaisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR / EUIPR - Kommentar - Band I Brussel Ia-VO; (2016)
Eds. Magnus, Ulrich / Mankowski, Peter; European Commentaries on Private International Law ECPIL - Commentary - Brussels Ibis Regulation; (2016)
Czernich, D./ Heiss, H.; EVU - Das Europaische Schuldvertragsubereinkommen; (1999)
Babić, D.; Posebna nadležnost za ugovorne sporove prema članku 5. stavak 1. Uredbe (EZ) 44/2001; (2005)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Upoznati doktorande s općim znanjima o nastanku, razvitku, ustroju kao i važnosti suvremenog europskog međunarodnog privatnog prava i time omogućiti svestranije i bolje razumijevanje posebnih pitanja današnjeg europskog međunarodnog privatnog prava u rješavanju privatnopravnih situacija s prekograničnim i međunarodnim obilježjem.
2. Usvojiti opća znanja o uređivanju prekograničnih/međunarodnih privatnopravnih odnosa s EU obilježjem i posebna znanja koja se odnose na ugovorne i izvanugovorne (deliktne) odnose.
3. Kod doktoranada razviti razumijevanje razvoja europskog međunarodnog procesnog prava od Bruxelleske konvencije iz 1968. do Uredbe 1215/2012.
4. Osposobiti doktorande za primjenu relevantnih pravnih izvora kako bi riješili pitanje koje je pravo mjerodavno za konkretan odnos te razumjeli kako se odvija postupak s međunarodnim obilježjem prema pravnim izvorima Europske unije.

Sadržaj kolegija:
I. Opći dio
1. Uvod
1.1. Pojam europskog međunarodnog privatnog prava.
1.2. EU i europeizacija međunarodnoga privatnoga prava.
1.3. Povijest razvitka europskoga međunarodnoga privatnoga prava.
2. Pravni ustroj europskoga međunarodnoga privatnoga prava:
2.1. Ugovor iz Amsterdama iz 1997.
2.2. Ugovor iz Nice iz 2001.
2.3. Ugovor iz Lisabona iz 2007.
2.4. Legislativna nadležnost EU za rješavanje privatnopravnih situacija s prekograničnim/ međunarodnim obilježjem.
2.5. Vanjska nadležnost EU i europsko međunarodnog privatno pravo
2.6. Pravni ustroj europskoga međunarodnoga privatnoga prava prema Ugovoru o europskom ustavu.
3. Izvori europskoga međunarodnoga privatnoga prava u širem smislu
4. Uloga Suda Europske unije (Europskoga suda) u sustavu europskoga i autonomnoga međunarodnoga privatnoga prava
5. Utjecaj ljudskih prava kao posebne sastavnice europskoga prava na međunarodno privatno pravo
6. Utjecaj temeljnih sloboda iz Ugovora o načinu funkcioniranja EU na međunarodno privatno pravo
7. Važnost primarnoga asocijacijskoga prava za hrvatsko međunarodno privatno pravo II. II. Posebni dio - mjerodavno pravo

1. Rimska konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze iz 1980.
2. Uredba (EZ) br. 593/2008 o pravu mjerodavnom za ugovorne obveze (Rim I)
2.1. Polje primjene uredbe
2.2. Poveznice
2.2.1. Autonomija stranaka
2.2.2. Mjerodavno pravo ako ne postoji izbor prava
2.3. Mjerodavno pravo za posebne vrste ugovora
2.4. Prisilni propisi
2.5. Ostala pitanja
3. Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 864/2007 o mjerodavnom pravu za izvanugovorne obveze od 11. srpnja 2007.
3.1. Polje primjene uredbe
3.2. Opće odredbe deliktnog statuta
3.3. Posebne odredbe deliktnog statuta
III. Međunarodno građansko procesno pravo
1. O ujednačavanju europskoga prava
1.1. Općenito
1.2. Izvori prava
1.3. Tumačenje
1.4. O Luganskoj konvenciji o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim i trgovačkim predmetima
1.5. Bruxellska konvencija iz 1968.
2. Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 1215/2012. o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi odluka u građanskim predmetima od 12. prosinca 2012.
2.1. Općenito
2.2. Nadležnost
2.2.1. Opća nadležnost
2.2.2. Posebne nadležnosti
2.2.3. Isključiva nadležnost
2.2.4. Sporazum o nadležnosti
2.3. Litispendencija
2.4. Priznaje i ovrha
2.5. Javne isprave i sudske nagodbe
3. Ostali sekundarni izvori europskoga međunarodnoga procesnoga prava
3.1. Uredba (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti i priznanju i ovrsi odluka u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti i o ukidanju Uredbe (EZ) br. 1347/2000
3.2. Uredba (EZ) br. 1346/2000. od 29. svibnja 2000. o stečaju
3.3. Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima ( "dostava pismena" ), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000
3.4. Uredba (EZ) br. 1206/2001. od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država ugovornica na predmetu izvođenja dokaza
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE 

