MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA, PRAVO ORUŽANIH SUKOBA:
Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba
Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba
Studij: Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
Šifra: 166905
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maja Seršić
prof. dr. sc. Davorin Lapaš
Izvođači: doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo - 3. semestar
5.0 166905
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Maja Seršić

utorkom, od 10,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 19
prof. dr. sc. Davorin Lapaš

utorkom, od 14 sati

Ćirilometodska 4, soba 24
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Trpimir Mihael Šošić (Predavanja)

utorkom, od 16 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 18
Literatura
Andrassy, J./Bakotić, B./Seršić, M./ Vukas, B.; Međunarodno pravo, sv. 3; (2006), str. (tekst otisnut sitnim i krupnim slogom)
Degan, V. Đ.; Sources of International Law; (1997)
Jennings, R./Watts, A. (ur.); Oppenheim s International Law, 9. izd.; (2008), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Cassese, A.; International Law, 2. izd.; (2005), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Evans, M. D.; International Law, 4. izd.; (2014), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Shaw, M. N.; International Law, 6. izd.; (2008), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Combacau, J., /Sur, S.; Droit international public, 10. izd.; (2012), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Daillier, P./Pellet, A.; Droit international public, 8. izd.; (2009), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Dupuy, P.-M.; Droit international public, 11. izd.; (2012), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Ruzie, D.; Droit international public, 20. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Doehring, K.; Volkerrecht, 2. izd.,; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Ipsen, K.; Volkerrecht, 6. izd.; (2014), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Vitzthum, W. Graf; Volkerrecht, 5. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Neuhold, H. Hummer/ W., Schreuer, C. (ur.); Osterreichische Handbuch des Volkerrechts; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Diez de Velasco Vallejo, M.; Instituciones de Derecho Internacional Publico, 18. izd.; (2013), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Pastor Ridruejo, J. A.; Curso de Derecho Internacional Publico y Organizaciones Internacionales, 19. izd.; (2015), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Treves, T.; Diritto Internazionale-Problemi Fondamentali; (2004), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Conforti, B.; Diritto Internazionale, 8. izd.; (2010), str. Jedan od ponuđenih stranih udžbenika - dio koji se odnosi na sadržaj navedenog predmeta
Andrassy, J.; Pravo međunarodnih organizacija (skripta); (1967)
Degan, V.Đ.; Međunarodno pravo; (2000)
Ibler, V.; Rječnik međunarodnog prava; (1997)
Bakotić, B.(ur.); Međunarodni ugovori - sklapanje i primjena; (1997)
Lapaš, D./Šošić, T. M. (ur.); Međunarodno javno pravo - izbor dokumenata, 3. izd.; (2005)
Povelja Ujedinjenih naroda, Narodne novine - međunarodni ugovori, br. 15, 1993.;
Bakotić, B. (ur.); Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima; (1997)
Bakotić, B./Galli, T. (ur.); Izbor međunarodnih ugovora o vođenju neprijateljstava; (2001)
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
1. Nastavom predmeta Međunarodno javno pravo - mirno rješavanje sporova, pravo oružanih sukoba - studenti poslijediplomskog studija stječu znanja o pojmu spora u međunarodnom pravu te o sredstvima mirnog rješavanja sporova, ali i o drugim sredstvima osiguranja međunarodnog mira i sigurnosti.
2. Također, cilj navedenog predmeta je i razumijevanje općih pitanja o pravu oružanih sukoba (ratno i humanitarno pravo).

