Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava
Okvirni sadržaj predmeta:

 

I. UVODNA RAZMATRANJA

Pojedinac u međunarodnom pravu

Pojam ljudskih prava

Povijesni pregled međunarodnopravne zaštite ljudskih prava

 

II.  ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA NA UNIVERZALNOM PLANU

 

Zaštita ljudskih prava unutar sustava Ujedinjenih naroda

A)            Nadležna tijela (Opća skupština Ujedinjenih naroda, Ekonomsko i socijalno vijeće, Komisija za prava čovjeka i Potkomisija za unapređenje i zaštitu prava čovjeka)

B)            Temeljni akti

-          Opća deklaracija o ljudskim pravima

-          Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

-          Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

Posebna zaštita ljudskih prava

-          Zaštita od (rasne) diskriminacije

-          Zaštita protiv mučenja i okrutnog, nečovječnog i ponižavajućeg ponašanja

-          Međunarodnopravna zaštita izbjeglica, raseljenih osoba i apatrida

-          Međunarodnopravna zaštita prava žena

-          Međunarodnopravna zaštita prava djeteta

-          Međunarodnopravna zaštita prava radnika

-          Međunarodnopravna zaštita manjina

 

III.  ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA NA REGIONALNOM PLANU

 

1.       Vijeće Europe

1.1.     Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (1950)

1.2.     Europska socijalna povelja (1961. i 1996)

1.3.     Europska konvencija za zaštitu protiv mučenja i nečovječnog i ponižavajućeg postupanja (1987)

1.4.     Ostali dokumenti usvojeni u okviru Vijeća Europe

 

2.       Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE)

2.1.     Završni akt KESS-a iz Helsinkija

2.2.     Ljudska dimenzija OSCE-a

            

3.       Organizacija američkih država

3.1.     Deklaracija o pravima i dužnostima čovjeka (1948)

3.2.     Američka konvencija o pravima čovjeka (1969)

3.3.     Dodatni protokol o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1998)

 

4.       Afrička unija

4.1.     Afrička povelja o pravima čovjeka i naroda (1981)

4.2.     Afrički sud za prava čovjeka

 

5.       Europska unija

5.1.     Temeljna prava čovjeka kao opća načela europskog prava

5.2.     Povelja o temeljnim pravima Europske unije

5.3.     Interakcije unutar europskog sustava zaštite ljudskih prava

 

IV. MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO
 
 
Literatura:

Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo, sv. 1, Zagreb, 2010, §§ 36-38. (krupni i sitni slog).

Bakotić, B.(ur.), Pojedinac pred Europskim sudom za ljudska prava, Zagreb, 1999.

Batistić-Kos, V., Pozitivne obveze prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Zagreb, 2012.

Grdinić, E., "Pretpostavke dopuštenosti zahtjeva podnesenih Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu", Informator, broj 5300 - 5303 od 22. prosinca 2004.

Lapaš, D., Međunarodnopravna zaštita izbjeglica, Zagreb, 2008., str. 1-69.

McBride, J., Vodeća načela u tumačenju i primjeni Europske konvencije o ljudskim pravima, umnoženo za potrebe doktorskog studija.

Vajić, N., "Duljina sudskog postupka u Hrvatskoj i praksa Europskog suda za ljudska prava", Zbornik PFZ, sv. 51, br. 5, 2001.

Vajić, N., "Djelovanje Europskog suda za ljudska prava s osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske", Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta u Zagrebu i Kluba pravnika grada Zagreba, sv. 1, 2002.

 

Dopunska literatura:

Lapaš, D., Šošić, T. M. (ur.), Međunarodno javno pravo – izbor dokumenata, 3. izd., Zagreb, 2005. (glava VII.).