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • opisati razdoblja razvoja nadležnosti Europske unije za donošenje propisa u području međunarodnog privatnog prava;
 • prepoznati ulogu Suda Europske unije u stvaranju europskog međunarodnog privatnog prava;
 • objasniti hijerarhiju izvora međunarodnog privatnog prava Europske unije;
 • prisjetiti se polja primjene pravnih izvora Europske unije za područje međunarodnog privatnog prava i procesnog prava; 
 • identificirati redoslijed primjene poveznica za ugovorni i deliktni statut;
 • diskutirati o institutima poput dvostruke litispendencije, prorogacije i tsl.;
 • prepoznati pravilo o nadležnosti koje se primjenjuje na određenu situaciju s međunarodnim obilježjem;
 • samostalno objasniti probleme koji bi se mogli pojaviti u primjeni izvora na europskoj razini.
Praktične i generičke vještine:

 

PRIMJENA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • koristiti pravnu literaturu i pravne izvore u znanstvenoistraživačkom radu;
 • demonstrirati važnost svake pojedine institucije Europske unije za europsko međunarodno privatno pravo;
 • samostalno primijeniti pravila primarnog prava Europske unije važna za međunarodno privatno pravo, pravila o međunarodnoj nadležnosti te priznanju i ovrsi stranih odluka te određivanju mjerodavnog prava u ugovornim i izvanugovornim odnosima;
 • ilustrirati utjecaj ljudskih prava kao posebne sastavnice europskoga prava na međunarodno privatno pravo;
 • ilustrirati važnost uredaba za međunarodno privatno pravo država članica Europske unije.

 

ANALIZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • analizirati utjecaj temeljnih sloboda Europske unije na međunarodno privatno pravo;
 • izdvojiti odluke Suda Europske unije važne za vanjsku nadležnost Europske unije;
 • ispitati putem znanstvenog istraživanja utjecaj Europske unije na stvaranje i razvoj europskog međunarodnog privatnog prava;   
 • razlikovati situacije na koje se primjenjuju europski izvori europskog međunarodnog građanskog procesnog prava od onih na koje se primjenjuju autonomni izvori;
 • analizirati učinak izbora prava u ugovornim i izvanugovornim odnosima; 
 • povezati pravnu situaciju s odgovarajućim pravnim pravilom iz uredaba.

 

SINTEZA

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • osmisliti temu znanstvenog istraživanja;
 • predložiti optimalan sud za rješavanje određenog spora s međunarodnim obilježjem;
 • načelno planirati tijek sudskog postupka u zemljama članicama Europske unije.
 • formulirati zaključke o pitanjima iz područja međunarodnog privatnog prava Europske unije.

 

VREDNOVANJE

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • preispitati  učinke razvoja legislativne nadležnosti Europske unije;
 • vrednovati ulogu svake pojedine institucije Europske unije za stvaranje europskog međunarodnog privatnog prava; 
 • ocijeniti utjecaj ljudskih prava na razvoj europskog međunarodnog privatnog prava
 • zaključiti temeljem znanstvenog istraživanja jesu li potrebne promjene pravnih izvora Europske unije s ciljem učinkovitijeg rješavanja sporova s međunarodnim obilježjem.
Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Nakon uspješno savladanog predmeta doktorand će moći:

 • izraziti se jasno i precizno, prikazujući stečene ishode učenja;
 • provesti znanstveno istraživanje o temama europskog međunarodnog privatnog i  procesnog prava;
 • argumentirati svoje stavove o pitanjima iz europskog međunarodnog privatnog i procesnog prava;

diskutirati i argumentirati svoje stavove te stvarati zaključke o pitanjima iz europskog međunarodnog privatnog prava i procesnog prava.

 

Usmeni ispit.

Obavijesti