Sadržaj kolegija:
1. Mirno rješavanje sporova i osiguranje mira: Opći problemi. Posredovanje. Istraga. Mirenje. Izravnanje. Arbitraža. Međunarodni sud. Uloga Ujedinjenih naroda. Razoružanje. Samopomoć.
2. Ratno pravo: Pojam rata. Izvori ratnog prava. Početak i svršetak. Ratište. Osobe u ratu. Ograničenja ratovanja, uključujući zaštitu osoba. Ratna okupacija. Neutralnost. Gospodarski rat na moru. Materijalno i formalno pljenovno pravo.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

1. Znanje i razumijevanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • identificirati različita stajališta u doktrini u pogledu sredstava mirnog rješavanja sporova;
 • identificirati učinkovitost izvora prava oružanih sukoba;
 • definirati različite oblike diplomatskog i sudskog rješavanje sporova;
 • definirati ciljeve suvremenog prava oružanih sukoba;
 • razumjeti značaj upotrebe sredstava mirnog rješavanja sporova u suvremenim međunarodnim odnosima;
 • prepoznati važnost prava oružanih sukoba za humanizaciju vođenja oružanih sukoba.

 

2. Primjena

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • grupirati i opisati pravne institute prava oružanih sukoba;
 • demonstrirati utjecaj primjene sredstava mirnog rješavanja sporova u prevenciji oružanih sukoba;
 • primijeniti spomenute međunarodnopravne norme na konkretne primjere iz međunarodne prakse;
 • ilustrirati značenje prava oružanih sukoba za humanizaciju rata i drugih oblika oružanog sukoba.

 

3. Analiza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • analizirati čimbenike koji utječu na efikasnost sredstava mirnog rješavanja sporova;
 • razlikovati utjecaje koji uvjetuju razvoj prava oružanih sukoba;
 • usporediti učinkovitost sredstava mirnog rješavanja sporova u različitim podsustavima međunarodnog prava;
 • kategorizirati različita pravna ograničenja u vođenju oružanih sukoba;
 • ispitati primjenu međunarodnopravnih normi na rješavanje međunarodnih sporova.

 

4. Sinteza

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • konstruirati povezanost izvora prava oružanih sukoba s humanizacijom oružanih borbi;
 • formulirati zaključke o značenju sredstava mirnog rješavanja sporova kroz analizu konkretnih slučajeva iz međunarodne sudske i arbitražne prakse.

 

5. Vrednovanje

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:

 • vrednovati značaj i ulogu sredstava mirnog rješavanja sporova za stabilnost svjetskog poretka, osobito za održavanje međunarodnog mira i sigurnost;
 • prosuditi odnos između pravnog uređenja međunarodnog i nemeđunarodnog oružanog sukoba;
 • procijeniti efikasnost međunarodnopravnih normi kod rješavanja međunarodnih sporova.

 

 

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će steći kompetencije koje će mu omogućiti analizu različitih sredstava mirnog rješavanja sporova u njihovoj primjeni u praksi. Također, student će steći kompetencije u pogledu analize izvora prava oružanih sukoba, njihove primjene i učinkovitosti. Ujedno bi student trebao biti u mogućnosti da samostalno analizira međunarodnu sudsku i arbitražnu praksu. Također, stečene vještine omogućit će studentu da se na odgovarajući način služi relevantnim međunarodnim dokumentima normativnog sadržaja (međunarodni ugovori, sudske i arbitražne odluke, rezolucije, itd.).

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Znanje se provjerava na temelju usmenih ispita i pisanih seminarskih radova.

 

Usmeni ispit, koji je obvezan za sve studente, sastoji se od provjere razumijevanja diplomatskih i sudskih sredstava mirnog rješavanja sporova i prava oružanih sukoba, zatim se očekuje povezivanje pravnih pravila i instituta iz tih dvaju područja međunarodnog prava i njihova primjena na različite međunarodnopravne situacije, kao i vrednovanje primjenjivosti međunarodnopravnih normi s obzirom na suvremenu međunarodnu praksu.

 

Kroz pisanje seminarskog rada student se treba upoznati s metodama znanstveno-stručnog rada na području međunarodnog prava. Pritom se očekuje sintetska obrada kakve aktualne međunarodnopravne teme, koja se temelji na istraživanju i proučavanju odgovarajuće literature, relevantnih međunarodnih dokumenata i međunarodne sudske i arbitražne prakse.

Obavijesti